Planujemy złożyć wniosek w poddziałaniu 6.2.2 na III typ projektu. Projekt obejmuje modernizację budynku, którego piętro o powierzchni około 300 m2 zostanie przeznaczone na mieszkania chronione, natomiast na parterze, o powierzchni również ok. 300 m2, zostanie utworzone jedno mieszkanie chronione, a pozostała powierzchnia zostanie przygotowana pod infrastrukturę służącą aktywizacji społeczno-zawodowej tj. Centrum Integracji Społecznej. Użytkownikami mieszkań chronionych będą uczestnicy CIS. Ponadto uczestnikami CIS będą również inne osoby, nie przebywające w mieszkaniach chronionych. W związku z adaptacją budynku utworzonych zostanie 25 miejsc w mieszkaniach chronionych oraz 30 miejsc w CIS. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź i wyjaśnienia na następujące pytania:
a). W kryterium: Efektywność kosztowa projektu jest zapis: “Liczba miejsc (...) powinna być określona we wniosku o dofinansowanie (jako wskaźnik rezultatu) oraz w studium wykonalności”. Tymczasem na liście wskaźników Liczba miejsc przypisana jest do wskaźników produktu. Czy należy to traktować jako omyłkę pisarską i do wzoru podstawić liczbę miejsc wykazaną jako wskaźnik produktu?
b) Czy do wyliczenia efektywności kosztowej projektu powinniśmy zsumować liczbę miejsc w mieszkaniach chronionych oraz w CIS-ie? Jeśli tak to: CIS jest instytucją aktywizacji społeczno-zawodowej i działa w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym, a nie ustawę o pomocy społecznej. Czy w związku z tym możliwe jest w tym przypadku użycie jako wskaźnika produktu wskaźnika nr 8 specyficznego dla programu, czyli “liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej”? czy może lepiej skorzystać z możliwości zastosowania na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaźnika uwzględniającego specyfikę projektu Gminy tj. liczbę miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze służącej aktywizacji społeczno-zawodowej?
c) Jaką wartość przyjąć dla wskaźnika rezultatu: Liczba osób korzystających z usług świadczonych..... czy zsumować “uczestników” CIS-u i mieszkańców mieszkań chronionych przy założeniu, że Użytkownikami mieszkań chronionych będą uczestnicy CIS, ale uczestnikami CIS będą również inne osoby, nie przebywające w mieszkaniach chronionych?

W odniesieniu do pytania a):

Przedmiotem wsparcia w ramach III typu projektu jest przede wszystkim infrastruktura mieszkaniowa, która powinna stanowić główny cel projektu.

W związku z powyższym, do wzoru wyliczenia efektywności kosztowej projektu należy podstawić wskaźnik produktu pn. Liczba miejsc w mieszkaniach socjalnych, wspomaganych, chronionych z listy wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.2.2. (zał. Nr 6 do Regulaminu konkursu) – zgodnie z treścią przypisu nr 3 do ww. kryterium w załączniku nr 8.1 do Regulaminu konkursu.

W odniesieniu do pytania b):

Dla projektów w ramach III typu poddziałania 6.2.2 do wyliczenia efektywności kosztowej projektu należy zgodnie z przypisem nr 3 zastosować wyłącznie wskaźnik produktu Liczba miejsc w mieszkaniach socjalnych, wspomaganych, chronionych. Nie należy sumować wskaźników.

We wniosku o dofinansowanie i Studium wykonalności zakres rzeczowy projektu w odniesieniu do CIS powinien zostać zobrazowany wskaźnikiem Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej.

W odniesieniu do pytania c):

Dla wskaźnika rezultatu: Liczba osób korzystających z usług świadczonych w społeczności lokalnej (…) należy przyjąć wartość zgodnie z definicją wskaźnika. Wskaźnik określa liczbę osób korzystających z usług świadczonych w lokalnej społeczności w obiektach objętych wsparciem w ramach projektu. Do ww. wskaźnika należy wliczyć liczbę osób korzystających z mieszkań chronionych, gdyż ww. mieszkania zaliczają się do usług świadczonych w społeczności lokalnej. W odniesieniu do CIS, należy przeanalizować definicję ww. wskaźnika określoną na Liście wskaźników w kontekście spełnienia wymogów definicji przez usługi świadczone przez CIS.

Należy pamiętać że we wskaźniku rezultatu należy uwzględnić osobę korzystającą z infrastruktury objętej zakresem projektu, zgodnie z definicją danego wskaźnika rezultatu.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca powinien wybrać wszystkie adekwatne do zakresu rzeczowego wskaźniki. Zgodnie z Instrukcją przy doborze wskaźników należy kierować się koniecznością szczegółowego zobrazowania zakresu projektu. We wskaźnikach powinny zostać ujęte elementy sfinansowane planowanymi do poniesienia wydatkami kwalifikowanymi.

Należy podkreślić, iż ostateczne rozstrzygnięcia będą rozpatrywane w kontekście przedstawionej koncepcji projektu, uwzględniającej określone i zdefiniowane problemy (potrzeby) oraz cele i zakres rzeczowy projektu – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz z uwzględnieniem całości przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Gmina planuje złożenie projektu w ramach typu 3, zakładającego przebudowę i zmianę użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS. Czy w związku z powyższym , jeżeli oprócz świetlicy KIS chcemy otworzyć świetlice KIS - salę terapii zajęciowej, to czy można uznać to pomieszczenie za kwalifikowane? Będzie to pomieszczenie, które wspierać będzie proces integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej, w którym można będzie przeprowadzić zajęcia grupowe i terapię zajęciową pod kątem potrzeb w szczególności osób zamieszkałych w nowotworzonych mieszkaniach.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu, przedmiotem dofinansowania w ramach 3 typu projektu mogą być: projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej - budowa, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej.

Należy podkreślić, że powiązanie z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej jest elementem obligatoryjnym każdego projektu finansowanego z EFRR dot. ww. mieszkalnictwa. Proces aktywizacji społeczno-zawodowej powinien obejmować grupę docelową do której będzie kierowany projekt infrastrukturalny - mieszkaniowy. Projekty infrastrukturalne z EFRR powinny uzupełniać wsparcie kierowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przyczyniając się do usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego ww. osób.

Powiązania infrastruktury mieszkaniowej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej ostatecznie powinny wynikać ze specyfiki zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu problemów i potrzeb grupy docelowej, która będzie korzystała z mieszkań.

Klub Integracji Społecznej (KIS) zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym jest podmiotem prowadzącym reintegrację zawodową i społeczną.

W związku z powyższym, jeżeli projekt dotyczy obiektu KIS, to wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Jeżeli planowana świetlica KIS - sala terapii zajęciowej, zostanie zorganizowana dla osób-uczestników KIS w ramach reintegracji społeczno-zawodowej po to aby realizować działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej zwłaszcza dla użytkowników mieszkań, to wydatki na takie pomieszczenie można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Jednostka samorządu posiada obiekt, w którego części (parter) planuje utworzyć Centrum Integracji Społecznej (CIS), drugą część tego obiektu (piętro) chce przeznaczyć na odpłatny wynajem. W jaki sposób można podzielić obiekt (prawnie) na dwie części (część na wynajem oraz część na cis), by złożyć projekt na działanie 6.2.2 - ale tylko na część przeznaczoną na CIS? czy jest to w ogóle możliwe, bo właścicielem obiektu cały czas będzie jst?

Jeżeli zakres rzeczowy projektu w ramach poddziałania 6.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, będzie obejmował parter budynku przeznaczony wyłącznie na potrzeby Centrum Integracji Społecznej i wszystkie koszty uwzględnione w projekcie będą dotyczyły CIS, a część budynku przeznaczona na wynajem pozostanie poza zakresem rzeczowym projekt, to wówczas nie ma potrzeby dzielenia obiektu na 2 części. Należy w projekcie uwzględnić tylko zakres i wydatki dotyczący pomieszczeń CIS. kwalifikowane mogą być wyłącznie wydatki związane z infrastrukturą służącą podopiecznym CIS. Powierzchnia budynku nie wykorzystywana przez CIS nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach niniejszego poddziałania.

W przypadku części wspólnych budynku takich jak np.: korytarze, szatnie, toalety, klatki schodowe, ww. powierzchnie będą kwalifikowane według zasady przedstawionej poniżej, pod warunkiem właściwego uzasadnienia ich niezbędności i zasadności dla realizacji projektu.

Elementy wspólne budynku są kwalifikowane zgodnie z proporcją przedstawiającą udział powierzchni wykorzystywanych na potrzeby projektu. Proporcje tę wylicza się następująco:

 1. należy ustalić powierzchnię budynku wykorzystywaną tylko na potrzeby projektu (CIS),
 2. należy ustalić powierzchnię pomieszczeń wspólnych budynku, wykorzystywaną jednocześnie na potrzeby projektu (CIS) i na potrzeby z nim niezwiązane,
 3. należy ustalić całkowitą powierzchnię budynku rozumianą jako suma powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku (powierzchnia związana z projektem + powierzchnia niezwiązana z projektem + powierzchnia wspólna),
 4. od całkowitej powierzchni budynku należy odjąć powierzchnię pomieszczeń wspólnych,
 5. proporcje otrzymuje się poprzez odniesienie powierzchni budynku wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całkowitej powierzchni budynku bez powierzchni pomieszczeń wspólnych.

Przykład:

 • 500 m2 – powierzchnia wykorzystywana na potrzeby projektu (powierzchnia CIS)
 • 200 m2 – powierzchnia wykorzystywana na części wspólne (np. komunikacja, toalety)
 • 300 m2 – powierzchnia niewykorzystywana na potrzeby projektu (powierzchnia CIS)
 • 1000 m2 – całkowita suma powierzchni
 • 1000 m2 – 200 m2 = 800 m2 (całkowita powierzchnia lokalu bez pomieszczeń wspólnych)

500:800=0,625 = 62,5%

Wartość 62,5% będzie stosowana do obliczenia wartości kosztów kwalifikowanych pomieszczeń wspólnych.

Jeśli wydatki związane z wykonaniem pomieszczeń wspólnych wynosić będą 70 000 zł, to kwalifikowane w ramach projektu może być tylko:

70 000 zł x 62,5% = 43 750 zł.

W sytuacji gdy, w tym samym budynku oprócz CIS będzie prowadzona inna działalność, kwalifikowane mogą być wyłącznie wydatki związane z infrastrukturą służącą podopiecznym CIS. Powierzchnia budynku wykorzystywana na inną działalność nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach niniejszego poddziałania.

Wydatki na części wspólne w projekcie muszą być bezpośrednio związane z realizacją projektu i osiągnięciem zamierzonych celów.

Należy zwrócić uwagę na kwestię kwalifikowalności podatku VAT. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR),podatekVAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej z godnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jest w całości niekwalifikowalny – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy są przepisy określające jakieś szczególne warunki techniczne jakie powinny spełniać mieszkania wspomagane – treningowe? Jakim parametrom/warunkom powinny odpowiadać mieszkania wspomagane - treningowe?

Mieszkanie wspomagane zgodnie z definicją przedstawioną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020 to usługa świadczona w lokalnej społeczności. Zgodnie z tą definicją mieszkania wspomagane powinny spełniać wymogi usługi świadczonej w środowisku, czyli powinny być świadczone w sposób:

 1. zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 2. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 3. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 4. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Rodzajem mieszkania wspomaganego jest mieszkanie wspomagane treningowe, przygotowujące osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie wspomagane to usługa o charakterze okresowym i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji.

Celem pobytu w mieszkaniu wspomaganym dla osób niepełnosprawnych może być zarówno usamodzielnienie osoby w nim mieszkającej, jak i zapewnienie osobie korzystającej z mieszkania wsparcia w celu zapobiegnięcia umieszczeniu w placówce całodobowej opieki oraz umożliwienia dalszego przebywania w środowisku lokalnym.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych RPO WP z dnia 17 lutego 2016r. dot. poddziałania 6.2.2 Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Inwestycje infrastrukturalne dot. mieszkań wspomaganych powinny spełniać przede wszystkim wymogi obowiązujących przepisów prawa budowlanego, w tym szczególne wymagania dotyczące mieszkań zawarte w rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Należy wziąć także pod uwagę warunki określone w rozporządzeniu z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2012 poz. 305 z późn. zm.).

Szczególną uwagę należy zwrócić ponadto na zasadę racjonalnych usprawnień i koncepcję uniwersalnego projektowania określonych w Wytycznych MIR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – zgodnie z uwagami w rozdziale 5.6 Instrukcji do Studium wykonalności (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu).

Mając na uwadze, że funkcje oraz cele mieszkania wspomaganego są adresowane do grup osób niepełnosprawnych o różnych potrzebach, dopuszcza się możliwość rozszerzeń w stosunku do standardów określonych w ww. Rozporządzeniach. Powyższe rozszerzenia muszą być uzasadnione koniecznością zapewnienia pełnej funkcjonalności mieszkań wynikających z potrzeb użytkowników mieszkań (np. kontynuowanie procesu rehabilitacji), tak aby spełnione zostały wymogi usługi świadczonej w społeczności lokalnej.

Ostateczne rozstrzygnięcia będą rozpatrywane w kontekście przedstawionej koncepcji projektu, uwzględniającej określone i zdefiniowane problemy (potrzeby) oraz cele i zakres rzeczowy projektu – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Gmina planuje złożenie wniosku zakładającego przebudowę budynku w celu jego adaptacji na Środowiskowy Dom Samopomocy (typ 1). W tym samym budynku znajduje się OSP działające w formie stowarzyszenia non profit. Czy w związku z tym, przy wyliczeniu powierzchni kwalifikowanej możemy części wspólne OSP i ŚDS uznać w całości za powierzchnię kwalifikowaną?

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) zgodnie z art. 51a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest ośrodkiem wsparcia m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Jeżeli planowany przez Państwa ŚDS będzie ośrodkiem w rozumieniu ww. Ustawy i będzie świadczyć usługi pomocy społecznej, bezpośrednio dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wówczas mogłyby być przedmiotem wsparcia w ramach pierwszego typu projektu w poddziałaniu 6.2.2 Infrastruktura Pomocy Społecznej.

Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 6.2.2, dla pierwszego typu projektu, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, co do zasady możliwe jest dofinansowanie utworzenia obiektu ŚDS w wyniku m.in. przebudowy budynku.

W sytuacji gdy, w tym samym budynku oprócz ŚDS znajduje się OSP, kwalifikowane mogą być wyłącznie wydatki związane z infrastrukturą służącą podopiecznym ŚDS. Powierzchnia budynku wykorzystywana przez OSP nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach niniejszego poddziałania.

W związku z tym, powierzchnia części wspólnych takich jak np.: korytarze, szatnie, toalety, klatki schodowe, będą kwalifikowane według zasady przedstawionej poniżej, pod warunkiem właściwego uzasadnienia ich niezbędności i zasadności dla realizacji projektu.

Elementy wspólne budynku są kwalifikowane zgodnie z proporcją przedstawiającą udział powierzchni wykorzystywanych na potrzeby projektu. Proporcje tę wylicza się następująco:

 1. należy ustalić powierzchnię budynku wykorzystywaną tylko na potrzeby projektu (ŚDS),
 2. należy ustalić powierzchnię pomieszczeń wspólnych budynku, wykorzystywaną jednocześnie na potrzeby projektu (ŚDS) i na potrzeby z nim niezwiązane (OSP),
 3. należy ustalić całkowitą powierzchnię budynku rozumianą jako suma powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku (powierzchnia związana z projektem + powierzchnia niezwiązana z projektem + powierzchnia wspólna),
 4. od całkowitej powierzchni budynku należy odjąć powierzchnię pomieszczeń wspólnych,
 5. proporcje otrzymuje się poprzez odniesienie powierzchni budynku wykorzystywanej tylko na potrzeby projektu do całkowitej powierzchni budynku bez powierzchni pomieszczeń wspólnych.

Przykład:

 • 500 m2 – powierzchnia wykorzystywana na potrzeby projektu (powierzchnia ŚDS)
 • 200 m2 – powierzchnia wykorzystywana na części wspólne (np. komunikacja, toalety)
 • 300 m2 – powierzchnia niewykorzystywana na potrzeby projektu (powierzchnia OSP)
 • 1000 m2 – całkowita suma powierzchni
 • 1000 m2 – 200 m2 = 800 m2 (całkowita powierzchnia lokalu bez pomieszczeń wspólnych)

500:800=0,625 = 62,5%

Wartość 62,5% będzie stosowana do obliczenia wartości kosztów kwalifikowanych pomieszczeń wspólnych.

Jeśli wydatki związane z wykonaniem pomieszczeń wspólnych wynosić będą 70 000 zł, to kwalifikowane w ramach projektu może być tylko:

70 000 zł x 62,5% = 43 750 zł.

Należy zwrócić jednocześnie uwagę, że wydatki na części wspólne w projekcie muszą być bezpośrednio związane z realizacją projektu i osiągnięciem zamierzonych celów.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a zatem Wnioskodawca powinien dysponować przynajmniej wstępną zgodą Wojewody, jako podstawą zapewnienia źródła finansowania placówki. Bez uzyskania ww. zgody nie jest bowiem możliwe zapewnienie przez Wnioskodawcę, że projekt jest realistyczny tzn., że ŚDS zostanie uruchomiony i będzie funkcjonował co najmniej 5 lat od zakończenia projektu.

W związku z powyższym, w przypadku projektu zakładającego utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, stosownie do art. 51c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić z Wojewodą utworzenie takiej placówki.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

W dokumentacji konkursowej podane są wskaźniki kluczowe WLKW:
- Liczba wybudowanych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno– zawodowej,
- Liczba przebudowanych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno– zawodowej.
Biorąc pod uwagę wytyczne odnośnie określania wskaźników, przygotowywany projekt, który dotyczy przebudowy i nadbudowy budynku / tego samego budynku / powinien zawierać obydwa w/w wskaźniki czy tylko jeden z nich dot. przebudowy?

Zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.2.2. Infrastruktura Pomocy Społecznej, wskaźnik produktu Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, określa liczbę wszystkich obiektów służących realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej, które zostały wybudowane, odbudowane, rozbudowane, nadbudowane w wyniku udzielonego wsparcia. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm, budowa oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast wskaźnik Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej odnosi się do liczby przebudowanych oraz wyremontowanych obiektów służących realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej, które zostały przebudowane w wyniku udzielonego wsparcia. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm., przez przebudowę należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącej infrastruktury z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W związku z powyższym, zgodnie z definicjami ww. wskaźników, jeżeli projekt dotyczyłby nadbudowy i przebudowy budynku służącego realizacji usług aktywacji społeczno-zawodowej, wówczas z listy wskaźników należałoby wybrać obydwa przedmiotowe wskaźniki.

Ponadto planowane do uzyskania wartości wskaźników należy uzasadnić w Studium wykonalności.

Czy w tym kontekście nadbudowę należy traktować tak jak wybudowany obiekt zgodnie z definicją zawartą w "Liście wskaźników na poziomie projektu...". Jeżeli nadbudowa traktowana miałaby być jako "wybidowany obiekt" w kontekście wskaźników to czy należy również opisać punkt 3.2.1 Studium wykonalności - uzasadnienie budowy nowej infrastruktury?

W Studium wykonalności, podrozdział 3.2.1 Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury, dotyczy tylko przypadku, kiedy w ramach projektu budowana byłaby od podstaw nowa infrastruktura. Wówczas należy wykazać, że w celu realizacji projektu nie ma innej możliwości zapewnienia infrastruktury, a konieczność budowy obiektów wynika z przeprowadzonej diagnozy demograficznej obszaru i potrzeb w danym zakresie. Jednak w sytuacji wykorzystania istniejącej infrastruktury do realizacji projektu, np. w wyniku jej przebudowy lub nadbudowy, powyższy podrozdział nie ma zastosowania.

Czy wskazanie w Studium wykonalności określonego trybu zamówień publicznych jest wiążące przy realizacji projektu? (w momencie przygotowywania wniosku projektodawcy jest ciężko określić tryb dla usług i dostaw).

W Studium wykonalności, w podrozdziale 5.2 Zgodność z prawem zamówień publicznych, należy scharakteryzować rodzaj i przedmiot każdej z zaplanowanych procedur udzielania zamówień, zarówno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), jak i Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w tym:

 • robót budowlanych
 • dostaw wyposażenia
 • usług
 • dokumentacji technicznej i budowlanej
 • nadzoru inwestorskiego
 • promocji
 • opracowania studium wykonalności.

Informacje powinny być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz co do zasady wiążące przy realizacji projektu, niemniej jednak wnioskodawca zobowiązany jest oszacować przedmiot zamówienia zgodnie z art. 32-35 ustawy Pzp.

Na podstawie ww. art., ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie (w ramach konkursu z poddziałania 6.2.2 projekt drugiego typu: budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) projektu polegającego na przebudowie i remoncie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej, która będzie prowadzona w systemie dziennym oraz zakupie niezbędnego wyposażenia do realizacji usług społecznych (do sali zabaw z przeznaczeniem na pracownię plastyczną, komputerową, terapeutyczną i sportową, do sali nauki, jadalni z salą telewizyjną i kuchenną - aneks kuchenny). Czy będzie możliwe zatem sfinansowanie zakupu wyposażenia w postaci niezbędnych mebli, w tym aneksu kuchennego wraz ze sprzętem AGD?  Dzieci, które będą przebywać w świetlicy dziennego pobytu, docierają w różnych godzinach w związku z czym konieczne jest zapewnienie możliwości odgrzania posiłku dostarczonego przez firmę kateringową, dla tych dzieci które zjawią się później niż pozostałe. Do sali sportowej i sali zabaw i jadalni z salą telewizyjną planuje się również zakup sprzętu dzięki, któremu będą mogły być realizowane zajęcia dla dzieci tam przebywających np. bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, przynajmniej 3 komputery, tablicę multimedialną, rzutnik z ekranem, telewizor, sprzęt grający itp. Czy wymienione wyposażenie będzie stanowiło koszt kwalifikowany w związku z tym, że jest ono konieczne do prawidłowej realizacji usług i zajęć jakie ma za zadanie spełniać świetlica dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia? Pragnę nadmienić, że Gmina prowadzi oprócz ewidencji środków trwałych także ewidencję ilościową oraz ilościowo-wartościową dla wyposażenia o wartości poniżej 3 500 zł.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) i umieszczone na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2015/nab_6_2_2/RK_12_Wytyczne_kwal.pdf.

Projekty i wydatki muszą być zgodne z ww. Wytycznymi IZ RPO. W świetle zapisów ww. wytycznych w ramach poddziałania 6.2.2 możliwe jest dofinansowanie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu istniejącej bazy lokalowej, a także budowa nowej bazy i/lub wyposażenie dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej spełniających wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z póź. zm.). Wyposażenie i sprzęt (jako środki trwałe) powinny być uzasadnione potrzebami użytkowników obiektów oraz niezbędny do prawidłowego ich funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu oraz może stanowić element szerszego projektu.

Należy podkreślić, że przedmiotem dofinansowania może być wyposażenie i sprzęt o ile spełniają one ponadto łącznie następujące warunki:

 • będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • posiadają właściwości techniczne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełniają obowiązujące normy i standardy.

Jeżeli wyposażenie przewidywane do zakupu w ramach opisanego powyżej projektu spełnia ww. wymogi, to może być przedmiotem dofinansowania w ramach poddziałania 6.2.2 pomoc społeczna. Spełnienie powyższych wymogów powinno być wykazane przez Wnioskodawcę w dokumentacji wniosku o dofinansowanie (w studium wykonalności).

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Za jaki rok należy przyjąć dane statystyczne w kryterium 1 Urodzenia żywe na 1 000 ludności, w czwartym typie projektu (infrastruktura w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat)?

Ocenie podlega wskaźnik urodzeń żywych na 1000 ludności obliczony jako średnia arytmetyczna z 2 lat kalendarzowych, poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie na obszarze gminy (na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego). W gminach miejsko-wiejskich należy podać wskaźnik w zależności od miejsca realizacji projektu.

W związku z tym, że termin składania wniosków w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, przypada na okres grudzień 2015 r. - marzec 2016 r. oraz zważając na fakt, że brak jest jeszcze danych statystycznych publikowanych przez GUS za 2015 r., za lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku należy przyjąć rok 2014 i 2013.

Za jaki rok należy przyjąć dane statystyczne w kryterium 1 Udział ludności wieku poprodukcyjnym na poziomie gminy, w pierwszym typie projektu (infrastruktura dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej) oraz jaki obszar należy przyjąć do określenia odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem, w przypadku kiedy projekt realizowany jest w mieście na terenie gminy miejsko-wiejskiej?

W pierwszym typie projektu, w kryterium 1, premiowane będą projekty zlokalizowane w gminach o najwyższym odsetku ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na poziomie gminy (dane za rok poprzedzający złożenie wniosku) na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym w przypadku realizacji projektu w mieście na terenie gminy miejsko-wiejskiej, należy posługiwać się danymi na poziomie gminy miejsko-wiejskiej.

Ponadto w związku z tym, że termin składania wniosków w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, przypada na okres grudzień 2015 r. - marzec 2016 r. oraz zważając na fakt, że brak jest jeszcze danych statystycznych publikowanych przez GUS za 2015 r., za rok poprzedzający złożenie wniosku należy przyjąć rok 2014.

Jaki wskaźnik należy wybrać by określić liczbę dzieci uczęszczających do nowopowstałego żłobka, w przypadku czwartego typu projektu (infrastruktura w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat)?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, w przypadku, gdy ze względu na specyficzny charakter projektu Wnioskodawca uzna, że możliwe do wyboru wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu nie odzwierciedlają w pełni realizacji celów projektu, może dodać wskaźnik rezultatu specyficzny dla projektu. Zasadność użycia w projekcie wskaźnika specyficznego będzie badana na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Po zaakceptowaniu wskaźnika specyficznego dla projektu będzie on podlegał monitorowaniu na poziomie projektu.

Wobec powyższego możliwe jest stworzenie autorskiego wskaźnika rezultatu specyficznego dla projektu, który odzwierciedlałby ilość dzieci uczęszczających do żłobka np. Liczba dzieci korzystających z objętej wsparciem infrastruktury w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W związku z zamieram ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. Czy koszty związane z utworzeniem pomieszczeń administracyjnych (dla koordynatora i pracowników)  w klubie integracji społecznej są kosztami  kwalifikowalnymi?

Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:

 1. działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej;
 2. prace społecznie użyteczne;
 3. roboty publiczne;
 4. poradnictwo prawne;
 5. działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych;

Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, dla pierwszego typu projektu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, jeżeli projekt będzie dotyczył obiektu KIS, w którym będą świadczone usługi pomocy społecznej dla osób bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem społecznym, to wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach pierwszego typu projektu, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.         

Wydatki dotyczące robót budowlanych i/lub wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych np. dla koordynatora (jeśli jego obowiązki nie wykraczają poza zadania KIS), pedagogów, psychologów, prawników, doradców zawodowych, innych specjalistów, mogą być również przedmiotem wsparcia.

Czy w ramach projektu możliwe jest utworzenie (remont) i wyposażenie pokoi w KIS dla pracowników socjalnych, w których na co dzień świadczona jest praca socjalna na rzecz osób wykluczonych społecznie?

Pracownik socjalny wykonuje część swoich czynności zawodowych w terenie, m. in. w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny, ale również i w biurze. Wobec powyższego, roboty budowlane i/lub wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników socjalnych, którzy bezpośrednio świadczą usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem, mogą być przedmiotem wsparcia.

Ponadto nadmieniam, że wyposażenie i sprzęt (jako środki trwałe) powinny być uzasadnione potrzebami użytkowników obiektów oraz niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu.

Należy podkreślić, że przedmiotem dofinansowania może być wyposażenie i sprzęt o ile spełniają one ponadto łącznie następujące warunki:

 • będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • posiadają właściwości techniczne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełniają obowiązujące normy i standardy.

Jeżeli wyposażenie przewidywane do zakupu w ramach opisanego powyżej projektu spełnia ww. wymogi, to może być przedmiotem dofinansowania w ramach poddziałania 6.2.2 pomoc społeczna. Spełnienie powyższych wymogów powinno być wykazane przez Wnioskodawcę w dokumentacji wniosku o dofinansowanie (w Studium wykonalności).

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) i umieszczone na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2015/nab_6_2_2/RK_12_Wytyczne_kwal.pdf

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Bardzo proszę o wyjaśnienie sposobu uzupełnienia tabeli – przykładu dotyczącego wariantów alternatywnych. W szczególności chodzi o uzasadnienie współczynnika ważności danego kryterium. W jaki sposób go określam? W jakich wartościach ma być on podany? Czy przedstawienie tego punktu za pomocą tej tabeli jest wystarczające?

Zgodnie z podrozdziałem 3.4 Opis i ocena wariantów alternatywnych, Instrukcji do opracowania Studium wykonalności – infrastruktura ochrony zdrowia, uzdrowiskowa i pomocy społecznej, na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań.

Wnioskodawca powinien opisać jakie rozważał sposoby rozwiązania problemów, jakie są ich uwarunkowania, zalety i wady oraz dlaczego wybrano wariant objęty wnioskiem o dofinansowanie.

W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji (rozwiązań alternatywnych). Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Po przeprowadzeniu analizy wykonalności, analizy popytu oraz analizy opcji, wnioskodawca powinien dokonać wyboru rozwiązania do zastosowania i sformułować jego uzasadnienie.

Wnioskodawca powinien odnieść się do alternatywnych możliwych rozwiązań zakresu projektu (czyli alternatywnego projektu). Należy rozpatrywać wariantowe rozwiązania w zakresie: lokalizacji, zakresu i metody rozwiązania problemu (np. zastosowanie innego rodzaju działań ochronnych) oraz skali projektu. Określić należy konieczne do poniesienia nakłady i koszty przyszłej eksploatacji - w jakim stopniu rozwiązanie alternatywne pomoże rozwiązać problemy, jakie są uwarunkowania i czy jest ono możliwe do realizacji.

Wnioskodawca powinien przedstawić krótkie uzasadnienie oraz punktową ocenę spełnienia kryterium dla poszczególnych zaproponowanych wariantów. Poszczególnym kryteriom można przy tym przypisać określoną wagę, tj. współczynnik ważności danego kryterium w porównaniu do pozostałych. Sposób określenia i wartości współczynników należy do Wnioskodawcy i jest uzależniony od przyjętych rozwiązań w rozpatrywanych wariantach. Preferowane powinno być rozwiązanie, które uzyska najwyższą łączną ocenę. Uzasadnienie współczynnika danego kryterium, określenie jego wagi i wartości oraz sposobu przedstawienia, należy do Wnioskodawcy.

Zaproponowany w Instrukcji do opracowania studium wykonalności przykład w formie tabeli jest propozycją do zastosowania przez Wnioskodawcę . Wybór w tej kwestii należy ostatecznie do Wnioskodawcy.

Zgodnie z ww. Instrukcją niewystarczająca będzie analiza:   

 • która dotyczy tylko porównania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem wybranym do realizacji,
 • finansowania takiej samej inwestycji za pomocą kredytu,
 • różnych lokalizacji, które nie są związane z istotnymi różnicami uwarunkowań prawnych, technicznych, dostępności, kosztów i efektów przedsięwzięcia.

Podsumowując, analizę wariantów alternatywnych należy opracować zgodnie z zaleceniami ww. Instrukcji. Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej na podstawie całości przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy koszty związane z zakupem niżej wymienionego wyposażenia stanowią koszty kwalifikowalne w ramach poddziałania 6.2.2 dla 1 typu projektu (infrastruktura dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej).
Stowarzyszenie prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Centrum to jest jednostką Organizacyjną Stowarzyszenia, realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym przez następujące usługi:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
Reintegracja zawodowa prowadzona jest w ramach  4 warsztatów: warsztatu usług leśnych i utrzymania terenów zielonych w tym usług komunalnych, warsztatu remontowo – budowlanego, warsztatu usług gastronomicznych i cukierniczych, warsztatu usług opiekuńczych i porządkowych. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, prowadzi działalność wytwórczą, handlową i usługową. W ramach działania planujemy wyposażyć:
1) Warsztat remontowo-budowalny w następujący sprzęt: rusztowania 6000 zł, zagęszczarka 5000 zł, piła ukośnica 4000 zł, młot wyburzeniowy 7000 zł, niwelator laserowy 5000 zł, niwelator optyczny 3500 zł, ładowarka wraz z osprzętem 200 000 zł,
2) Warsztat usług leśnych – Piły i kosy spalinowe 20 000 zł
3) Warsztat cukierniczy i gastronomiczny – piec konwekcyjny 40 000 zł oraz pozostałe wyposażenie 60 000 zł.
Ponadto planujemy zakup wyposażenia pracowni szkoleniowej z 10 stanowiskami egzaminacyjnymi w zawodach kucharz, cukiernik, barista - koszt  około 200 000 zł wraz z pracami budowlanymi związanymi z przygotowaniem pracowni.  Łączna wartość 500 000 zł brutto zgodnie z kryterium dostępu. Planowane jest zwiększenie liczby uczestników CIS z 15- obecnie do 30. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy koszty związane z zakupem wyżej wymienionego wyposażenia stanowią koszty kwalifikowalne w ramach działania dla 1 typu projektu (infrastruktura dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej)?

Centrum Integracji Społecznej (CIS)  to jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizująca reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS nie jest samodzielnym podmiotem prawnym lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Centrum integracji społecznej, realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W związku z powyższym, jeżeli projekt będzie dotyczył obiektu CIS, w którym będą świadczone usługi pomocy społecznej dla osób bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem społecznym, to wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach pierwszego typu projektu, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.          

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, dla pierwszego typu projektu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, w ramach Centrum Integracji Społecznej, wyposażenie warsztatu remontowo-budowlanego, warsztatu usług leśnych, warsztatu cukierniczego i gastronomicznego, a także pracowni szkoleniowej mogłoby być przedmiotem wsparcia.

Ponadto, wyposażenie i sprzęt (jako środki trwałe) powinny być uzasadnione potrzebami użytkowników oraz niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu.

Należy podkreślić, że przedmiotem dofinansowania może być wyposażenie i sprzęt o ile spełniają one ponadto łącznie następujące warunki:

 • będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • posiadają właściwości techniczne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełniają obowiązujące normy i standardy.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) i umieszczone na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2015/nab_6_2_2/RK_12_Wytyczne_kwal.pdf

W związku z tym, że CIS prowadzi działalność wytwórczą, handlową i usługową, należy przeanalizować czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy, aby kryterium 1 - powiązania z aktywacją społeczno- zawodową, zostało spełnione i punkty przyznane,  zakres projektu musi obejmować dodatkowe, rzeczywiste wydatki na działania związane z infrastrukturą służącą aktywizacji społeczno-zawodowej?
Przedmiotem projektu jest przede wszystkimi dostosowanie poddasza na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych (natomiast celem min. aktywacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych). Specyfika tego projektu polega na tym, że budynek od kilku lat funkcjonuje jako Warsztaty Terapii Zajęciowej i jest stosunkowo dobrze wyposażony w infrastrukturę służącą aktywacji społeczno-zawodowej. Po adaptacji poddasza (do tej pory niezagospodarowanego) na mieszkania chronione, osoby niepełnosprawne (uczestnicy warsztatów), będą miały szanse wykonać kolejny krok w kierunku samodzielności i aktywizacji społeczno-zawodowej. Można powiedzieć że jednym z głównych powodów realizacji projektu jest właśnie aktywizacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. Pytanie, czy jest to wystarczająca okoliczność by otrzymać punkty za kryterium nr 1, czy też konieczne są dodatkowe wydatki na infrastrukturę służąca aktywacji społeczno-zawodowej?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 z dn.14 października 2015 r. oraz Regulaminu konkursu, przedmiotem dofinansowania mogą być projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej dot. budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej.

Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Instrumentami aktywizacji społeczno-zawodowej są objęte osoby, których sytuacja życiowa wymaga wsparcia w wejściu na rynek pracy i włączeniu do społeczności w której żyją.

Powiązanie z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej jest elementem obligatoryjnym każdego projektu finansowanego z EFRR dot. ww. mieszkalnictwa. Proces aktywizacji społeczno-zawodowej powinien obejmować grupę docelową do której będzie kierowany projekt infrastrukturalny - mieszkaniowy. Projekty infrastrukturalne z EFRR powinny uzupełniać wsparcie kierowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przyczyniając się do usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego ww. osób.

Powiązania infrastruktury mieszkaniowej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej ostatecznie powinny wynikać ze specyfiki zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu problemów i potrzeb grupy docelowej, która będzie korzystała z mieszkań.

Proces aktywizacji społeczno-zawodowej może prowadzić Wnioskodawca lub inny podmiot, który obejmie swoimi działaniami osoby korzystające z mieszkań powstałych w wyniku realizacji projektu. W drugim przypadku wymagana byłaby ścisła współpraca tego podmiotu z Wnioskodawcą. Powiązania z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej mogą dotyczyć m.in.:

 • użytkowników infrastruktury mieszkaniowej, którzy są/byli lub będą objęci jedną z form aktywizacji społeczno-zawodowej. Korzystanie lub objęcie formami integracji społecznej i/lub aktywizacji społeczno-zawodowej powinno być opisane przez wnioskodawcę w sposób umożliwiający weryfikację.
 • tworzenia i/lub prowadzenia przez ten sam podmiot ośrodków prowadzących aktywizację społeczno-zawodową i mieszkania wspomagane oraz socjalne.

Powyższe zapisy mają charakter przykładowy i nie wyczerpują ww. kwestii.

Przedstawiona koncepcja projektu zawiera powiązania z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej konkretnej grupy osób. Użytkownikami mieszkań chronionych będą uczestnicy WTZ.

Dodatkowo zaś, punktowane w kryterium nr 1 Powiązania z aktywizacją społeczno-zawodową będzie ujęcie we wniosku wydatków dot. infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym aby uzyskać punkty w niniejszym kryterium w wydatkach projektu należy uwzględnić wydatki na infrastrukturę służącą aktywizacji społeczno-zawodowej.

Czy, aby kryterium 4 (typ trzeci projektu) - kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, zostało spełnione i punkty przyznane, zakres projektu musi obejmować dodatkowe wydatki na działania związane z infrastrukturą służąca rehabilitacji i reintegracji zawodowej?
Projekt z założenia oferuje kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii Zawodowej zapewniają natomiast infrastrukturę służącą rehabilitacji i reintegracji zawodowej i społecznej. Czy jest to wystarczająca okoliczność by projekt otrzymał punkty za kryterium 4?

Kryterium nr 4 - Kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych premiuje projekty kompleksowe, które obejmują mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturę służącą do rehabilitacji i reintegracji zawodowej i społecznej.

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli  zakres projektu będzie obejmować wydatki na działania dotyczące infrastruktury służącej rehabilitacji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Należy podkreślić, iż ostateczne rozstrzygnięcia będą rozpatrywane w kontekście przedstawionej koncepcji projektu, uwzględniającej określone i zdefiniowane problemy (potrzeby) oraz cele i zakres rzeczowy projektu – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Gmina chciałaby ogłosić otwarty nabór na Partnera do projektu z konkursu 6.2.2. W punkcie 3 ogłoszenia o naborze zawarła informację na temat formy prawnej Partnerstwa - "Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej - w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej" - zapis przeniesiony z par. 4 pkt. 1, ppkt. 5) Regulaminu konkursu. Czy tak szczegółowo musi brzmieć ten zapis, czy wystarczyłoby "Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej" w ogłoszeniu o naborze Partnera, ponieważ obawiamy się że z terenu gminy trudno będzie pozyskać takiego Partnera do projektu np. wśród organizacji pozarządowych, gdyż nie posiadają takich szczegółowych zapisów w Statutach.

Zgodnie z Regulaminem konkursu do poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach przedmiotowego poddziałania, mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. Reguły dotyczące projektów partnerskich opisane zostały § 5 Regulaminu konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów określonym w § 4 Regulaminu, mogą być stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie. Ponadto, podmioty te muszą statutowo działać w obszarze pomocy i integracji społecznej w zakresie, w jakim możliwe jest wsparcie w ramach poddziałania 6.2.2 (w obszarze usług pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3).

Należy pokreślić, że w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, wnioskodawcą lub partnerem może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, wynikającą z ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub innych przepisów prawa.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie (w ramach konkursu z poddziałania 6.2.2, projekt drugiego typu: budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) projektu polegającego na przebudowie i remoncie dwóch pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego (wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia), dla których Gmina posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na podstawie umów użyczenia obiektów na okres 10 lat:
1)specjalistyczna świetlica środowiskowa, która będzie prowadzona w systemie dziennym - przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówka działa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlica będzie prowadzona w formie opiekuńczej i specjalistycznej.
2)placówka opiekuńcza wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych - prowadzona przez stowarzyszenie wpisane do KRS jako Partner Projektu. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę na podstawie umowy z Gminą o wsparciu realizacji zadania publicznego. Celami statutowymi Stowarzyszenia są m.in: Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
W związku z powyższym, prosimy o informację czy Gmina może złożyć jeden wniosek, który obejmowałby wyżej wymienione zadania. Obie placówki będą realizowały wspólne cele związane z projektem.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 z dn.14 października 2015 r. oraz Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.2.2, przedmiotem dofinansowania mogą być projekty m.in.: zakładające budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (typ II projektów).

Wnioskodawcami w ramach poddziałania 6.2.2 mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 • podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Ujęcie w jednym projekcie kilku placówek znajdujących się w różnych lokalizacjach jest dopuszczalne, zarówno przez jednego wnioskodawcę, jak i jako projekt partnerski realizowany przez podmioty uprawnione o ubieganie się o dofinansowanie, wymienione powyżej.

Niemniej jednak, przygotowując projekt należy uwzględnić wymogi określone w Instrukcji do opracowania studium wykonalności stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z ww. Instrukcją, projekt składa się z całej serii robót, działań lub usług, których celem jest wykonanie konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposób wpływać na funkcje obiektu lub działalność wnioskodawcy / beneficjentów. Projekt powinien:

 1. posiadać sprecyzowany cel, na którego osiągnięciu się koncentruje,
 2. mieć spójny i skoordynowany charakter, posiadać określoną funkcję techniczną i czas realizacji,
 3. powinien obejmować wszystkie działania i wydatki, które umożliwiają jego samodzielne funkcjonowanie po ukończeniu.

Zgodnie z zapisami Instrukcji do studium wykonalności: „Projekt powinien obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt (…). Z drugiej strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu.”

Niezależnie od powyższego, Regulamin konkursu dopuszcza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie przez jednego Wnioskodawcę.Zakres projektu powinien być skoncentrowany, w sposób całościowy rozwiązywać problemy braku niezbędnej i nowoczesnej infrastruktury, a także nie zawierać przypadkowych działań. W związku z powyższym, należy przeanalizować przedstawione wyjaśnienia i zapisy dokumentacji konkursowej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (§ 5) projekty w ramach poddziałania 6.2.2 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów w ramach poddziałania 6.2.2.

Należy przy tym uwzględnić zasady wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych określone w Regulaminie konkursu § 5 pkt.2 do 8, oraz dołączyć Umowę partnerską jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami, które wykorzystywane będą do realizacji projektu - zgodnie z zapisami w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu). Dopuszcza się możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami do realizacji prac budowlanych lub niezbędnymi do wykonania dostaw na podstawie:

 1. własności,
 2. współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli,
 3. użytkowania wieczystego,
 4. trwałego zarządu,
 5. ograniczonego prawa rzeczowego,
 6. innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych lub dysponowania nieruchomością na cele wykonania dostaw przewidzianych w ramach projektu.

W przypadku punktów b-f w celu zapewnienia trwałości projektu, uprawnienia wnioskodawcy powinny:

 • wynikać z posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów (np. umów, zgody właściciela), w których jednoznacznie opisano uprawnienie do realizacji robót budowlanych oraz późniejszej eksploatacji przedmiotu projektu na danej nieruchomości,
 • oraz obejmować minimum okres realizacji projektu i wymagany okres jego trwałości (5 lat od wypłacenia końcowej płatności na rzecz beneficjenta).

Należy podkreślić, iż ostateczne rozstrzygnięcia będą rozpatrywane w kontekście przedstawionej koncepcji projektu, uwzględniającej określone cele i zakres rzeczowy projektu – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, 2 typ projektu (infrastruktura dla podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej) polegającego na przebudowie i nadbudowie nowo zakupionego budynku na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – jednostki organizacyjnej powiatu której zlecona została organizacja rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332). Statutowa działalność PCPR nie ogranicza się jedynie do zadań związanych z pieczą zastępczą ponieważ  PCPR zgodnie z ustawami realizuje zadania własne powiatu oraz zadania administracji rządowej realizowane przez powiat w obszarach takich jak  pomoc społeczna, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych czy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Czy  w ramach podziałania 6.2.2 (2 typ projektu), kwalifikowalne do dofinansowania będą wydatki związane z adaptacją pomieszczeń służącym wszystkim rodzajom działalności PCPR (pomoc społeczna, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wraz z administracją i pomieszczeniami technicznymi), czy też tylko te które odnoszą się do pomieszczeń gdzie prowadzona będzie działalność związana z pieczą zastępczą.
Jednocześnie zaznaczam, że struktura organizacyjna PCPR jest optymalnie dostosowana do zadań jakie realizuje ta jednostka, w związku z czym nie ma możliwości wydzielenia z jej struktur zasobów zarówno kadrowych jak i organizacyjnych (w tym pomieszczeń), które służą tylko i wyłącznie pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z art. 112 przywołanej ustawy jednostka ta wykonuje zadania pomocy społecznej w powiecie określone m.in. w art. 19 ww. ustawy.

Ponadto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach poddziałania 6.2.2, dla pierwszego typu projektu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Natomiast dla drugiego typu projektu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont istniejącej bazy lokalowej, a także budowę nowej bazy i/lub wyposażenie - dla jednostek systemu podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jeżeli przedmiotem projektu będzie tylko zakres dotyczący rodziny i pieczy zastępczej, wówczas projekt wpisuje się w typ drugi projektu.

Zgodnie z definicją Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to m.in: osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym, jeżeli infrastruktura objęta projektem jest związana z działalnością pomocy społecznej, wskazaną w pytaniu, może zostać przyporządkowana do pierwszego typu projektu. Wówczas kwalifikowane byłyby roboty budowlane i/lub wyposażenie służące działalności pieczy zastępczej jak i usługom pomocy społecznej, pod warunkiem, że infrastruktura ta miałaby być wykorzystywana przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu wykraczająca poza zakres przedmiotowy i cel projektu (nie związana z bezpośrednim świadczeniem usług pomocy społecznej objętej wsparciem w poddziałaniu 6.2.2), będą niekwalifikowane.

Należy podkreślić, iż sposób określenia powierzchni użytkowej kwalifikującej się do wsparcia w ramach RPO WP powinien być przejrzysty i zrozumiały. Wysokość kosztów niekwalifikowanych powierzchni możliwa jest do ustalenia proporcjonalnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku, lub na podstawie innych realnych wyliczeń. Wybór w tej kwestii należy do Beneficjenta.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) i umieszczone na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2015/nab_6_2_2/RK_12_Wytyczne_kwal.pdf

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania.

Gmina planuje wyremontować budynek, parter planuje przeznaczyć na potrzeby Centrum Integracji Społecznej  zajmującego się integracją zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem oraz utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Bar Mleczny powierzchnia ok. 300 m2.  Natomiast na pierwszym piętrze planuje utworzenie 6 mieszkań chronionych, powierzchnia ok. 300 m2.  W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie na powyższy zakres w ramach jednego typu projektów - działanie 6.2.2.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 z dn.14 października 2015 r. oraz Regulaminu konkursu, przedmiotem dofinansowania mogą być:

 • projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej - budowa, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej (III typ projektu)
 • projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (typ I).

O dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 • podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioskodawca powinien przeanalizować zakres rzeczowy projektu, jeżeli główny cel projektu dotyczy infrastruktury mieszkaniowej powinien być on przedmiotem wsparcia w ramach III typu projektu. Natomiast, jeżeli nadrzędnym celem projektu jest infrastruktura służąca aktywizacji społeczno-zawodowej (z wyłączeniem mieszkań chronionych) to projekt powinien być przedmiotem wsparcia w ramach I typu projektu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, w niniejszym konkursie wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie

Niemniej jednak w ramach III typu projektów dopuszczalne jest ujęcie infrastruktury mieszkaniowej i infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej w projekcie. Z uwagi na kryterium merytoryczne nr 1 Powiązania z aktywizacją społeczno-zawodową w ramach którego punktowane będzie ujęcie we wniosku o dofinansowanie infrastruktury mieszkaniowej (mieszkania wspomagane, chronione, socjalne) oraz wydatków dot. infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że powiązanie z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej jest elementem obligatoryjnym każdego projektu finansowanego z EFRR dot. ww. mieszkalnictwa. Proces aktywizacji społeczno-zawodowej może prowadzić Wnioskodawca lub inny podmiot, który obejmie swoimi działaniami osoby korzystające z mieszkań powstałych w wyniku realizacji projektu. W drugim przypadku wymagana byłaby ścisła współpraca tego podmiotu z Wnioskodawcą.

Proces aktywizacji społeczno-zawodowej powinien obejmować grupę docelową do której będzie kierowany projekt infrastrukturalny - mieszkaniowy. W tym przypadku użytkownikami mieszkań chronionych powinni być uczestnicy CIS i/lub ZAZ. Korzystanie lub objęcie formami integracji społecznej i/lub aktywizacji społeczno-zawodowej użytkowników powyższych mieszkań, powinno być opisane przez wnioskodawcę w sposób umożliwiający weryfikację. Realizacja projektu dotyczącego mieszkań chronionych powinna uzupełniać wsparcie kierowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przyczyniając się do usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego ww. osób.

Należy podkreślić, iż ostateczne rozstrzygnięcia będą rozpatrywane w kontekście przedstawionej koncepcji projektu, uwzględniającej określone i zdefiniowane problemy (potrzeby) oraz cele i zakres rzeczowy projektu – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy Fundacja prowadząca działalność w zakresie ochrony zdrowia, jest uprawniona do składania wniosku o dofinansowanie w ramach trwającego naboru w VI osi priorytetowej Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej?

Wykluczenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w przypadku Fundacji, dotyczy tylko i wyłącznie działalności Fundacji, prowadzonej w obszarze ochrony zdrowia.

W związku z tym, że Fundacja prowadzi statutową działalność również w obszarze pomocy społecznej, to w sytuacji realizacji projektu z tego obszaru, może być wnioskodawcą w konkursie ogłoszonym w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Należy zwrócić uwagę, że tylko i wyłącznie projekt wpisujący się w cele i wymogi ww. poddziałania, może być przedmiotem dofinansowania.

Niezależnie od powyższego Fundacja w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania musi wpisywać się w katalog beneficjentów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie statutowo działających w obszarze pomocy i integracji społecznej - w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Czy w ramach podziałania 6.2.2 typ projektu: 2, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na rozbudowę/przebudowę wnętrza budynku na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:
- salę konferencyjną, w której przeprowadzane będą szkolenia dla rodzin i kandydatów na rodziny zastępcze,
- gabinety  terapeutyczne, świetlice/sale socjoterapeutyczne i świetlice integracji sensorycznej. Wszystkie sale zostałyby również doposażone w odpowiedni sprzęt,
- mieszkania na potrzeby wspierania rodzin i pieczy zastępczej,
- pomieszczenia dla poradni pedagogiczno-psychologicznej, która działa w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Wykonana zostałaby również termomodernizacja budynku oraz dobudowana winda dla osób niepełnosprawnych, a także  przebudowane miejsca postojowe. Powyższe zadania dot. utworzenia sal i mieszkań są zgodne z regulaminem organizacyjnym i wynikają z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto partnerem byłoby stowarzyszenie, które działa również w oparciu o ww. ustawę i wniosłoby wkład w postaci merytorycznej (tj. Doradztwo, szkolenia).

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) i umieszczone na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2015/nab_6_2_2/RK_12_Wytyczne_kwal.pdf.

Zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z póź. zm.), jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z art. 112 przywołanej ustawy jednostka ta wykonuje zadania pomocy społecznej w powiecie określone m.in. w art. 19 ww. ustawy.

W świetle powyższych zapisów, w zależności od zakresu rzeczowego, funkcji pomieszczeń i celu projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mogłoby być zakwalifikowane do wsparcia w ramach drugiego typu projektu.

Projekty i wydatki muszą być zgodne z ww. Wytycznymi IZ RPO. W świetle zapisów ww. wytycznych w ramach poddziałania 6.2.2 możliwe jest dofinansowanie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu istniejącej bazy lokalowej, a także budowa nowej bazy i/lub wyposażenie dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej spełniających wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 z póź. zm.). Wyposażenie sprzęt (jako środki trwałe) powinny być uzasadnione potrzebami użytkowników obiektów oraz powinny być niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu oraz mogą stanowić element szerszego projektu. Zasady kwalifikowalności wyposażenia zostały określone w Wytycznych IZ RPO WP.

Na podstawie informacji zawartych w pytaniu dot. uzyskanie dofinansowania na rozbudowę/przebudowę wnętrza budynku PCPR na mieszkania, na potrzeby wspierania rodzin i pieczy zastępczej, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi, gdyż nie jest jasne o jakie mieszkania chodzi, kto z nich będzie korzystał, na jakich zasadach, czy będzie to element PCPR, itd. Należy przy tym podkreślić, że adaptacja wnętrza budynku na potrzeby mieszkań stanowi odrębny typ projektu.

W ramach podziałania 6.2.2 typ projektu III możliwe jest dofinansowanie budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej. W związku z powyższym należy dokonać analizy faktycznych potrzeb pod kątem wymogów w poszczególnych typach projektów.

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna, która działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r .(Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jest publiczną placówką oświatową, wobec powyższego dofinansowanie na rozbudowę/przebudowę pomieszczeń ww. poradni wykracza poza zakres wsparcia w poddziałaniu 6.2.2.

Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania itp.) może być kosztem kwalifikowanym. Wobec powyższego, dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych może być wydatkiem kwalifikowanym w projekcie.

Natomiast wydatki na zagospodarowanie najbliższego terenu/otoczenia (np. parking, chodnik prowadzący do budynku), funkcjonalnie bezpośrednio związanego z infrastrukturą objętą projektem, przeznaczoną dla osób - odbiorców usług pomocy społecznej bezpośrednio korzystających z przedmiotu współfinansowanej inwestycji, o ile służyć będą realizacji celów projektu - będą kwalifikowane w zakresie odpowiadającym powierzchni przeznaczonej do realizacji zadań pomocy społecznej, w ramach zakresu projektu, wyłącznie jako element szerszego projektu. Parking przeznaczony tylko dla pracowników PCPR nie może stanowić kosztów kwalifikowanych.

Również poprawa efektywności energetycznej może być kosztem kwalifikowanym, jednak stanowiącym jedynie element szerszego projektu. Prace termomodernizacyjne nie mogą stanowić jednak przeważającej i dominującej części.

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu wykraczająca poza zakres przedmiotowy i cel projektu (nie związana z bezpośrednim świadczeniem usług pomocy społecznej objętej wsparciem w poddziałaniu 6.2.2), będą niekwalifikowane.

Należy wziąć pod uwagę iż, w przypadku kiedy projekt zostałby złożony w ramach drugiego typu projektu, wydatki kwalifikowane mogłyby dotyczyć wyłącznie infrastruktury i/lub wyposażenia - dla jednostek systemu podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Stowarzyszenie (organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób niepełnosprawnych) zamierza ubiegać się dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Projekt polega na przebudowie poddasza budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i zaadoptowaniu go na mieszkania chronione dla podopiecznych. Stowarzyszenie rozważa złożenie wniosku w ramach 3 typu projektów. Z analizy kryteriów merytorycznych dla 1 i 3 typu projektów wynika, że projekt ma szansę uzyskać znacznie większą liczbę punktów jako 3 typ, co równocześnie pokazuje, że projekt bardzo dobrze wpisuje się w program tworzenia mieszkań chronionych. Jednak wątpliwość budzi zapis dotyczący budynku zdegradowanego. Trzeci typ projektów przewiduje ”Budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej”. Tymczasem budynek Stowarzyszenia (poprzednio budynek szkoły podstawowej) został wyremontowany kilkanaście lat temu. W tamtym czasie można go było uznać budynek zdegradowany - stara szkoła ze względu na brak uczniów przestała funkcjonować, a budynek przez wiele lat stał opuszczony i ulegał zniszczeniu. Jednak obecnie, poza poddaszem które cały czas pozostaje niezagospodarowywane, dobrze spełnia swoje funkcje (został zrewitalizowany). Jak wobec tego należy interpretować pojęcie budynku zdegradowanego? Czy w przypadku zgłoszenia w/w projektu jako 3 typ, może on zostać odrzucony ze względów formalnych?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Trzeci typ projektów przewiduje „Budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej”.

Za budynek zdegradowany można uznać budynek lub jego część, który wymaga nakładów inwestycyjnych w celu zaadaptowania na ww. mieszkania.

W związku z powyższym, jeżeli jedna z kondygnacji (w tym przypadku poddasze) opisywanego budynku, wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do utworzenia mieszkań chronionych dla podopiecznych, to wtedy spełnia wymogi umożliwiające wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu. Należy dodać, że powiązanie z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej jest elementem obligatoryjnym każdego projektu finansowanego z EFRR dot. ww. mieszkalnictwa.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Czy montaż finansowy z uwzględnieniem środków z Programu MALUCH dla przedsięwzięcia do poddziałania 6.2.2 (w zakresie żłobków) jest możliwy w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada już podpisaną umowę w ramach ww. Programu.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – wnoszenie środków z zewnętrznych źródeł do wydatków kwalifikowanych jest dozwolone w projekcie. Warunki, które muszą być spełnione w ww. zakresie zostały wskazane w pkt. 12 Instrukcji, zgodnie z którym, w przypadku finansowania projektu ze źródeł innych niż własne oraz dotacji EFRR należy wymienić i załączyć dokumenty potwierdzające pozyskanie tych środków.

W związku z powyższym tut. Departament potwierdza, iż tylko w sytuacji posiadania innych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych, potwierdzonego stosownymi dokumentami (np. umowami) możliwy jest montaż finansowy uwzględniający te źródła.

W przedmiotowym przypadku należy dołączyć umowę w sprawie udzielenia dotacji w ramach Programu Maluch.

Jeżeli inwestycja będzie finansowana ze środków innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. Instrukcji do opracowania studium wykonalności, w pkt 6.3, należy określić:

 • podstawę prawną,
 • umowę o udzieleniu dotacji,
 • przedmiot dofinansowania,
 • warunki przyznania takiego dofinansowania, w tym informację dotyczącą zastrzeżeń braku możliwości łączenia tej dotacji ze środkami europejskimi.

Zaleca się przedstawienie montażu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane). Suma źródeł finansowania musi być równa wartości nakładów inwestycyjnych.

Należy przy tym mieć na uwadze zakaz podwójnego finansowania, z którym zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków ppkt. 6.7 mamy do czynienia wówczas, gdy na dany projekt lub część projektu beneficjent uzyskuje środki z dwóch źródeł i suma dotacji przekracza 100% wydatków kwalifikowalnych.

Ocena projektu pod kątem montażu finansowego i źródeł finansowania, zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy projekt mający na celu działalność pożytku publicznego należy traktować tak jak projekt bussinesowy (nastawiony na generowanie dochodu) w ramach analiz finansowych i ekonomicznych)?

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty te to tzw. spółki non-profit. Jeżeli spółka nie spełnia któregoś z powyższych wymogów (np. przeznacza tylko część dochodu na realizację celów statutowych), a działa w ramach przedmiotowej ustawy, nie może zostać uznana za podmiot realizujący działalność pożytku publicznego. W przypadku tej formy działalności, odpowiednie zapisy o działalności poza sferą osiągania zysku powinny się znaleźć w umowie spółki lub w jej statucie.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe zapisy nie eliminują możliwości osiągnięcia dochodów, a jedynie wskazują na konieczne jego przeznaczenie. Jeśli projekt generuje dochody, powinny one zostać odzwierciedlone w analizie finansowej i ekonomicznej, a w stosownych przypadkach należy zastosować art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR.

Które dokumenty należy obligatoryjnie złożyć razem z wnioskiem, a które można uzupełnić na etapie oceny?

Regulamin konkursu w § 10 określa zasady przygotowania wniosku wraz z załącznikami, które są wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a szczegółowa lista załączników znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie pkt. E Załączniki, a także w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja do wypełniania załączników (str. 4). Zasady i wymogi opracowania załączników określone zostały w ww. Instrukcji. Dokumenty wymienione powyżej umieszczone zostały na stronie internetowej: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/532-6-2-2-infrastruktura-pomocy-spolecznej.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Regulaminem konkursu, odrzucone będą wnioski, bez wezwania do usunięcia braków:

 1. do których nie załączono Studium wykonalności (zał. nr 1 do wniosku), albo
 2. do których nie załączono załącznika nr 2 do wniosku Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu,
 3. w których załączona Specyfikacja dotycząca kryteriów (…) nie zawiera informacji dotyczącej wszystkich obowiązujących kryteriów w konkursie.

Należy jednak mieć na uwadze, że brak pozostałych wymaganych załączników na etapie składania wniosku, tworzy bardzo duże ryzyko wystąpienia istotnej modyfikacji w projekcie, która skutkuje negatywną oceną wniosku o dofinansowanie. Zasadą generalną, powinna być zatem pełna kompletność wniosku i załączników na etapie ich składania.

Czy dokumenty takie jak: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa muszą być wydane „na wnioskodawcę” czy mogą zostać „przeniesione” w trakcie realizacji projektu?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku, dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), powinny być aktualne oraz obejmować wszystkie nieruchomości, na terenie których zaplanowano realizację inwestycji, z wyjątkiem zakresu, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę. Decyzje powinny być opatrzone adnotacją organu, który je wydał, że są ostateczne – tj. takie, dla których nie przysługuje prawo do skutecznego wniesienia odwołania lub dla których upłynął termin na wniesienie skargi do sądu.

W odniesieniu do zakresu rzeczowego, dla którego wnioskodawca nie posiada pozwolenia na budowę, należy przedstawić dokumenty dotyczące warunków zagospodarowania przestrzennego.

Należy wówczas przedstawić odpowiednio:

 1. wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub
 2. kopię ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub
 3. kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do rozpoczęcia robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych) powinny obejmować cały zakres robót budowlanych objętych projektem, a także być aktualne – tj. umożliwiać rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Prawomocne pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

Warto pamiętać, że na etapie oceny merytorycznej premiuje się projekty, które przygotowane są do realizacji, tj. nie posiadają barier administracyjnych zagrażających ich wykonaniu. Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy i posiadania potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub brak obowiązku posiadania takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu). Punkty będą przyznawane tylko, gdy dokumenty wymienione powyżej zostaną dostarczone do Urzędu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zamieszczenia informacji o wyniku oceny formalnej danego projektu na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/.

Ponadto dla każdego projektu wnioskodawca winien wypełnić dokumentację dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko. Dokumenty wymagane do dołączenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie wymienione są w Instrukcji do wypełniania załączników do wniosku.

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej powinny być wystawione na wnioskodawcę, lub w przypadku projektów partnerskich – na partnera, w zakresie dotyczącej go części.

Czy wnioskodawca może sam sporządzić Studium wykonalności?

Wnioskodawca może samodzielnie opracować Studium wykonalności – zgodnie z zakresem Instrukcji do opracowania studium wykonalności – infrastruktura ochrony zdrowia, uzdrowiskowa i pomocy społecznej.

Jednak zgodnie z podrozdziałem 6.15 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), w ramach projektów realizowanych w osiach II-VI niekwalifikowalne są koszty wynagrodzenia ponoszone w związku z wykonawstwem własnym beneficjenta lub jego pracowników, z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Czy zakup ziemi jest objęty dofinansowaniem?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), możliwe jest sfinansowanie zakupu nieruchomości jako elementu szerszego projektu, a łączna kwota wydatków kwalifikowanych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Ponadto, zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy,
 2. nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie
  w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie,
 3. zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie.
Czy na etapie wnioskowania (do gotowości) potrzebna jest własność ziemi, czy może wystarczy umowa przedwstępna tudzież podobna deklaracja?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami, które wykorzystywane będą do realizacji projektu (np. na których zlokalizowana będzie budowana infrastruktura, zajętych w celu wykonania robót budowlanych lub gdzie zlokalizowany będzie zakupywany sprzęt i wyposażenie).

Dopuszcza się możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami do realizacji prac budowlanych lub niezbędnymi do wykonania dostaw na podstawie:

 1. własności,
 2. współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli,
 3. użytkowania wieczystego,
 4. trwałego zarządu,
 5. ograniczonego prawa rzeczowego,
 6. innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych lub dysponowania nieruchomością na cele wykonania dostaw przewidzianych w ramach projektu.

W przypadku punktów b-f w celu zapewnienia trwałości projektu, uprawnienia wnioskodawcy powinny:

 • wynikać z posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów (np. umów, zgody właściciela), w których jednoznacznie opisano uprawnienie do realizacji robót budowlanych (zlokalizowania dostarczonego wyposażenia) oraz późniejszej eksploatacji przedmiotu projektu na danej nieruchomości,
 • oraz obejmować minimum okres realizacji projektu i wymagany okres jego trwałości (3 lub 5 lat od wypłacenia końcowej płatności na rzecz beneficjenta).

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa przedwstępna nie spełnia ww. wymogów dotyczących zapewnienia dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zapewnienia trwałości projektu.

Kwalifikowalność Vat – usługi opieki itd. są zwolnione, a spółka jest celowa i nie będzie miała przychodów z żadnej innej działalności, nie ma zatem możliwości odzyskania Vat?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za wydatki kwalifikowane tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.

Warunek ten oznacza, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowany wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy o VAT, oraz rozporządzeń do tej ustawy (zaliczenie VAT do kosztów uzyskania przychodu celem obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym nie jest odliczeniem ani uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług, a więc nie jest odzyskiwaniem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Zaliczenie VAT do kosztów uzyskania przychodu celem obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym nie jest odliczeniem ani uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług, a więc nie jest odzyskiwaniem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Przepis zawarty w art. 88 ustawy o VAT zawiera katalog przypadków, kiedy podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tych przypadkach podatku nie można odliczyć nawet wówczas, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tym samym VAT może stanowić wówczas wydatek kwalifikowalny. W związku z powyższym, przepisy ustawy o VAT stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje beneficjentowi jedynie w przypadku, kiedy spełnione zostaną jednocześnie następujące dwa warunki: beneficjent jest podatnikiem VAT oraz zakupione przez beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są przez beneficjenta do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego przysługuje wyłącznie wówczas, gdy zakupione przez beneficjenta towary i usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym. Prawo do odliczenia nie przysługuje w zakresie, w jakim zakupy związane są z czynnościami zwolnionymi z VAT lub z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu.

Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowany zobowiązuje się do przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.

Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych, zobowiązani są dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”. Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części. W ramach pierwszej części beneficjent oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT). Natomiast w części drugiej beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta.

Na podstawie treści zadanego pytania, bez szczegółowych informacji, nie można jednoznacznie wypowiedzieć się w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę, wnioskodawca powinien przeanalizować wymienione wymogi i ustalić kwalifikowalność podatku VAT w projekcie planowanym do realizacji.

Jakie są czasy przewidywanych terminów płatności pośrednich (od złożenia wniosku o takową) kwestia zaliczki – wysokość, termin wypłaty? Czy można np. zrobić etapy co miesiąc i w takim interwale je rozliczać?

Zgodnie z § 7 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent powinien przekazać przed podpisaniem umowy do Instytucji Zarządzającej - Harmonogram płatności. W harmonogramie tym, beneficjent określa kwoty wniosków o płatność, które będą składane w poszczególnych kwartałach. Beneficjent zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki dokonywać aktualizacji harmonogramu.

Środki dofinansowania są przekazywane w postaci płatności: zaliczkowych, pośrednich albo płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy beneficjenta w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi dofinansowania z EFRR, określonemu w Umowie o dofinansowanie albo dofinansowania z EFRR i dofinansowania ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa

Przekazane beneficjentowi środki dofinansowania w formie zaliczki nie mogą przekroczyć 60% dofinansowania projektu (W przypadku Beneficjentów: Województwa Podkarpackiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego w formie zaliczki może być wypłacone do 100% dofinansowania). Wypłata zaliczki może odbywać się w jednej lub kilku transzach. W przypadku gdy zaliczka wypłacana jest w transzach – wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę, co najmniej w wysokości 70% dotychczas otrzymanej zaliczki i jego zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 współfinansowanych z EFRR, dofinansowanie w formie zaliczki może zostać przyznane:

 1. jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom,
 2. podmiotom, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostkom sektora finansów publicznych,
 4. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 5. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
 6. szkołom wyższym i jednostkom naukowym,
 7. kościołom i związkom wyznaniowym oraz osobom prawnym kościołów i związków wyznaniowych,
 8. porozumieniom podmiotów, o których mowa w lit. a-g.

W projekcie partnerskim, jeżeli lider projektu należy do podmiotów określonych w ppkt a-h, zaliczka może zostać przekazana przez lidera partnerom, nawet jeśli nie należą oni do podmiotów określonych w ppkt a-h.

Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Zarządzającej lub na zwrocie niewykorzystanej zaliczki. Przez wykazanie wydatków należy rozumieć przedstawienie kompletu dokumentów załączanych do wniosku o płatność. Faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej mają obejmować wydatki kwalifikowane z odpowiadającym dofinansowaniem nie mniejszym od otrzymanej zaliczki. Zaliczka może być rozliczona tylko fakturami opłaconymi po jej otrzymaniu przez beneficjenta/partnera, przynajmniej w części dotyczącej dofinansowania.

Każdy wydatek kwalifikowany powinien zostać ujęty we wniosku o płatność, przekazanym w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia lub w przypadku wydatków kwalifikowanych poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w terminie 3 miesięcy od daty jej podpisania.

Beneficjent zobowiązuje się do złożenia pierwszego wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Kolejne wnioski o płatność beneficjent składa nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Zaleca się, aby wnioski o płatność były składane nie częściej niż raz na 2 miesiące, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność. W przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku w okresie 2 miesięcy, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca ma prawo zażądać połączenia wydatków objętych poszczególnymi wnioskami o płatność. W sytuacji, gdy stan realizacji projektu nie pozwala beneficjentowi na poniesienie wydatków kwalifikowanych, a tym samym ujęcie ich we wniosku o płatność i złożenie w Instytucji Zarządzającej, dopuszcza się składanie wniosków o płatność w terminie do 6 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, a w przypadku kolejnych wniosków o płatność przynajmniej raz na 6 miesięcy licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność. Jeżeli w terminie tym beneficjent nie poniesie wydatków kwalifikowanych zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu.

Z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku bankowym przekazanie płatności następuje w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej prawidłowego wniosku płatność.

Czy ziemia może być wkładem własnym w inwestycję, jeśli tak, to na jakiej podstawie należy przyjąć jej wartość – rzeczywiście poniesione koszty zakupu, wycena biegłego?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), wkład własny to środki finansowe zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).

Wydatkiem niekwalifikowanym jest wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego.

W związku z powyższym nieruchomość nie może stanowić wkładu własnego wnioskodawcy.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu planuje się utworzenie dwóch dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych. Jeden z ośrodków planowany jest do uruchomienia przy funkcjonującym Domu Pomocy Społecznej. W istniejących pomieszczeniach, po dokonaniu prac modernizacyjno-remontowych i wyposażeniu, uruchomiony zostanie ośrodek wsparcia dla osób starszych. Jednakże wśród pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie pod ośrodek wsparcia, będą również pomieszczenia, które wykorzystywane będą zarówno przez ośrodek wsparcia jak i przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej jest to m.in. pomieszczenie do rehabilitacji. Jest to uzasadnione ekonomicznie i funkcjonalnie. Zgodnie z zapisami konkursu 6.2.2 RPO WP wsparcie nie może być przeznaczone na opiekę instytucjonalną w palcówce całodobowej, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób. Czy kwalifikowane będą i w jakim zakresie prace modernizacyjno-remontowe oraz wyposażenie pomieszczeń, które są niezbędne do uruchomienia ośrodka wsparcia dla osób starszych oraz wykorzystywane będą przez pensjonariuszy istniejącego Domu Pomocy Społecznej? Bardzo proszę o interpretację jak rozdzielać koszty.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Jeżeli planowane przez Państwa dzienne ośrodki wsparcia będą ośrodkami w rozumieniu ww. Ustawy i będą świadczyć usługi pomocy społecznej, bezpośrednio dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wówczas mogłyby być przedmiotem wsparcia w ramach pierwszego typu projektu w poddziałaniu 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 6.2.2, dla pierwszego typu projektu, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, co do zasady możliwe jest dofinansowanie utworzenia obiektu dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych w wyniku m.in. remontu i wyposażeniabudynku pod warunkiem, że w obiekcie tym nie będzie świadczona opieka instytucjonalna. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, dofinansowane nie będą inwestycje służące opiece instytucjonalnej, rozumianej jako usługi świadczone m.in. w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób. Projekty zakładające wsparcie dotychczas istniejących miejsc oraz tworzenia nowych miejsc świadczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej nie otrzymają dofinansowania. Ponadto przedmiotowy obiekt powinien zostać wyodrębniony funkcjonalnie i organizacyjnie.

W sytuacji gdy z powstałych pomieszczeń obiektu (m.in. pomieszczeń do rehabilitacji), oprócz podopiecznych dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych będą korzystali również pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, którego liczba mieszkańców przekracza 30 osób, wówczas kwalifikowane będą wydatki związane z infrastrukturą i wyposażeniem służącym podopiecznym dziennego ośrodka wsparcia.

W związku z powyższym, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, określenie kosztów kwalifikowanych wspólnych pomieszczeń, możliwe jest proporcjonalnie w odniesieniu do całkowitej liczby osobogodzin, wykorzystywanych zarówno przez podopiecznych dziennego ośrodka wsparcia jak i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, lub na podstawie innych realnych wyliczeń, przy czym rozwiązanie takie można zastosować wyłącznie do kosztów, których nie da się faktycznie wyodrębnić. Pozostałe koszty należy przedstawić w oparciu o planowane/poniesione wydatki. Wybór w kwestii wyliczeń kosztów kwalifikowanych należy do beneficjenta jednakże należy podkreślić, iż sposób określenia tych kosztów powinien być przejrzysty i zrozumiały.

Wyposażenie i sprzęt (jako środki trwałe) obiektów powinien być uzasadniony potrzebami użytkowników obiektów oraz niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej na podstawie całości przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Ponieważ utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy wymaga zgody Wojewody – czy zgoda taka lub inny dokument (np. uchwała) będzie wymagany na etapie aplikowania?

Z treści pytania nie wynika jaki charakter miałyby tworzone miejsca pobytu w planowanej placówce - całodobowe lub dzienne. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej „w ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu” (art. 51 ust.3).

Standardowe dokumenty, które powinny zostać załączone na etapie składania wniosku o dofinansowanie, określa Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu). Między innymi należy wypełnić załącznik nr 20.2 Oświadczenie o wykluczeniu wsparcia dla opieki instytucjonalnej oraz dołączyć do niego załączniki (w tym m.in.: wstępną zgodę uzyskaną od Wojewody) wymienione w pozycji 20.2 pkt. 2 str. 21 ww. Instrukcji. Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać liczba miejsc przeznaczonych dla osób objętych świadczeniami lub opieką oraz zasady kultury organizacyjnej w kontekście usług świadczonych w społeczności lokalnej, obowiązujących w danej placówce.

Środowiskowy Dom Samopomocy (śds) zgodnie z art. 51a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest ośrodkiem wsparcia m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiednio gminnego i powiatowego).

W przypadku projektu zakładającego utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, stosownie do art. 51c ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Jednostka samorządu terytorialnego może, w uzgodnieniu z wojewodą, utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa) wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić z Wojewodą utworzenie takiej placówki.

W związku z powyższym, gmina planując utworzenie śds powinna dokonać diagnozy sytuacji społecznej (m.in.:występujących problemów społecznych na danym obszarze oraz liczby osób z zaburzeniami psychicznymi i ich potrzeb, liczby funkcjonujących ośrodków zlokalizowanych w sąsiedztwie lokalizacji ośrodka planowanego do utworzenia) oraz upewnić się odnośnie możliwości uzyskania środków finansowych (dotacji, o której mowa w art. 51c ww. ustawy) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodka. Z uwagi na fakt, iż prowadzenie placówek śds jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na które środki finansowe są przekazywane z budżetu państwa, niezwykle ważnym wydaje się zagwarantowanie źródła finansowania placówki.

Należy zwrócić uwagę, na fakt iż finalna zgoda Wojewody (dotacja celowa) powinna być uzyskana przed datą zakończenia realizacji projektu, ponadto czas uzyskania zgody należy uwzględnić w harmonogramie realizacji projektu w Studium Wykonalności.

Należy również pamiętać, że zgodnie z zapisami Instrukcji do opracowania studium wykonalności (załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu) w przypadku projektów zakładających osiągnięcie wskaźników produktów dotyczących utworzonych obiektów/placówek, warunkiem osiągnięcia wskaźnika produktu jest uzyskanie dokumentów pozwalających na istnienie i działalność placówek.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik 11.1 do regulaminu konkursu), obowiązkiem Beneficjenta jest zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników projektu (produktów i  rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcia celów projektu. Miarą celów, które mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji projektu są wskaźniki założone i oszacowane przez Beneficjenta. Obowiązkiem Beneficjenta jest zatem, osiągnięcie oraz utrzymanie w okresie trwałości projektu wszystkich określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników zarówno produktu jak i rezultatu, w konsekwencji zrealizowanie określonych celów projektu.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Projekt dotyczył będzie remontu Ośrodka Pomocy Społecznej. W jaki sposób należy liczyć efektywność kosztową projektu? Czy należy w kryterium tym brać pod uwagę również interesantów (np. osoby pobierające zasiłek)?

Jeżeli projekt będzie dotyczył obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej, w którymbędą świadczone usługi pomocy społecznej dla osób bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem społecznym, to wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach pierwszego typu projektu, w ramach którego możliwa jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowa i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wsparciem mogą być objęte wyłącznie obiekty/pomieszczenia bezpośrednio wykorzystywane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu, wykraczająca poza cel projektu (nie związana z bezpośrednim świadczeniem usług pomocy społecznej objętej wsparciem w poddziałaniu 6.2.2), będą niekwalifikowane.

W związku z powyższym, dla pierwszego typu projektu, kryterium nr 4 Efektywność kosztowa projektu mierzona będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika rezultatu.

Wskaźnik efektywności kosztowej w zł/os. należy obliczyć z dokładnością do 2 miejsc po przecinku za pomocą wzoru:

Ek=D / LM

D - dotacja z EFRR (zł)

LM - Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej (os.)

Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej, powinna być określona w studium wykonalności i we wniosku, jako wskaźnik produktu. Zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.2.2. (zał. Nr 6 do Regulaminu konkursu), przedmiotowy wskaźnik odnosi się tylko do liczby powstałych miejsc w wyniku realizacji projektu w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej. Liczone są miejsca w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Do zakładów stacjonarnych pomocy społecznej zaliczamy np. domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej, środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla bezdomnych i pozostałe.

Miejsce to jest przestrzeń określona w przepisach dot. pomocy społecznej jako miejsce przypadające na 1 osobę w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej.

Do wskaźnika nie są wliczane miejsca powstałe w mieszkaniach chronionych / socjalnych. Wskaźnik dotyczy pierwszego pełnego roku kalendarzowego, po roku, w którym zakończono realizację rzeczową projektu.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej do wskaźnika Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej, należy wliczyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które w sposób systematyczny (tzn. co najmniej raz w tygodniu) korzystają z powstałej infrastruktury będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie i dla których konieczne jest zabezpieczenie (miejsc, pomieszczeń) w celu udzielenia konkretnej pomocy, przy czym miejsca te w praktyce mogą być wykorzystywane przez wielu obiorców opieki świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Do ww. wskaźnika można zaliczyć np. miejsca dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy na co dzień bezpośrednio udzielają pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Osoby nie związane z bezpośrednim świadczeniem usług pomocy społecznej objętej wsparciem, (np. pełniące funkcje administracyjne) nie powinny być brane pod uwagę przy liczeniu przedmiotowego wskaźnika.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Proszę o potwierdzenie czy potencjalny wnioskodawca do działania 6.2.2 kwalifikuje się do poziomu dofinansowania 85%? W statucie Stowarzyszenia mamy między innymi taki zapis: Cel, o którym mowa w ust. 1 Związek realizuje w szczególności poprzez: prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; prowadzenie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

 O dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 • podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), organizacjami pozarządowymi są, „nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393). Ustawa wyodrębnia dwa główne rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia (tzw. stowarzyszenie rejestrowe) oraz stowarzyszenia zwykłe. Rozdział 6 Stowarzyszenie zwykłe ww. ustawy wskazuje, że nie ma ono osobowości prawnej i uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

W ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej wnioskodawcą lub partnerem może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w KRS opisane w rozdziale 2-5 ww. ustawy.

   Ponadto Stowarzyszenie powinno statutowo działać w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

W związku z powyższym konieczna jest analiza czy Stowarzyszenie, o którym mowa w pytaniu znajduje się w katalogu beneficjentów dla poddziałania 6.2.2.

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla danego poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu nieobjętego pomocą publiczną to 85 % wydatków kwalifikowanych. Natomiast dla projektów objętych pomocą publiczną – poziom dofinansowania należy liczyć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W oparciu o art. 107 ust. 1 TFUE uznaje się, że wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • udzielane jest przez państwo lub ze źródeł państwowych,
 • udzielane jest przedsiębiorstwu,
 • powoduje uzyskanie korzyści przez przedsiębiorstwo,
 • ma charakter selektywny,
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Jeżeli wystąpią wszystkie przesłanki pomocy publicznej wtedy wsparcie zawsze udzielane jest na zasadach wynikających z przepisów dot. pomocy publicznej, niezależnie od rodzaju podmiotów.

Ewentualne wsparcie należy zatem zawsze oceniać pod kątem pomocy publicznej wg. kryterium przedmiotowego a nie wg kryterium podmiotowego.

Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie przesłanki. Taką właśnie metodologią, zwaną testem pomocy publicznej, posługuje się Komisja Europejska, która jest organem uprawnionym do wydania ostatecznych rozstrzygnięć dot. pomocy publicznej.

W przepisach wspólnotowych pojęcie pomocy publicznej odnosi się wyłącznie do pomocy udzielanej przedsiębiorcom. W praktyce orzecznictwa wspólnotowego przyjmuje się, że każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą traktowany będzie jako przedsiębiorca niezależnie od:

 1. formy i źródła finansowania prowadzonej działalności,
 2. statusu przysługującego zgodnie z regulacjami prawa krajowego.

Działalność gospodarczą stanowi oferowanie towarów i usług na rynku. Działalnością gospodarczą jest każda działalność produkcyjna, dystrybucyjna czy usługowa prowadzona za odpłatnością niezależnie od tego, czy prowadzona jest w celach zarobkowych czy przez organizację nie działającą w celu osiągnięcia zysku (non- profit). Tym samym za przedsiębiorcę może być uznany każdy podmiot jeśli prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego.

Należy mieć na uwadze, iż dla uznania wsparcia za pomoc publiczną (z zastrzeżeniem pomocy udzielanej jako pomoc de minimis) konieczne jest spełnienie wszystkich wyżej wymienionych przesłanek oraz spełnienie przesłanki uznania podmiotu otrzymującego wsparcie za przedsiębiorcę.

W przypadku, gdy realizacja projektu spełnia przesłanki kwalifikujące do objęcia regułami pomocy publicznej, udzielenie dofinansowania możliwe jest w ramach niniejszego naboru wyłącznie w formie i na zasadach określonych w niniejszych dokumentach:

 • pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.z 2015 r., poz. 488).
 • pomocy na infrastrukturę lokalną na podstawie art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1208),
 • lub pomocy regionalnej w oparciu o zasady określone w art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).

W przypadku projektów partnerskich należy również dokonać analizy wszystkich przesłanek z art. 107 TFUE, tak samo jak w każdym innym przypadku. Jak wspomniano powyżej ewentualne wsparcie należy zawsze oceniać w odniesieniu do przepisów pomocy publicznej wg kryterium przedmiotowego a nie wg kryterium podmiotowego.

Jeżeli wystąpią wszystkie przesłanki pomocy publicznej, niezależnie od tego czy projekt będzie realizowany przez jeden podmiot czy w partnerstwie, stosuje się odpowiednie przepisy dot. pomocy publicznej lub dot. pomocy de minimis określone powyżej.

Niezależnie od powyższego, wnioskodawca powinien przeanalizować i szczegółowo uzasadnić, dlaczego jego zdaniem w projekcie pomoc publiczna nie występuje. Instytucja Zarządzająca RPO, analizując występowanie pomocy publicznej w projektach, w przypadkach rodzących duże wątpliwości zwraca się o opinię do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organem uprawnionym do wydania ostatecznych rozstrzygnięć dot. pomocy publicznej jest Komisja Europejska.

Można przyjąć, iż przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania w przypadku podmiotów, których działalność jest w głównej mierze finansowana ze środków publicznych i służy realizacji zadań przypisywanych Państwu. Niemniej jednak, w każdym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie analizy wystąpienia pomocy publicznej w projekcie.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć miejsce ( zaadoptować część budynku należącego do parafii), w którym odbywałyby się  działania związane ze wsparciem rodzin, grup młodzieżowych i dziecięcych oraz poradnia rodzinna. Prosimy o udzielenie informacji pod jaki typ projektów możemy te działania zakwalifikować?

W zadanym pytaniu zawarta jest zbyt mała ilość informacji, aby można było prawidłowo zakwalifikować przedstawione działania do określonego typu.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach poddziałania 6.2.2 dla pierwszego typu projektu na mocy ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenie istniejącej  infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej. Wramach ww. poddziałaniadla drugiego typu projektu dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejzgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

W świetle powyższych zapisów, w zależności od zakresu rzeczowego, funkcji pomieszczeń, celu projektu i podstaw prawnych prowadzonej w nim działalności (ustawa o pomocy społecznej czy ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej),powstała infrastruktura mogłaby być zakwalifikowana do wsparcia w ramach pierwszego lub drugiego typu projektu.

Należy podkreślić, że na podstawie zapisów Regulaminu konkursu, w jednym wniosku nie można łączyć kilku typów projektów.

Ponadto z uwagi na to, iż przedmiotem projektu jest adaptacja części budynku należącego do parafii należy wziąć pod uwagę poniższe wymogi i informacje.

Zgodnie z zapisami w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu), wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami, które wykorzystywane będą do realizacji projektu (np. na których zlokalizowana będzie budowana infrastruktura, zajętych w celu wykonania robót budowlanych lub gdzie zlokalizowany będzie zakupywany sprzęt i wyposażenie). Należy przedłożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem do ww. instrukcji (załącznik nr 11 do wniosku o dofinansowanie).

Dopuszcza się możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami do realizacji prac budowlanych lub niezbędnymi do wykonania dostaw na podstawie:

 1. własności
 2. współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli
 3. użytkowania wieczystego
 4. trwałego zarządu
 5. ograniczonego prawa rzeczowego
 6. innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych lub dysponowania nieruchomością na cele wykonania dostaw przewidzianych w ramach projektu.

W przypadku punktów b-f w celu zapewnienia trwałości projektu, uprawnienia wnioskodawcy powinny:

 • wynikać z posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów (np. umów, zgody właściciela), w których jednoznacznie opisano uprawnienie do realizacji robót budowlanych oraz późniejszej eksploatacji przedmiotu projektu na danej nieruchomości,
 • oraz obejmować minimum okres realizacji projektu i wymagany okres jego trwałości (5 lat od wypłacenia końcowej płatności na rzecz beneficjenta).

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego.

Ocena kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta.

Czy podmiot wyrażający chęć uzyskania dofinansowania projektu w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie np.:
- jeden wniosek na – budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i / lub wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- a drugi na – budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione, socjalne, realizowane w oparciu o istniejąca infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektóww ramachosi priorytetowej - VI Spójność Przestrzenna i Społecznadziałania - 6.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej poddziałania - 6.2.2 Infrastruktura Pomocy SpołecznejRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w danym konkursie wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.Jednocześnie jednym wnioskiem nie można objąć dwóch typów projektów. Zatem wnioskodawca może złożyć dwa odrębne wnioski odnoszące się do ww. typów projektów.

Czy istnieje w ramach ogłoszonego konkursu możliwość zakupu nowego mieszkania które zostanie przeznaczone na mieszkanie chronione lub socjalne? Powiat nie dysponuje lokalem nadającym się do adaptacji na ten cel.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach poddziałania 6.2.2 dla trzeciego typu projektów dopuszcza się budowę, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane
w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej. Dopuszczalne będzie wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych.

W świetle powyższych zapisów, zakup nowego mieszkania, które zostanie przeznaczone na mieszkanie chronione lub socjalne nie może zostać zakwalifikowany do wsparcia w ramach ogłoszonego konkursu jako samodzielny projekt.

Jednak zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) możliwe jest sfinansowanie zakupu nieruchomości jako elementu szerszego projektu, a łączna kwota wydatków kwalifikowanych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego.

Ocena kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta.

Proszę o interpretację kryterium nr 2 - Preferencja opieki dziennej. Czy będzie ono spełnione w przypadku, gdy dzienny DPS będzie uzupełnieniem DPS stałego pobytu. Tzn.: planujemy utworzenie całodobowego DPS dla ok. 20 - 30 podopiecznych. Czy możliwe jest zatem utworzenie w jego strukturach domu pobytu dziennego dla kilku osób (które będą przebywały w placówce tylko w dzień i będą to inne osoby niż te, przebywające w nim całodobowo).

Kryterium nr 2 Preferencja opieki dziennej premiować będzie projekty dotyczące placówki świadczącej usługi w systemie dziennym np. środowiskowe domy samopomocy, Dzienne Domy Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym, istnieje możliwość otrzymania punktów za utworzenie domu pobytu dziennego.

Jaka jest minimalna ilość miejsc i podopiecznych, które musimy utworzyć w dziennym domu pomocy funkcjonującym w ramach całodobowego DPS?

Nie ma limitu miejsc dla dziennego domu pomocy. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego, zgodnego z potrzebami i uzasadnionego pod względem efektywności szacowania wskaźników w projekcie. Należy zatem zwrócić uwagę na kryterium „Efektywność kosztowa projektu”, oraz uwzględnić, że bardzo mała liczba miejsc w dziennym domu pomocy może budzić wątpliwość, czy celem jest jego faktyczne utworzenie, czy też jedynie chęć uzyskania jak najmniejszym kosztem punktów w kryterium „Preferencja opieki dziennej”.

Czy wskaźnik dotyczący liczby osób objętych wsparciem w ramach dziennego DPS będzie obligatoryjny do wykonania w okresie trwałości projektu? Czy wystarczy jedynie gotowość do przyjęcia podopiecznych i egzekwowana będzie liczba utworzonych miejsc, a nie liczba osób korzystających z DPS?

Zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.2.2, wskaźnik produktu Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej odnosi się tylko do liczby powstałych miejsc w wyniku realizacji projektu w placówkach stacjonarnej pomocy społeczne. Liczone są miejsca w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Do zakładów stacjonarnych pomocy społecznej zaliczamy np. domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej, środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla bezdomnych i pozostałe. Przy czym miejsce to określone jest jako przestrzeń w przepisach dot. pomocy społecznej, jako miejsce przypadające na 1 osobę w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej.

W związku z powyższym, by ww. wskaźnik został osiągnięty, niezbędne jest utworzenie miejsc rozumianych jako przestrzeń na jedną osobę określoną przepisami dot. pomocy społecznej.

Natomiast wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z usług świadczonych w społeczności lokalnej w obiektach objętych wsparciem projektu, określa liczbę osób, które korzystają z usług świadczonych w lokalnej społeczności w obiektach objętych wsparciem w ramach projektu. Wskaźnik ten określa rzeczywiste wykorzystanie miejsc powstałych w ramach projektu, a jego wartość może być równa lub mniejsza od ww. wskaźnika produktu. Wnioskodawca jest zobowiązany utrzymać trwałość projektu również w odniesieniu do wskaźników rezultatu.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kryterium nr 3 - Przejście i/lub rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo - pobytowych w kierunku usług świadczonych w lokalnej społeczności. Gmina na ten moment nie posiada DPS. Planuje utworzyć go w ramach projektu RPO. Część z podopiecznych (mieszkańców gminy przebywających obecnie w powiatowym DPS opiekującym się ok. 100 osobami), przejdzie do nowo utworzonego, gminnego DPS, w którym będą panowały komfortowe warunki odpowiadające życiu w środowisku domowym i rodzinnym. Ponadto, usługi opiekuńcze będą świadczone w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. W związku z tym, czy tego typu "przejście" będzie tym, które spełni w/w kryterium?

Kryterium nr 3 Przejście i/lub rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-pobytowych w kierunku usług świadczonych w lokalnej społeczności premiować będzie projekty placówek opiekuńczo-pobytowych, które przewidują przejście i/lub rozszerzenie usług wobec osób będących w opiece instytucjonalnej do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych (w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności). Usługi świadczone w lokalnej społeczności, to usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich Są to usługi świadczone w sposób:

 1. zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 2. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 3. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 4. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

W przypadku domów pomocy społecznej, w wyniku realizacji projektu liczba miejsc nie może być większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc.

Jednak z treści pytania wynika, że Gmina utworzy na swoim terenie nowy Dom Pomocy Społecznej spełniający wymogi usługi świadczonej w społeczności lokalnej. Istniejący powiatowy Dom Pomocy Społecznej natomiast nie zmieni sposobu funkcjonowania i projekt Gminy nie będzie go dotyczył. W wyniku realizacji projektu nastąpi „przejście” podopiecznych z powiatowego Domu Pomocy Społecznej do nowoutworzonego Domu Pomocy Społecznej.

W związku z tym, że kryterium nr 3 dotyczy „przejścia i/lub rozszerzenia” oferty placówek opiekuńczo-pobytowych, w przypadku Państwa projektu, może nie być podstaw do przyznania punktów.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

W jaki sposób ująć we wniosku o dofinansowanie w polu D3, różnice w kwotach, powstałe z zaokrągleń przy liczeniu poszczególnych stawek VAT w specyfikacji dostaw. W zależności od tego czy liczymy stawkę VAT od sumy pozycji netto we wniosku o dofinansowanie czy liczymy sumę VAT od poszczególnych pozycji netto w specyfikacji dostaw powstaje różnica wynikająca z zaokrągleń.

Przy opracowywaniu dokumentacji wniosku o dofinansowanie należy dążyć do tego by kwoty wynikające z poszczególnych obliczeń były równe lub różnice powstałe w przypadku obliczeń jak najmniejsze.

W przypadku gdy powstaną różnice w powyższych kwotach:

∑ VAT   ≠   VAT od ∑ wydatków netto

należy przyjąć poprawne matematyczne wyliczenia cząstkowe np.: z kosztorysu lub specyfikacji dostaw.

Dokumentem źródłowym jest specyfikacja dostaw lub kosztorys, z których kwoty łączne (netto i VAT) należy przepisać do wniosku.

Przykład:

Zadanie 1 – zakup wyposażenia, obejmuje dwie pozycje cząstkowe w specyfikacji dostaw.

Netto - 500,50 zł VAT 23 % - 115,12 zł Brutto - 615,62 zł
Netto - 499,50 zł VAT 23 % - 114,89 zł Brutto - 614,39 zł
Suma Netto - 1000,00 zł Suma VAT - 230,01 zł Suma Brutto - 1230,01 zł

 Do wniosku należy jako Zadanie nr 1 – zakup wyposażenia przepisać sumy ze specyfikacji: wydatki netto - 1000 zł i VAT - 230,01 zł, mimo że 1000 x 23% = 230,00.

Czy w kryterium nr 6 Poprawa efektywności energetycznej, punkty przyznane będą jeżeli wydatki na poprawę efektywności będą stanowiły zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane?

W ramach kryterium nr 6 Poprawa efektywności energetycznej, punkty przyznawane będą w zależności od udziału wydatków na poprawę wydajności energetycznej budynków w kosztach kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym, zgodnie z zasadami, przedstawiona analiza i wyliczenia mogą dotyczyć tylko wydatków kwalifikowanych uwzględniających wydatki na poprawę wydajności energetycznej budynków. Wydatki niekwalifikowane nie stanowią podstawy do wyliczenia wskaźnika, w oparciu o który będą przyznawane punkty.

Przykład:

Jeżeli w danym projekcie całkowite koszty projektu wynoszą 1 000 000 PLN, wydatki kwalifikowane stanowią 700 000 PLN, w tym wydatki na poprawę wydajności energetycznej budynku wynoszą 70 000 PLN, to wówczas udział procentowy wydatków na poprawę wydajności energetycznej budynków liczony będzie w odniesieniu od kwoty 700 000 PLN.

W powyższym przykładzie, udział procentowy wydatków na poprawę efektywności energetycznej wynosi:

Wskaźnik = 70 000 PLN / 700 000 * 100% = 10%

Jak należy konstruować projekt w zakresie kwalifikowania kosztów dla poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej?

Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, projekt to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

Projekt powinien rozwiązywać określone problemy w obszarze pomocy społecznej i realizować określone cele, a efektem projektu powinno być stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury bez konieczności realizacji dodatkowych zadań nie uwzględnionych w projekcie.

Ponadto zgodnie z Regulaminem konkursu wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR), a podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie jest dokumentacja techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług - będąca przedmiotem oceny.

Zasady i zakres kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych konkursów zostały określone w ww. Wytycznych. Wysokość kosztów kwalifikowanych ma wpływ na poziom dofinansowania oraz wynik oceny merytorycznej w kryteriach w których występuje odniesienie do wydatków kwalifikowanych.

W przypadku gdy wydatki są niezbędne do realizacji celu projektu, wynikają z logiki projektu i spełniają warunki kwalifikowalności, brak jest podstaw do sztucznego (związanego np. z limitem kwotowym dofinansowania lub z kryteriami merytorycznymi - jakościowymi) uznawania ich za wydatki niekwalifikowane w projekcie. Wydatki takie należy ująć w kosztach kwalifikowanych projektu i obniżyć procent dofinansowania, co umożliwia wykorzystanie maksymalnej możliwej w danym konkursie kwoty dofinansowania. W sytuacji, gdy wydatki nie są niezbędne do osiągnięcia celu i założonych efektów projektu, nie należy umieszczać ich w projekcie.

Zakres finansowy projektu może uwzględniać wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Jednakże zgodnie z Wytycznymi do studium wykonalności w przypadku występowania wydatków niekwalifikowanych należy uzasadnić przyczynę braku kwalifikowalności wydatków, przy czym należy podkreślić, że uzasadnieniem braku kwalifikowalności nie jest limit dofinansowania czy kryteria oceny merytorycznej – jakościowej.

Reasumując, należy stwierdzić, że niedopuszczalne jest dowolne przyporządkowywanie wydatków w projekcie pod kątem kwalifikowalności.

Czy można połączyć ze sobą 2 odrębne projekty, które dotyczyłyby tego samego obiektu: pierwszy z działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkówi drugi projekt z poddziałania 6.2.2 - który miałby dotyczyć przebudowy. Czy w związku powyższym projekt uzyska punkty w zakresie kryterium „poprawa efektywności energetycznej". Projekty są względem siebie komplementarne oraz się uzupełniają, i nie nakładają względem siebie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane). Poprzez ww. zapis należy rozumieć, że prace związane z termomodernizacją mają stanowić w zakresie wniosku jedynie uzupełnienie prac, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do osiągnięcia celu w obszarze pomocy społecznej.

Natomiast projekt z zakresu działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, powinien pozwolić na uzyskanie kompleksowego i całościowego rozwiązania problemów dużego zużycia energii w budynku użyteczności publicznej. Należy podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015 r., ”projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie”.

Zatem w sytuacji, gdy „projekty są względem siebie komplementarne oraz się uzupełniają, i nie nakładają względem siebie” należy przeanalizować spełnianie przez nie wymogów poszczególnych regulaminów konkursów. Biorąc powyższe pod uwagę w poddziałaniu 6.2.2 możliwa jest realizacja wydatków dot. termomodernizacji w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.

W przypadku odrębnych projektów w działaniu 3.2 i poddziałaniu 6.2.2 brak jest podstaw do przyznania punktacji w poddziałaniu 6.2.2 w ramach kryterium „poprawa efektywności energetycznej”.

Powzięto decyzję o budowie nowego budynku, który pełniłby funkcję domu dziennego pobytu, a także noclegowni. W budynku tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym znalazłyby pomoc psychologa, lekarza, opiekę, posiłki, etc, jak również miejsce do spędzenia nocy. Budynek ten ma kondygnacje. Na każdym piętrze przebywałoby nie więcej jak 25-30 osób w warunkach zbliżonych do domowych. Byłby to zatem dom dziennego pobytu oraz noclegownia. Chciałbym zapytać, czy w tym budynku w przypadku ubiegania się dofinansowanie musi przebywać tylko 30 osób - jak w reg. konkursu, czy też większa liczba np. 60, gdyż budynek ten jest do tego przystosowany, aby móc świadczyć usługi pomocy społecznej zarówno podczas dnia jak i nocy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Takim ośrodkiem, może być ośrodek wsparcia również dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Jeżeli planowany dzienny ośrodek wsparcia / dzienny dom pomocy będzie ośrodkiem w rozumieniu ww. Ustawy i będzie świadczył usługi pomocy społecznej, bezpośrednio dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją wskaźnika dot. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –zał. 6 Lista Wskaźników) - wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach typu pierwszego projektu.

Projekt dotyczący noclegowni lub domu dla bezdomnych, w których będą świadczone usługi pomocy społecznej, bezpośrednio dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, również będzie mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach typu pierwszego projektu.

Z zakresu pytania nie wynika ostatecznie w jakiej formie prowadzona będzie noclegownia, będąca przedmiotem projektu, tj. czy będą świadczone usługi w postaci udzielania noclegu (noclegownia) czy całodobowego schronienia (dom dla bezdomnych). W związku z powyższym należy dodać, że usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30(limit nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsccałodobowego pobytu w poszczególnych ośrodkach wsparcia), muszą spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności (umożliwiają osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich – pełna definicja w Regulaminie Konkursu).

Podsumowując, warunek ten będzie dotyczył ośrodków będących przedmiotem projektu, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do miejsc całodobowego pobytu prowadzonych przez ośrodki wsparcia. Jeśli w ramach projektu przedmiotem wsparcia miałaby być placówka świadcząca usługi w postaci miejsc dziennego pobytu, powyższy limit nie ma zastosowania.

Należy mieć na uwadze iż zgodnie z zapisami ww. Regulaminu, infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu powinna być przeznaczona dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicja określoną pkt. 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczaniaubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). Podmiotyprowadzące placówki pomocy społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,to podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,zdefiniowanym zgodnie z art. 4 ust. 1, 1a, 2, 7, 9,10, 31. ww. ustawy.

Niezależnie od powyższego, w ramach konkursu poddziałania 6.2.2 Budowa nowej infrastruktury będziemożliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest spełnieniełącznie poniższych wymogów:

 • zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób,
 • budowa infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym

Istotnym jest również fakt, że dofinansowania nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ RPO WP wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Co należy rozumieć pod pojęciem infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej. Czy istnieje katalog określający zakres takiej  infrastruktury?

Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Instrumentami aktywizacji społeczno-zawodowej są objęte osoby, których sytuacja życiowa wymaga wsparcia w wejściu na rynek pracy i włączeniu do społeczności w której żyją.

Za infrastrukturę dot. aktywizacji społeczno-zawodowej, może zostać uznany każdy obiekt, w którym realizowana jest jedna z form aktywizacji społecznej i/lub aktywizacji zawodowej osób-odbiorców usług pomocy społecznej. Katalog form aktywizacji zawodowej (jako usługi i instrumenty rynku pracy) określa m.in. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczając do nich np. prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, wsparcie działalności gospodarczej oraz staż.

Czy powiązanie infrastruktury mieszkaniowej z infrastrukturą aktywizacji społeczno-zawodowej jest wymogiem obligatoryjnym, czy  jest jedynie dodatkowo premiowane?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 z dn.14 października 2015 r. oraz Regulaminu konkursu, przedmiotem dofinansowania mogą być projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej (budowa, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej.

Z treści Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 (z dn. 3 marca 2015) wynika, że: „Wsparcie w zakresie rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, musi być powiązane z procesem aktywizacji zawodowej i może trwać do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej. Ponadto, wsparcie to musi występować w ramach kompleksowych projektów w powiązaniu ze wsparciem z EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia trwałości infrastruktury oraz co do zasady w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Tylko kompleksowe działania: zapewnienie mieszkań połączone z uczestnictwem w formach aktywizujących i integrujących pozwoli na osiągnięcie celu szczegółowego Priorytetu 9a - Ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług społecznych”.

Z uwagi na powyższe, powiązanie z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej jest elementem obligatoryjnym każdego projektu finansowanego z EFRR dot. ww. mieszkalnictwa. Proces aktywizacji społeczno-zawodowej powinien obejmować grupę docelową do której będzie kierowany projekt infrastrukturalny - mieszkaniowy. Projekty infrastrukturalne z EFRR powinny uzupełniać wsparcie kierowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przyczyniając się do usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego ww. osób.

Powiązania infrastruktury mieszkaniowej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej ostatecznie powinny wynikać ze specyfiki zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu problemów i potrzeb grupy docelowej, która będzie korzystała z mieszkań.

Powiązania z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej mogą dotyczyć m.in:

 • użytkowników infrastruktury mieszkaniowej, którzy są/byli lub będą objęci jedną z form aktywizacji społeczno-zawodowej. Korzystanie lub objęcie formami integracji społecznej i/lub aktywizacji społeczno-zawodowej powinno być opisane przez wnioskodawcę w sposób umożliwiający weryfikację.
 • tworzenia i/lub prowadzenia przez ten sam podmiot ośrodków prowadzących aktywizację społeczno-zawodową i mieszkania wspomagane oraz socjalne.

Powyższe zapisy mają charakter przykładowy i nie wyczerpują ww. kwestii.

Proces aktywizacji społeczno-zawodowej może prowadzić Wnioskodawca lub inny podmiot, który obejmie swoimi działaniami osoby korzystające z mieszkań powstałych w wyniku realizacji projektu. W drugim przypadku wymagana byłaby ścisła współpraca tego podmiotu z Wnioskodawcą.

Dodatkowo zaś, punktowane będzie ujęcie we wniosku o dofinasowanie infrastruktury mieszkaniowej (mieszkania wspomagane, chronione, socjalne) oraz infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kryterium merytorycznym nr 1 Powiązania z aktywizacją społeczno-zawodową.

Czy zakres infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej obejmuje: siłownię zew., pomieszczenie wewnątrz budynku mieszkalnego typu “sala kominkowa” służąca spotkaniom o charakterze społecznym, kulturalnym?

W opisie pytania nie wskazano jednoznacznie, jaki będzie sposób wykorzystania pomieszczeń oraz jakie są potrzeby ich użytkowników w kontekście udziału w procesie aktywizacji zawodowej.

Jeżeli w wymienionych pomieszczeniach byłyby realizowane różnego rodzaju formy aktywizacji i integracji (np. staże, praktyki zawodowe, szkolenia motywacyjne, warsztaty, i inne formy rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, itd.) dla grupy do której kierowany jest projekt dot. ww. mieszkań, to takie obiekty można byłoby uznać za infrastrukturę służącą aktywizacji społeczno-zawodowej.

Przygotowując koncepcję projektu, należy rozważyć zdiagnozowane potrzeby wsparcia osób/odbiorców oraz funkcje pomieszczeń, w kontekście ich przeznaczenia na cele służące i wspierające realizację procesu aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji społecznej.

Czy aktywizacja zawodowa oznacza utworzenie w wyniku realizacji projektu nowych miejsc pracy? Jeśli tak, to czy nowe miejsca pracy mogą być powiązane z takimi stanowiskami jak palacz, konserwator adaptowanego budynku na mieszkania socjalne?

Aktywizacja zawodowa nie oznacza utworzenia miejsc pracy w wyniku realizacji projektu dot. infrastruktury mieszkaniowej. Aktywizacja zawodowa to konkretne usługi i instrumenty rynku pracy skierowane dla osób bezrobotnych, biernych zawodowych oraz poszukujących pracy, które mają na celu wsparcie tych osób w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Programy aktywizacji zawodowej są przygotowywane w oparciu o indywidualne potrzeby konkretnej osoby wymagającej wsparcia i są prowa­dzone przez powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty (np. CIS, KIS, organizacje pozarządowe).

Informacje dotyczące zakresu przedmiotowego projektu, skali i oczekiwanych efektów powiązania procesu aktywizacji ze wsparciem mieszkaniowym w odniesieniu do grupy docelowej projektu, Wnioskodawca powinien zamieścić w Studium wykonalności - załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (zgodnie z zapisami Instrukcji do wypełnienia studium wykonalności).

Czy są jakieś wymagania co do grupy społecznej, która będzie objęta aktywizacją zawodową, czy mają to być osoby długotrwale bezrobotne, czy mogą być w tej grupie kobiety powracające na rynek pracy po urlopie wychowawczym?

Aktywizacja zawodowa jest kierowana do osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy (zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że grupą docelową projektów w ramach poddziałania 6.2.2 są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (definicja zgodnie z pkt. 11 Wytycznych MIiR z dnia 28 maja 2015r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). W związku z powyższym grupa docelowa projektów w ramach typu 3 poddziałania 6.2.2 powinna obejmować osoby spełniające ww. definicję m.in. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ostateczne rozstrzygnięcia będą rozpatrywane w kontekście przedstawionej koncepcji projektu, uwzględniającej określone i zdefiniowane problemy (potrzeby) oraz cele i zakres rzeczowy projektu – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy w ramach planowanego naboru możliwe jest dofinansowanie remontu/przebudowy istniejącego budynku gminnego, w którym znajdują się mieszkania socjalne? (zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparciem nie mogą być objęte istniejące mieszkania socjalne. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa oraz remont budynków możliwe są tylko w celu adaptacji zdegradowanych budynków na mieszkania socjalne.

 

Czy dofinansowaniu podlega tworzenie mieszkań socjalnych funkcjonujących na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy?

Tworzenie nowych mieszkań socjalnych jest możliwe w ramach trzeciego typu projektu poddziałania 6.2.2 poprzez przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę oraz remont budynków, tylko w celu adaptacji zdegradowanych budynków na mieszkania socjalne. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparciem nie mogą być objęte istniejące mieszkania socjalne. Budowa nowych budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne możliwa jest pod ściśle określonymi warunkami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 warunkami.

Czy w ramach poddziałania 6.2.2 można złożyć wniosek obejmujący swoim zakresem kilka budynków?

Ujęcie w jednym projekcie kilku budynków przez ten sam organ jest dopuszczalne, jednakże należy pamiętać, iż projekt to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

Przygotowując projekt należy uwzględnić wymogi określone w Instrukcji do opracowania studium wykonalności stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z ww. Instrukcją, projekt składa się z całej serii robót, działań lub usług, których celem jest wykonanie konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposób wpływać na funkcje obiektu lub działalność wnioskodawcy / beneficjentów. Projekt powinien:

 1. posiadać sprecyzowany cel, na którego osiągnięciu się koncentruje,
 2. mieć spójny i skoordynowany charakter, posiadać określoną funkcję techniczną i czas realizacji,
 3. powinien obejmować wszystkie działania i wydatki, które umożliwiają jego samodzielne funkcjonowanie po ukończeniu.

Ponadto projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt (…). Z drugiej strony, należy pamiętać, abyw sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu.

W związku z powyższym, na etapie konstruowania projektu, należy mieć na uwadze m.in. wymogi wynikające z ww. Instrukcji.

 

Czy w jednym wniosku można uwzglednić różne typy projektu?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w jednym wniosku o dofinansowanie nie można łączyć kilku typów projektów.

Czy w ramach poddziałania 6.2.2 pierwszego typu projektu, można uzyskać punkty w kryterium nr 2 Preferencja opieki dziennej za utworzeniewarsztatów terapii zajęciowej, które są placówką pobytu dziennego?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach ww. poddziałania, dla pierwszego typu projektu, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W przypadku, gdy przedmiotowy warsztat terapii zajęciowej miałby świadczyć usługi pomocy społecznej bezpośrednio wykorzystywane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także funkcjonowałby w systemie dziennym, to wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach pierwszego typu projektu, poddziałania 6.2.2.

Jeżeli przez „utworzenie” warsztatów terapii zajęciowej rozumie się budowę tych warsztatów, wówczas należy pamiętać, że budowa nowej infrastruktury będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest spełnienie łącznie dwóch wymogów: jeżeli zapewnienie infrastruktury nie jest możliwew inny sposób, oraz gdy budowa infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym. Opis budowy nowej infrastruktury powinien znaleźć się w Studium wykonalności w rozdziale nr 3.2.1 Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury.

Punkty w kryterium nr 2 Preferencja opieki dziennej zostaną przyznane jeżeli w projekcie przewidziano roboty budowlane i/lub wyposażenie w placówkach świadczących usługi w systemie dziennym. Jeżeli planowana przez Państwa placówka spełni wymogi określone w ww. kryterium, wówczas możliwe będzie przyznanie punktów.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącegow odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena projektu i przyznanie punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej, zostanie dokonane przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowanie.

Czy w ramach poddziałania 6.2.2 trzeciego typu projektu, w zakresie kryterium nr 4 Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych premia punktowa dotyczy tylko mieszkań wspomaganych?

Kryterium nr 4 Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych premiować będzie projekty kompleksowe, które obejmują mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturę służącą do rehabilitacji i reintegracji zawodowej i społecznej. Mieszkania wspomagane rozumiane są jako usługa świadczona w lokalnej społeczności:

 • w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
 • w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia (treningowego lub wspieranego).

Zasady te powinny być stosowane w obydwu ww. przedstawionych przypadkach. Ponadto mieszkania chronione muszą spełniać minimalne standardy określone w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 r. Jednocześnie należy podkreślić, że formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.

Czy w ramach poddziałania 6.2.2 trzeciego typu projektu, w zakresie kryterium nr 1 Powiązania z aktywizacją społeczo-zawodową, w którym premiowane będą kompleksowe projekty obejmujące infrastrukturę mieszkaniową oraz infrastrukturę służącą aktywizacji społeczno-zawodowej, są ograniczenia dotyczące lokalizacji, czy możliwa jest różna lokalizacja infrastruktury mieszkaniowej i służącej aktywizacji społeczno-zawodowej (Np. czy mieszkania socjalne i klub integracji społecznej powinny być zlokalizowane w jednej miejscowości i w tym samym budynku)?

Co do zasady, nie ma ograniczeń dotyczących lokalizacji infrastruktury mieszkaniowej (mieszkania wspomagane, chronione, socjalne) oraz infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Premiowane będą projekty, w ramach których wspierana infrastruktura mieszkaniowa będzie powiązana ze wspieraną infrastrukturą służącą aktywizacji społeczno-zawodowej. Użytkownikami tworzonej infrastruktury mieszkaniowej mogą być osoby korzystające/odbywające jedną z form aktywizacji społeczno-zawodowej. Z uwagi na powyższe, lokalizacja infrastruktury aktywizacji społeczno-zawodowej powinna odpowiadać na potrzeby użytkowników infrastruktury mieszkaniowej – będącej przedmiotem projektu. Ze względu na fakt, że jednym z głównych celów realizowanych w mieszkaniach wspomaganych i chronionych, jest integracja osób ze środowiskiem oraz stworzenie warunków zbliżonych do takich, w jakich funkcjonują osoby zdrowe, wskazane jest, aby mieszkania te były zlokalizowane samodzielnie w środowisku lokalnym, umożliwiając integrację ze społecznością lokalną. Jeżeli specyfika i organizacja projektu zakłada rozdzielność lokalizacyjną mieszkań i miejsca aktywizacji, taka sytuacja jest dopuszczalna. Należy mieć jednak na uwadze, że celem kryterium nr 1 Powiązania z aktywizacją społeczno-zawodową, jest premiowanie projektów, które w sposób całościowy podchodzą do potrzeb ostatecznych odbiorców tj. zapewniają zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb związanych z aktywizacją społeczno-zawodową. Nie jest zatem właściwe rozpraszanie przedmiotu projektu w sposób tworzący bariery w powyższym zakresie.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena projektu i przyznanie punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej, zostanie dokonane przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowanie.

Czy w ramach konkursu  z poddziałania 6.2.2 pierwszego typu projektu, dla którego możliwa jest „Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenia istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym”, istnieje możliwość dokonania remontu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zakupu niezbędnego wyposażenia?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach ww. poddziałania dla pierwszego typu projektu dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenia istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania 6.2.2 dla drugiego typu projektu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont istniejącej bazy lokalowej, a także budowę nowej bazy i/lub wyposażenie - dla jednostek systemu podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z art. 112 przywołanej ustawy jednostka ta wykonuje zadania pomocy społecznej w powiecie określone m.in. w art. 19 ww. ustawy.

Ponadto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W świetle powyższych zapisów, w zależności od zakresu rzeczowego, funkcji pomieszczeń i celu projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mogłoby być zakwalifikowane do wsparcia w ramach pierwszego lub drugiego typu projektu. Jednak na podstawie zapisów Regulaminu konkursu, w jednym wniosku nie można łączyć kilku typów projektów.

Należy jednak pamiętać iż kwalifikowalne wydatki w ramach pierwszego typu projekty mogą dotyczyć wyłącznie istniejącej infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu wykraczająca poza zakres przedmiotowy i cel projektu (nie związana z bezpośrednim świadczeniem usług pomocy społecznej objętej wsparciem w poddziałaniu 6.2.2), będą niekwalifikowane.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) i umieszczone na stronie w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu rozstrzygnięcia IZ oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Czy budynek będący siedzibą MGOPS w rozumieniu jednostki administracyjnej może być przedmiotem projektu? Głównym zadaniem jest dostosowanie do osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie najbliższego otoczenia w postaci chodnika i parkingu oraz poprawa efektywności energetycznej.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach ww. poddziałania, dla pierwszego typu projektu, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W świetle powyższych zapisów, jeżeli projekt będzie dotyczył obiektów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w których świadczone są bezpośrednio usługi pomocy społecznej, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to wówczas ośrodek ten mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach niniejszego typu projektu. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu, wykraczająca poza cel projektu (nie związana z bezpośrednim świadczeniem usług pomocy społecznej objętej wsparciem w poddziałaniu 6.2.2), będą niekwalifikowane.

Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania itp.) może być kosztem kwalifikowanym. W pytaniu jednak nie wskazano na czym może polegać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i związek tych prac z bezpośrednio wykorzystaniem obiektu przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Ponadto wydatki na zagospodarowanie najbliższego terenu/otoczenia (np. parking, chodnik prowadzący do budynku), funkcjonalnie bezpośrednio związanego z infrastrukturą objętą projektem, przeznaczoną dla osób - odbiorców usług pomocy społecznej bezpośrednio korzystających z przedmiotu współfinansowanej inwestycji, o ile służyć będą realizacji celów projektu - będą kwalifikowane wyłącznie jako element szerszego projektu. Parking przeznaczony tylko dla pracowników MGOPS nie może stanowić kosztów kwalifikowanych.

Również poprawa efektywności energetycznej może być kosztem kwalifikowanym, jednak stanowiącym jedynie element szerszego projektu. Prace termomodernizacyjne nie mogą stanowić jednak przeważającej i dominującej części działań w projekcie.

Czy poprawa efektywności energetycznej (modernizacja źródła ogrzewania, docieplenie ścian, stropu, montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana części stolarki okiennej) budynku MGOPS jest wydatkiem kwalifikowanym?

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), w ramach przedmiotowego poddziałania 6.2.2, roboty budowlane i/lub sprzęt, wyposażenie (jako środki trwałe) i instalacje w zakresie poprawy wydajności energetycznej są kwalifikowane, jednak mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane).

Należy zwrócić uwagę, żegłęboka modernizacja energetyczna budynku np. docieplenie ścian, stropu, wymiana stolarki okiennej) mogłaby ubiegać się o dofinansowanie w działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Jednak warunkiem poprzedzającym realizację projektu byłoby wówczas opracowanie audytów energetycznych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach działania 3.2 zostały umieszczone na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/530-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow

Jak należy rozumieć wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych? (par. 3 pkt.1 ppkt. 3).

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach przedmiotowego poddziałania dla trzeciego typu projektu dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenie– powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej, a także budowę nowej infrastruktury przeznaczonej na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne i/lub wyposażenie – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej.

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), pkt 3, podrozdziału 7.6.1 ”wydatki dot. części wspólnych budynków są kwalifikowane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkań objętych projektem, o ile jest to niezbędne do realizacji celu projektu. Dopuszczalne jest wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych, o ile jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, oraz uzasadnione potrzebami użytkowników ww. mieszkań”.

Przez części wspólne zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., należy rozumieć części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali np. klatka schodowa, winda. Tym samym stwierdzić należy, że zewnętrzna elewacja budynku stanowi przedmiot nieruchomości wspólnej, jako że nie służy do wyłącznego korzystania właściciela lokalu (i funkcjonalnie do tego nie jest przeznaczona).

Grunt jako część wspólna budynku może swym rozmiarem znacznie przekraczać obszar wystarczający do korzystania z lokali budynku w budynku objętym projektem. Może on obejmować także obszar placu zabaw, terenu parkingowego, czy przyblokowego zieleńca z ławeczkami lub też małych ogródków przy mieszkaniach parterowych.

W związku z powyższym zakres rzeczowy wykraczający poza części wspólne budynku mieszkalnego, w którym zlokalizowane zostały mieszkania objęte projektem, może kwalifikować się do dofinansowania, jeśli jego realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania tych mieszkań.

Możliwe jest również uwzględnienie zagospodarowania terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem objętym projektem, jeżeli wynikać to będzie z przeważającego udziału tych mieszkań objętych wsparciem w powierzchni użytkowej budynku, oraz z oczywistych potrzeb mieszkańców tych mieszkań.

Nieuzasadnione jest dofinansowanie np. budowy czy modernizacji placu zabaw w sytuacji, gdy z mieszkań wspomaganych, socjalnych korzystają osoby starsze lub rodziny nieposiadające dzieci. Nie może być również przedmiotem dofinasowania np. korytarz na kondygnacji, na której są zlokalizowane wyłącznie mieszkania nie objęte projektem.

Czy w przypadku mieszkań socjalnych dofinansowaniu podlega budowa studni głębinowej z przyłączem wodociągowym do budynku oraz instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną?

Co do zasady samodzielne projekty dotyczące ujęć wody, np. studni głębinowych, powinny być przedmiotem projektu w ramach osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w działaniu 4.3 Gospodarka wodo-ściekowa. Planowany nabór wniosków w ramach infrastruktury wodociągowej oraz urządzeń aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej planowany jest w IV kwartale 2016 r.

W pytaniu nie wskazano celu projektu, przyczyny realizacji zadania, czy jest to jedyne zadanie do wykonania, czy element szerszych robót związanych z tworzeniem mieszkań socjalnych. Należy pokreślić, że w ramach poddziałania 6.2.2, nie ma możliwości dofinansowania wydatków dotyczących istniejących mieszkań socjalnych.

Natomiast jeśli przedmiotem projektu będzie np. adaptacja całego budynku na mieszkania socjalne (zmiana dotychczasowej funkcji budynku), to roboty dotyczące ujęcia wody wraz z indywidualnym przyłączem (bez uzbrajania sąsiednich działek), oraz prace dotyczące wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mogą być kwalifikowane jako element szerszego projektu.

Czy w ramach poddziałania 6.2.2 można sfinansować modernizację/remont siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach ww. poddziałania, dla pierwszego typu projektu, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Jeżeli projekt będzie dotyczył obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym będą świadczone usługi pomocy społecznej dla osób bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem społecznym, to wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach niniejszego typu projektu. Wsparciem mogą być objęte wyłącznie obiekty/pomieszczenia bezpośrednio wykorzystywane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu, wykraczające poza cel projektu (nie związana z bezpośrednim świadczeniem usług pomocy społecznej objętej wsparciem w poddziałaniu 6.2.2), będą niekwalifikowane.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej oraz całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Czy Gmina może składać wniosek na konkurs ogłoszony w ramach poddziałania 6.2.2 RPO WP 2014-20120 na przebudowę i adaptację pomieszczeń na żłobek w ramach 4 typu projektu (infrastruktura w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3) jeśli budynek jest własnością parafii? Na jakiej zasadzie można się ubiegać o środki z RPO? Czy Gmina powinna zawrzeć z parafią umowę, porozumienie, czy może jeszcze inne rozwiązanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach poddziałania 6.2.2, dla czwartego typu projektu, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont istniejących budynków, a także budowę nowych budynków wraz z wyposażeniem niezbędnym do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

O dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 • podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wobec powyższego gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego poddziałania. Z kolei kościelne osoby prawne zostały wskazane w art. 3, ust. 3, pkt.1) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Warunki uczestnictwa w konkursie, zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów, sposób oceny wniosków i wyboru projektów do dofinansowania oraz sposób informowania o wynikach konkursu określa Regulamin konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w oparciu o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (SZOOP), ww. Regulamin oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego.

Z treści pytania nie wynika jaka byłaby rola parafii w przygotowaniu, realizacji i funkcjonowaniu projektu. Przy opracowaniu i realizacji projektu należy wziąć pod uwagę poniższe wymogi i informacje.

Zgodnie z zapisami w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu), wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami, które wykorzystywane będą do realizacji projektu (np. na których zlokalizowana będzie budowana infrastruktura, zajętych w celu wykonania robót budowlanych lub gdzie zlokalizowany będzie zakupywany sprzęt i wyposażenie). Należy przedłożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem do ww. instrukcji (załącznik nr 11 do wniosku o dofinansowanie).

Dopuszcza się możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami do realizacji prac budowlanych lub niezbędnymi do wykonania dostaw na podstawie:

 1. własności,
 2. współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli,
 3. użytkowania wieczystego,
 4. trwałego zarządu,
 5. ograniczonego prawa rzeczowego
 6. innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych lub dysponowania nieruchomością na cele wykonania dostaw przewidzianych w ramach projektu.

W przypadku punktów b-f w celu zapewnienia trwałości projektu, uprawnienia wnioskodawcy powinny:

 • wynikać z posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów (np. umów, zgody właściciela), w których jednoznacznie opisano uprawnienie do realizacji robót budowlanych oraz późniejszej eksploatacji przedmiotu projektu na danej nieruchomości,
 • oraz obejmować minimum okres realizacji projektu i wymagany okres jego trwałości (5 lat od wypłacenia końcowej płatności na rzecz beneficjenta).

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów określonym w § 4 Regulaminu konkursu mogą być stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie.Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Partnerzy ustanawiają Lidera (partnera wiodącego), który jest beneficjentem projektu oraz wnioskodawcą. Ponadto art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 precyzuje, że wnioskodawcą jest podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Należy podkreślić, że zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015r. znak: DKF.VII.0212.10.2015.KSz.2 celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Tak rozumiane partnerstwo nie może polegać na tym, że jakoś podmiot jest angażowany w projekt partnerski do wykonania zadania według woli innego partnera (w tym sprawującego nad nim kontrolę), nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu w założeń projektowych. Wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań i z założenia są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami, a lider i partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu. Szczegółowe zasady dotyczące partnerstwa zostały określone w § 5 Regulaminu konkursu.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina może otrzymać dofinansowanie na utworzenie dziennego ośrodka wsparcia/dziennego domu pomocy dla osób starszych, który:
- ma powstać w budynku ośrodka kultury (własność gminy) poprzez remont, adaptację i wyposażenie tego ośrodka,
- przebywać w nim będzie 15 osób,
- nie będzie to całodobowy dom pomocy społecznej,
- będzie wykorzystywany przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu wieku (i/lub niepełnosprawności)?

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Takim ośrodkiem, może być ośrodek wsparcia również dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Jeżeli planowany przez Państwa dzienny ośrodek wsparcia / dzienny dom pomocy będzie ośrodkiem w rozumieniu ww. Ustawy i będzie świadczył usługi pomocy społecznej, bezpośrednio dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach typu pierwszego projektu.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach poddziałania 6.2.2, dla pierwszego typu projektu, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej - bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wyposażenie i sprzęt (jako środki trwałe) obiektów w ramach projektu może stanowić tylko element szerszego projektu. Powinien być uzasadniony potrzebami użytkowników obiektów oraz niezbędny do prawidłowego ich funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem w ramach projektu oraz może stanowić element szerszego projektu.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy projekt w ramach poddziałania 6.2.2 typu trzeciego może dotyczyć wyłącznie wyposażenia mieszkań chronionych?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach przedmiotowego poddziałania dla trzeciego typu projektu dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenie– powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej, a także budowę nowej infrastruktury przeznaczonej na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne i/lub wyposażenie – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej.

W związku z powyższym projekt dotyczący wyłącznie wyposażenia mieszkań chronionych jest możliwy do dofinansowania w ramach poddziałania 6.2.2.

Ponadto należy zaznaczyć, że zapis Regulaminu konkursu: Wyposażenie i sprzęt obiektów (w tym placu zabaw) w ramach projektu może stanowić tylko element szerszego projektu - dotyczy wyłącznie czwartego typu projektu, w ramach którego dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont istniejących budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe.

Czy Gmina prowadząca warsztat terapii zajęciowej (funkcjonujący w oparciu m.in. o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w formie jednostki organizacyjnej może wnioskować o środki w ramach działania 6.2.2 infrastruktura pomocy społecznej?

Warsztat Terapii Zajęciowej to forma rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych podopiecznych. Podstawą prawną działania WTZ jest m.in. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

W świetle powyższych zapisów możliwe będzie wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, w ramach poddziałania 6.2.2, pierwszy typ projektu. Zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, dla ww. poddziałania dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont i/lub wyposażenieistniejącej infrastruktury, a także budowę (pod ściśle określonymi we wskazanym dokumencie warunkami) i/lub wyposażenie infrastruktury podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej.

O dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 • podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wobec powyższego gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego poddziałania.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu powinna być przeznaczona dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zgodnie z pkt. 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowania, a także na podstawie uzasadnienia celowości i konieczności wsparcia danej infrastruktury.

Czy w przypadku budowy mieszkań wspomaganych lub chronionych za powiązanie z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno–zawodowej będzie uznane jeśli proces ten będzie prowadzony równolegle i wielokierunkowo tzn. w wybudowanych mieszkaniach oraz placówkach oferujących wsparcie typu WTZ, ŚDS lub pracę w ZAZ, które mieszczą się w oddzielnych budynkach a prowadzone są przez jeden organ prowadzący? Czy kompleksowe działania obejmujące uczestnictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych formach terapii i rehabilitacji realizowanych w placówkach pobytu dziennego (tj. środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy), a także zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej oraz równoczesne korzystanie z treningów mieszkalnictwa w wybudowanych mieszkaniach będzie uznane za powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno–zawodowej?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 z dn.14 października 2015 r. oraz Regulaminu konkursu, projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej (budowa, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej), powinny być powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno –zawodowej.

Ponadto zgodnie z RPO WP 2014-2020 (z dn. 3 marca 2015): Wsparcie w zakresie rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, musi być powiązane z procesem aktywizacji zawodowej i może trwać do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej. Ponadto, wsparcie to musi występować w ramach kompleksowych projektów w powiązaniu ze wsparciem z EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia trwałości infrastruktury oraz co do zasady w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Tylko kompleksowe działania: zapewnienie mieszkań połączone z uczestnictwem w formach aktywizujących i integrujących pozwoli na osiągnięcie celu szczegółowego Priorytetu 9a - Ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług społecznych.

Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Powiązania infrastruktury mieszkaniowej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej ostatecznie powinny wynikać ze specyfiki problemów i potrzeb grupy docelowej, która będzie korzystała z mieszkań w odniesieniu do form aktywizacji i integracji którymi zostanie objęta. Jeżeli specyfika i organizacja projektu zakłada rozdzielczość lokalizacyjną mieszkań i miejsca aktywizacji, taka sytuacja jest dopuszczalna. Jednak w takim przypadku, osoby korzystające z tej formy wsparcia powinny mieć możliwość korzystania z aktywizacji w sposób adekwatny do ich możliwości i związanych np. z możliwością samodzielnego funkcjonowania i poruszania się.

Powiązania z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej mogą dotyczyć m.in:

 • użytkowników infrastruktury mieszkaniowej, którzy korzystając z mieszkań są i/lub będą równolegle objęci jedną z form aktywizacji społeczno-zawodowej i/lub integracji społecznej. Korzystanie lub objęcie formami integracji społecznej i/lub aktywizacji społeczno-zawodowej powinno być opisane przez wnioskodawcę w sposób umożliwiający weryfikację.
 • tworzenia i/lub prowadzenia ośrodków prowadzących aktywizację społeczno-zawodową i mieszkania wspomagane mogą być prowadzone zarówno przez ten sam podmiot (beneficjenta projektu), jak i przez kilka podmiotów (np. partnerów).
 • umiejscowienia ośrodków aktywizacji społeczno-zawodowej i mieszkań-będących przedmiotem projektu. Lokalizacja mieszkań objętych projektem powinna uwzględniać konieczność zapewnienia warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, integracji ze społecznością lokalną i możliwością korzystania z obiektów w których są świadczone usługi społeczne, tak aby mieszkania nie były oderwane od społeczności, w której żyją użytkownicy tych mieszkań.

Powyższe zapisy mają charakter przykładowy i nie wyczerpują ww. kwestii.

Przedstawiona koncepcja projektu uwzględniająca kwestie mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla osób korzystających z różnych form aktywizacji społeczno-zawodowej, powinna spełniać wymogi określone dla typu III projektów.

Jednak, aby uzyskać punkty w kryterium merytorycznym nr 1 Powiązania z aktywizacją społeczno-zawodową, w ramach projektu konieczne jest ujęcie infrastruktury mieszkaniowej (mieszkania wspomagane, chronione, socjalne)oraz infrastruktury służącej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ostatecznie o rozstrzygnięciu powyższej kwestii zadecyduje Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na uwarunkowania dotyczące kompetencji w zakresie niezależnej oceny i właściwości Zespołu ds. oceny merytorycznej, powyższe informacje nie mają charakteru wiążącego w zakresie oceny wniosku.

Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy prowadzony jest przez Stowarzyszenie. Działalność prowadzona jest w 2 obiektach stanowiących własność Gminy i nieodpłatnie użyczonych Stowarzyszeniu na potrzeby prowadzenia ośrodka (użyczenie na czas nieokreślony). Obecnie Gmina chce rozbudować ośrodek poprzez rozbudowę jednego z obiektów i budowę przewiązki pomiędzy oboma budynkami, w której znajdą się także sale do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi dziećmi. Koszty własne w ramach projektu związanego z rozbudową pokryje gmina. Po zakończeniu inwestycji Gmina przekaże rozbudowaną część ośrodka Stowarzyszeniu do prowadzenia działalności ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Zadaniem Stowarzyszenia będzie opracowanie koncepcji rozbudowy ośrodka, zlecenie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskanie stosowanych pozwoleń oraz prowadzenie ośrodka (również w rozbudowanej części) po zakończeniu projektu i utrzymanie założonych rezultatów, w tym ponoszenie kosztów związanych z bieżącą konserwacją obiektu. Czy będzie to projekt partnerski? Co powinniśmy zrobić w tym konkretnym przypadku? Ponadto w ramach całego projektu Gmina chce wybudować Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rozbudować działające Środowiskowe Domy Samopomocy.

Przedmiotem dofinansowania w ramach pierwszego typu projektów będzie Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekty powinny dotyczyć wyłącznie istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Jeśli Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to ww. placówka powinna być objęta odrębnym wnioskiem o dofinansowanie w ramach drugiego typu projektu: Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W niniejszym konkursie nie jest dopuszczalne łączenie kilku typów projektów we wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym, projekt dotyczący rozbudowy Środowiskowych Domów Samopomocy, budowy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, powinien być przedmiotem odrębnego projektu w ramach pierwszego typu poddziałania 6.2.2.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że budowa nowej infrastruktury i rozbudowa istniejącej będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne będzie spełnienie łącznie dwóch warunków: przedstawienie analizy potrzeb oraz udokumentowanie braku możliwości wykorzystania adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury (zgodnie z zapisami w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności – infrastruktura edukacyjna w podrozdziale 3.2.1 Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury).

W ramach konkursu dofinansowane nie będą inwestycje służące opiece instytucjonalnej, przedmiotem dofinansowania mogą być usługi świadczone w lokalnej społeczności zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§3 punkt 2 ppkt. 3 i 4). Jeżeli projekt będzie dotyczył obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym będą świadczone bezpośrednio usługi pomocy społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, to wówczas mógłby być przedmiotem wsparcia w ramach pierwszego typu projektu. Wsparciem mogą być objęte wyłącznie obiekty/pomieszczenia bezpośrednio wykorzystywane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu, wykraczające poza bezpośredni cel projektu, będą niekwalifikowane. W związku z powyższym, przeanalizowania pod wyżej wskazanym kątem wymaga kwalifikowalność wsparcia w odniesieniu do siedziby GOPS (możliwe jest np. wydzielenie pomieszczeń, które nie służą obsłudze osób potrzebujących wsparcia do wydatków niekwalifikowanych).

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów określonym w § 4 Regulaminu mogą być stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w sytuacji gdy partnerem będzie podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinien on statutowo działać w obszarze pomocy i integracji społecznej, zdefiniowanym zgodnie z zapisami ww. ustawy

Partnerstwo może zostać utworzone przez uprawnione podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Gmina powinna dokonać wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Dokonując wyboru partnera Gmina jest obowiązana w szczególności do:

 1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
 2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 3. podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Wybór partnera powinien być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte przez podmioty, pomiędzy którymi istnieje stosunek powiązaniaw rozumieniu art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Powyższa zasada dotyczy wszystkich kategorii wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Wszyscy partnerzy powinni być w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami oraz współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Należy podkreślić, iż celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Projekt dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka, czyli w wyniku realizacji projektu powstanie nowa infrastruktura. Ustawa wdrożeniowa i Regulamin nie przewiduje odstępstw od wyboru partnera w opisanym przez Państwa przypadku. W związku z powyższym w celu realizacji projektu partnerskiego należy stosować ww. wymogi.

Dopuszcza się sytuację, w której podmiot zewnętrzny będzie zarządzał powstałą w wyniku realizacji projektu infrastrukturą. Jednocześnie we wniosku o dofinansowanie, należy określić podmiot jaki będzie odpowiedzialny za eksploatację/zarządzanie przedmiotem inwestycji. Należy jednak mieć na uwadze konieczność zachowania trwałości projektu, przez okres 5 lat od daty płatności końcowej. Sposób użytkowania infrastruktury i podmiot, który będzie się nią zajmował, powinien zostać opisany w studium wykonalności w rozdziale 5.9. Dokumentem wymaganym jako załącznik do wniosku jest Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku oceny projektu, również pod kątem zakresu rzeczowego, kwalifikowalności wydatków i oceny jakościowej (punktowej). Ocena taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do dofinansowanie.

Dodatkowe wyjaśnienia:

Po dokonaniu pogłębionej analizy przepisów prawa w kontekście zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, należy stwierdzić, że Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwiający realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty jest jednostką oświatową zgodnie z § 36 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne przewidziano wsparcie m.in. dla szkolnictwa specjalnego w zakresie kształcenia ogólnego. Zapisy w tym zakresie są spójne z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w którym wskazano w osi priorytetowej VI Spójność społeczna i przestrzenna, że wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe będzie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie wówczas, gdy będzie niezbędne do osiągnięcia celów wynikających z celu tematycznego 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie. Z kolei w osi priorytetowej IX przewidziano wsparcie dla szkół specjalnych. Natomiast inwestycje w zakresie pomocy społecznej mają być uzupełnieniem wsparcia realizowanego w ramach celu tematycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Uwzględniając zatem status Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (§2 ust.1, pkt.16) stanowi obok innych jednostek szkolnictwa specjalnego element systemu kształcenia wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych, należy stwierdzić, że kwalifikuje się on do wsparcia w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, a nie w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Czy powiat będący partnerem w projekcie złożonym przez gminę w ramach poddziałania 6.2.2 RPO WP na lata 2014 - 2020, może złożyć samodzielny wniosek w tym poddziałaniu?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej oraz Regulaminu konkursu, w danym konkursie wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie. W związku z powyższym powiat może złożyć samodzielny wniosek w niniejszym poddziałaniu.

Regulamin Konkursu w § 5 określa, że projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Partnerzy ustanawiają Lidera (partnera wiodącego), który jest beneficjentem projektu oraz wnioskodawcą. Ponadto art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 precyzuje, że wnioskodawcą jest podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Należy podkreślić, że zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015r. znak: DKF.VII.0212.10.2015.KSz.2 celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Tak rozumiane partnerstwo nie może polegać na tym, że jakoś podmiot jest angażowany w projekt partnerski do wykonania zadania według woli innego partnera (w tym sprawującego nad nim kontrolę), nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu w założeń projektowych. Należy jednak pamiętać, iż wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań i z założenia są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami, a lider i partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.

Jakie załączniki należy złożyć do wniosku o dofinansowanie na etapie składania wniosku?

Regulamin konkursu w § 10 określa zasady przygotowania wniosku wraz z załącznikami, które są wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a szczegółowa lista załączników znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie pkt. E Załączniki, a także w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja do wypełniania załączników (str. 4). Zasady i wymogi opracowania załączników określone zostały w ww. Instrukcji. Ww. Dokumenty umieszczone zostały na stronie internetowej: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/533-6-4-infrastruktura-edukacyjna .

Należy zaznaczyć, że brak kompletnego studium wykonalności (zał. nr 1 do wniosku) przygotowanego zgodnie z Instrukcją do opracowania studium wykonalności – infrastruktura edukacyjna (Instrukcja jest zamieszczona na stronie internetowej: http://rpo.podkarpackie.pl - załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) i odniesienia do kryteriów (zał. nr 2 do wniosku), w którym nie zawarto informacji dotyczących wszystkich obowiązujących kryteriów w danym konkursie, skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej bez wezwania do usunięcia braków.

Pozostałe załączniki adekwatne do przedmiotu projektu powinny być złożone na etapie oceny formalnej. Wyjątkiem jest zał. nr 3 do wniosku - pozytywna opinia Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP 2014-2020 funkcjonującego w ramach struktury Instytucji Zarządzającej dla całego zakresu projektu, który należy uzyskać najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz zał. nr 5 do wniosku - prawomocne pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, który należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

W przypadku pozwolenia/zgłoszenia budowy należy mieć na uwadze treść kryterium oceny merytorycznej nr 7 pod nazwą „Gotowość do realizacji projektu”.

Rodzaj załączników i zakres informacji w nich zawarty zależy od rodzaju projektu, zakresu przedsięwzięcia (np. tylko prace budowlane, tylko zakup wyposażenia). W celu ich poprawnego przygotowania i załączenia do wniosku należy postępować zgodnie z ww. instrukcją.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020w zakresie kwalifikowania wydatków, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest kwalifikowany pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej (pkt 6) części 6.11.1 „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Czy będą kwalifikowane wydatki na zakupy, które zostaną ujęte w ewidencji pozostałych środków trwałych (małocenne) o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł, a większej niż 200 zł? Zakupy te są więc ewidencjonowane, podlegają okresowej inwentaryzacji i są wykorzystywane jako wyposażenie infrastruktury dydaktycznej.

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zdefiniowane w części 6.11.1 pkt. 6 ww. Wytycznych), kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wydatki te będą ujęte w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązującej Beneficjenta, prowadzonej w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów nie podlegających reżimowi tych ustaw - w oparciu o zasady określone w umowie o dofinansowanie.

Ocena kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta.

Od kiedy obowiązuje umieszczanie zapytań ofertowych poniżej 30 tyś euro na stronie RPO?

Upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl obowiązuje od dnia 14 października 2015 r. (Uchwała Nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jaka będzie obowiązywać procedura dla zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro?

Szczegółowy opis warunków i procedur obowiązujących dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, został przestawiony w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Ww. Wytyczne zostały zamieszczone w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami/Wytyczne IZ

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO WP, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp następuje zgodnie z:

a. zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II ww. Wytycznych, w przypadku:

 • beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 • beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 • beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień sektorowych, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

b. uproszczoną zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale III ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

c. zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale IV ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi poniżej kwoty 10 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Czy partnerem w projekcie może być stowarzyszenie?

Projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, mogą być stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie.

Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych.

Zasady wyboru partnerów w ramach projektu, szerzej zostały przedstawione w §5 Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.2.2 – szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi wskazane w pkt. 4.

Partner spoza sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenie, powinien być wybrany do wspólnej realizacji projektu z zachowaniem ww. zasad i wymogów.

Jakie stowarzyszenie może być partnerem w projekcie dofinansowanych w ramach poddziałania 6.2.2? Czy tylko zarejestrowane w KRS czy również zwykłe?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2. mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 • podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, mogą być stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), organizacjami pozarządowymi są, „nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia”, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji partii politycznych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393). Ustawa wyodrębnia dwa główne rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia (tzw. stowarzyszenie rejestrowe) oraz stowarzyszenia zwykłe. Rozdział 6 Stowarzyszenie zwykłe ww. ustawy wskazuje, że nie ma ono osobowości prawnej i uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

W ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej wnioskodawcą lub partnerem może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w KRS opisane w rozdziale 2-5 ww. ustawy.

Czy program funkcjonalno – użytkowy będzie wystarczającym dokumentem do określenia zakresu rzeczowego zgodnym z par. 3 ust. 2 pkt. 13 Regulaminu konkursu, tj. „Podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie jest dokumentacja techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług - będąca przedmiotem oceny”?

Zgodnie z dokumentacją konkursową dopuszczalna jest realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku projektów realizowanych w tym trybie wymagane jest przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy powinien być kompletny (tj. zawierać stronę tytułową, część opisową i część informacyjną) oraz przedstawiać charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz pozostałe informacje wskazane w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Programem funkcjonalno-użytkowym nie są opracowania o charakterze koncepcji architektoniczno-budowlanej.

Należy podkreślić, że premiowane będą projekty, które posiadają prawomocne, ważne pozwolenia na budowę albo zgłoszenie budowy i posiadają potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub brak obowiązku posiadania takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu).

Dokumenty wymienione powyżej powinny być dołączone do dokumentacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zamieszczenia informacji o wyniku oceny formalnej danego projektu na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/. Należy je przedstawić bez odrębnego wezwania, gdyż Wnioskodawca nie będzie wzywany do dostarczenia tych dokumentów na tym etapie oceny. Dokumenty te powinny obejmować cały zakres robót budowlanych objętych wnioskiem. Konkretne informacje stanowiące podstawę oceny powinny być dokładnie przedstawione we wniosku o dofinansowanie, w studium wykonalności, w załączniku nr 2 do wniosku – odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej oraz pozostałych załącznikach do wniosku.

Ponadto zwracam uwagę, że realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z pkt. 8 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku:

 1. szczegółowego opisania zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie w studium wykonalności oraz zamieszczenia w tym dokumencie wszystkich wymaganych analiz,
 2. przedstawienia dokumentów dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określonych w pkt. 3 ww. Instrukcji,
 3. przedstawienia dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, określonych w pkt. 4 ww. Instrukcji,
 4. przedstawienia pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub innych decyzji budowlanych, określonych w pkt. 5 ww. Instrukcji,
 5. terminowej realizacji poszczególnych etapów inwestycji, zakończenia i rozliczenia projektu.

Zgonie z pkt. 5 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, prawomocne pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

W związku z powyższym wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy lub inne decyzje budowlane w ww. wyznaczonym terminie. Pragnę podkreślić, iż naruszenie przez wnioskodawcę ww. terminu nie jest możliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe, ogłoszenie przetargu na realizację projektu w omawianym trybie musi się odbyć w takim terminie, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy, zgodnie z terminem określonym w Regulaminie konkursu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.

Projekt obejmuje roboty budowlane, sprzęt, wyposażenie i instalacje w zakresie poprawy wydajności energetycznej. Czy dla tego typu prac wymienionych w poddziałaniu 6.2.2 należy sporządzić audyt, jeśli tak to czy stanowi on wydatek kwalifikowany? Czy ocenie podlega efektywność energetyczna (czyli zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, „Wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane)” .

Prace termomodernizacyjne powinny zatem stanowić element projektu, którego celem jest poprawa warunków edukacji. W związku z powyższym, w przypadku uwzględnienia w projekcie zadań termomodernizacyjnych nie jest wymagane sporządzanie audytu energetycznego, a co za tym idzie nie może on stanowić kosztu kwalifikowanego oraz ocenie nie będzie podlegać efektywność energetyczna.

Czy w załączniku nr 2 do wniosku Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu, w ramach poddziałania 6.2.2 RPO WP na lata 2014 – 2020 należy zamieścić odniesienie do wszystkich kryteriów merytorycznych czy tylko odniesienie do kryteriów merytorycznych jakościowych?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu jest jednym z najważniejszych dokumentów projektu, gdyż na podstawie zawartych w niej informacji dokonywana jest ocena merytoryczna i tworzona jest lista rankingowa projektów. Kompletność i rzetelność wskazanych informacji jest niezbędna dla możliwości dokonania prawidłowej oceny. W Specyfikacji należy bardzo konkretnie odnieść się do wszystkich kryteriów jakościowych oceny merytorycznej obowiązujących dla danego poddziałania.

Wskazane przez wnioskodawcę informacje, wartości, kwoty, współczynniki muszą bazować na konkretnych danych źródłowych i być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, studium wykonalności oraz załączanymi oświadczeniami i dokumentami.

W Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej należy odnieść się wyłącznie do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej.

Wzór specyfikacji stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu odrzucone będą wnioski, bez wezwania do usunięcia braków:

 1. do których nie załączono studium wykonalności, albo
 2. do których nie załączono załącznika nr 2 Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu,
 3. w których załączona Specyfikacja dotycząca kryteriów (…) nie zawiera informacji dotyczącej wszystkich obowiązujących kryteriów w konkursie.