Czy uczestnicy projektu po zakończeniu etapu rekrutacji składają biznesplany czy też można zaplanować dla nich wsparcie doradczo-szkoleniowe poprzedzające złożenie biznesplanu?

Przed przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnicy mogą zostać objęci wsparciem doradczo – szkoleniowym dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestników, o czym jest mowa w Regulaminie konkursu i Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych ROP WP 2014-2020.

 

Czy w projekcie w ramach Działania 7.3 należy wybrać tylko jedną z form wsparcia pomostowego: usługi doradczo-szkoleniowe albo wsparcie finansowe pomostowe? Czy udział w doradztwie i szkoleniach specjalistycznych wyklucza tym samym możliwość otrzymania wsparcia pomostowego finansowego przez okres od 6 do 12 miesięcy?

W ramach Działania 7.3 uczestnik projektu może otrzymać zarówno wsparciepomostowe finansowe jak i wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym.

Proszę o sprecyzowanie informacji odnośnie przewidywanej liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu (pkt. 3.2 we wniosku). Czy dane liczbowe mają odnosić się do: osób, których formularze rekrutacyjne podległy ocenie, osób, które uczestniczyły we wsparciu doradczo-szkoleniowym przed otrzymaniem wsparcia finansowego, osób, których biznesplany podległy ocenie czy osób, które otrzymały wsparcie finansowe na rozpoczęcie dotacji?

W pkt 3.2 Grupa docelowa w wierszu Przewidywana liczba osób objętych wsparciem należy wskazać liczbę wszystkich osób, które zostaną objęte  wsparciem w ramach projektu, czyli osób, które rozpoczną udział w projekcie.

Czy w ramach projektu można przewidzieć osobę odpowiedzialną za zajmowanie się dokumentacją rekrutacyjną, organizacją doradztwa, przygotowywaniem materiałów na szkolenie, organizacją szkoleń w ramach kosztów bezpośrednich?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie formułują zakazu zatrudniania personelu w kosztach bezpośrednich do zadań merytorycznych, niemniej jednak należy zawsze wziąć pod uwagę zasadność zatrudniania takiego w/w personelu w kontekście skali i stopnia skomplikowania projektu, a także możliwości wykazania, że zakres odpowiedzialności tej osoby nie będzie pokrywał się z zakresem objętym zarządzaniem projektem, które jest finansowane w ramach kosztów pośrednich.

Czy w projekcie można zaplanować wsparcie pomostowe od razu na okres 12 miesięcy dla osób które uzyskały wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Długość udzielania wsparcia pomostowego finansowego zależy od założeń projektu w kontekście grupy docelowej, jej problemów i barier. Zgodnie z dokumentami programowymi nie może ono być dłuższe niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Co należy rozumieć poprzez całkowite rozliczenie dotacji, o którym mowa w Zasadach udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020? Czy jest to okres po 2 miesiącach w których uczestnik jest zobligowany do zakupu towarów/usług wskazanych we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego? Czy jednak jest to okres po 12 m-cach kiedy uczestnik rozliczy się również ze wsparcia pomostowego?

Jest to okres po 2 miesiącach, kiedy uczestnik ma wydatkować przyznane w ramach dotacji środki, wsparcie pomostowe jest rozliczane ale nie jest przeznaczone na finansowanie tego, co objęte zostało dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czy w ramach projektu wymagana jest więcej niż 1 kontrola?

Liczba przeprowadzanych kontroli u uczestników projektu zależy od założeń projektu.

Czy została określona górna granica wieku potencjalnego uczestnika projektu, który jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy oraz czy określono maksymalny wiek uczestnika projektu w przypadku osoby biernej zawodowo?

W przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP, maksymalny wiek uczestnika projektu może wynosić w przypadku kobiety od 60 do 65 lat, a w przypadku mężczyzny od 65 do 70 lat, zgodnie z definicją osoby bezrobotnej zawartą w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art. 2, ust. 1, pkt 2).

W przypadku osoby biernej zawodowo obowiązuje definicja zawarta w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Nie ma górnej granicy wieku w przypadku osób biernych zawodowo.

Zgodnie z Zasadami udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020: „Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata ubiegającego się o udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020 podlega ocenie losowo wybranego członka Komisji Rekrutacyjnej (zalecane jest wprowadzenie wymogu oceny formularza przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej)  – zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego”. W związku z powyższym czy formularz rekrutacyjny może być oceniony tylko przez jednego członka Komisji Rekrutacyjnej? Czy słowo „zalecane” należy traktować jako obligatoryjne?

Formularz rekrutacyjny może być oceniony tylko przez jednego członka Komisji Rekrutacyjnej, natomiast zalecana ocena tego formularza przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej ma na celu zwiększenie przejrzystości i obiektywności oceny.

W jakim terminie należy przesłać do WUP w Rzeszowie dokumenty rekrutacyjne związane z projektem w celu ich weryfikacji i akceptacji oraz czy wszystkie dokumenty muszą zostać opracowane przed rozpoczęciem rekrutacji (np. czy umowę o udzielenie wsparcia finansowego można opracować w późniejszym terminie)?

Opracowane dokumenty stanowiące podstawę  do rekrutacji oraz udzielenia wsparcia finansowego na rzecz uczestników projektu  nie są weryfikowane ani akceptowane przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Rzeszowie. Minimalny zakres powyższych dokumentów został określony w Zasadach udzielania bezzwrotnego wsparcia  dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020. Ponadto wszystkie dokumenty muszą być  w jednym czasie opracowane i łącznie opublikowane na  co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia  rekrutacji do projektu  celem zapoznania się potencjalnych uczestników z ich treścią.

Jaka jest maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji dla jednego uczestnika projektu? Czy każda dotacja musi zostać przyznana w takiej samej wysokości?

Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego (w formie dotacji) dla jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu przyznania wsparcia. W związku z powyższym ograniczenie dotyczy tylko maksymalnej wysokości dotacji natomiast rzeczywista  kwota dotacji musi wynikać z założeń biznesplanu i jego oceny.

Czy w ramach projektu można zaplanować wynagrodzenie dla członków komisji rekrutacyjnej? Członkami komisji będą osoby stanowiące zarówno personel zarządzający projektem (ocena formularzy poza godzinami pracy wynikającymi z zaangażowania w obsługę projektu) jak i personel merytoryczny? Osoby te zostałyby zatrudnione na umowę cywilnoprawną.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu, podrozdział 6.16.2. Stosunek cywilnoprawny, wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowane. Istnieją co prawda wyjątki od tej zasady, pamiętać jednak należy, że znaczna część wydatków związanych z rekrutacją może pokrywać się z katalogiem kosztów pośrednich, np. koszty związane z promocją, wynagrodzenia komisji - jeżeli będzie ona składała się z personelu zarządzającego projektem. Koszty zatrudnienia doradcy zawodowego do etapu rekrutacji, z uwagi na konieczność zapewnienia jego udziału w procesie rekrutacji, mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.

***

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 w ramach Działania 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się 10.11.2015 r. (PDF, 647 KB)