Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 w ramach Osi Priorytetowej VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 (PDF, 340.58 KB)