Dlaczego niewykorzystana część znaków z pola 3.3 „Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu” nie przechodzi na pozostałą część wniosku? Limit 10 000 znaków jest zbyt duży na tą część. Prośba o rozważenie możliwości.

Formularz wniosku był tworzony jako narzędzie uniwersalne, które odnosi się do każdej Osi Priorytetowej oraz do Działań realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020. Wojewódzki Urząd Pracy będzie jednakże obserwował kwestie wykorzystania liczby znaków i istnieje możliwość ewentualnego wprowadzenia zmian w tym zakresie w przyszłości.

Czy koszt zabezpieczenia projektu można przyjąć w ramach kosztów bezpośrednich?

Nie, koszty tego zabezpieczenia będą mogły zostać pokryte wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.

Ile wynosi maksymalna kwota dotacji?

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 wynosi:

  • „Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20, stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”
  • „Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.
Czy wsparcie pomostowe przysługuje w przypadku przystąpienia osoby do już istniejącego przedsiębiorstwa społecznego?

Nie, wsparcie pomostowe zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020” przysługuje jedynie nowo utworzonym przedsiębiorstwom społecznym.

***

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 w ramach Działania 8.5 –Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie (PDF, 254 KB)