Czy jest możliwe skierowanie aktywizacji zawodowej do osób bezrobotnych z III profilu?

Tak. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy mogą być w ramach projektu objęte wsparciem w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Blok Aktywizacja PAI polega na udzieleniu wsparcia, które przygotować ma bezrobotnego do lepszego radzenia sobie na rynku pracy. W tym bloku przewiduje się realizację prac społecznie użytecznych.

Czy kursy zawodowe są elementem aktywizacji zawodowej czy edukacyjnej?

Usługi o charakterze edukacyjnym to szkolenia i kursy, które kończą się uzyskaniem kompetencji. Natomiast kursy i szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. uzyskaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze czy branży wystawionego przez instytucje certyfikującą należy uznać za usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Co należy rozumieć pod pojęciem „usługi społeczne”, które obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane w ramach ścieżki reintegracji?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 usługi społeczne to:

  • usługi asystenckie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • usługi wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2001 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • usługi systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • usługi w postaci mieszkań chronionych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych mieszkań wspomaganych,
  • inne usługi społeczne wskazane w PO w ramach PI 9iv.

Usługi społeczne mogą być realizowane o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby czy rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach a nie rozwijaniu usług.

Czy postanowienia zawarte w Katalogu Regionalnych Stawek Rynkowych dot. RPO Województwa Podkarpackiego w zakresie dotyczącym wymogów kwalifikacyjnych personelu czy też wymiaru godzinowego szkoleń jest bezwzględnie obowiązujący czy też projektodawca ma możliwość ustalenia dowolnego wymiaru godzinowego danego instrumentu czy szkolenia (jak wówczas kalkulować stawkę cenową)?

Kwoty określone w Katalogu Regionalnych Stawek Rynkowych ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że stawki w budżecie projektu nie powinny przekraczać ich wysokości. Jeżeli chodzi o wymiar godzinowy szkoleń należy to interpretować podobnie. Jednakże każda sytuacja jest indywidualna. Możliwe jest zwiększenie ilości godzin szkoleń pod warunkiem, że wnioskodawca uzna za niezbędne rozszerzenie kursu o dodatkowe moduły lub dostosowanie szkolenia do potrzeb grupy docelowej (np. osób niepełnosprawnych) i uzasadni to we wniosku o dofinansowanie.

Stawkę jednostkową szkoleń innych niż te wymienione w Katalogu Regionalnych Stawek Rynkowych szacować należy na podstawie stawek rynkowych obowiązujących na lokalnym rynku.

Czy ukończenie kursu zawodowego lub kompetencyjnego jest zdobyciem kwalifikacji zawodowych?

Uzyskanie kompetencji nie jest równoważne z uzyskaniem kwalifikacji.

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji zastępuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze czy branży.

Instytucją certyfikującą jest instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Mogą to być np. uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe.

Czy osoba będąca rolnikiem (ubezpieczona w KRUS) może być objęta aktywizacją zawodową?

Jeśli spełnia wymagania dotyczące grup docelowych określonych dla Działania 8.2 i nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna to może otrzymać wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej (jeśli może być zarejestrowana jako osoba bezrobotna może korzystać ze wsparcia z wyłączeniem form aktywizacji zawodowej). Niemniej jednak rolnicy są traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

Czy kwota 12 tysięcy jako koszt racjonalnych usprawnień oznacza maksymalny koszt wsparcia na uczestnika projektu?

Racjonalne usprawnienia mają na celu zapewnienie możliwości pełnego uczestnictwa osób
z niepełnosprawnościami. Nie dotyczy kosztów uczestnictwa w projekcie, a jedynie kosztów, które umożliwiają udział osoby w projekcie tj. dofinansować np. specjalistyczny transport, dostosować infrastrukturę do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej. Koszt tych usprawnień na jednego uczestnika projektu, który ich wymaga wynosi maksymalnie 12 tysięcy złotych.

Czy jest przewidywany maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika projektu?

Nie. Wydatki poniesione w ramach projektu muszą być efektywne i racjonalne, co podlegać będzie ocenie przez Komisję Oceny Projektów.

W regulaminie konkursu zapisane jest, że grupą docelową mogą być osoby, które nie mogą zarejestrować się w PUP na dzień przystąpienia do projektu, czy to oznacza, że grupę docelową mogą częściowo stanowić osoby zatrudnione, którym grozi utrata zatrudnienia, a projekt pomoże im w utrzymaniu tego zatrudnienia. Idąc dalej jakie instrumenty wsparcia można i jakie należy skierować do tych osób?

Co do zasady udział osób zatrudnionych we wsparciu jest możliwy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w stosunku do osób zatrudnionych nie mierzy się efektu zatrudnieniowego i należy to uwzględnić planując działania projektowe. Wskaźnik efektywności musi dla uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką wynieść co najmniej 22%.

Niezależnie od statusu na rynku pracy osoby uczestniczącej w projekcie należy brać pod uwagę zapisy SzOOP dotyczące grupy docelowej w ramach działania 8.2. Formy wsparcia mają natomiast wynikać z indywidualnych potrzeb danego uczestnika.

Czy w ogłoszonym konkursie przewiduje się minimalną ilość form wsparcia dla uczestnika projektu np. 3 jak było to w POKL?

W ramach konkursu nie przewidziano minimalnej liczby form wsparcia dla uczestnika, należy mieć natomiast na uwadze, że w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym obowiązkowo należy przewidzieć zastosowanie pracy socjalnej.

W jaki sposób należy liczyć dodatek (uzupełnienie wynagrodzenia) dla pracowników socjalnych w przypadku zwiększenia obowiązków służbowych związanych z realizacją projektu?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowanymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki o których mowa są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego, a przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż poziom przyznanego dodatku powinien wynikać bezpośrednio z powierzonego zadania/zadań w ramach projektu, aby osoba oceniająca projekt jednoznacznie mogła stwierdzić, iż wydatek ten nie został zawyżony.

W projektach POKL kwota dodatku była uzależniona od realizacji aktywnej integracji i wynosiła 15% kwoty aktywnej integracji, czy można przyjąć tożsame rozwiązanie w przypadku realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020?

Nie określono takich wymagań. Dodatki do wynagrodzeń mają wynikać z zakresu czynności pracowników projektu.

Czy w przypadku oddelegowania do pracy w projekcie na 1/2 etatu i finansowaniu części wynagrodzenia ze środków dofinansowania projektu wymagane jest prowadzenie karty czasu pracy?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest wymagane w sytuacji gdy pracownik jest zatrudniony w ramach umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja gdy osoba wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy. Wówczas ewidencja czasu pracy nie jest konieczna.

Pamiętać przy tym należy, że łączne zaangażowanie zawodowe pracownika w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznych.

Jakimi zasadami należy się kierować przy konstruowaniu budżetu w oparciu o uproszczone metody?

W ramach konkursu, WUP nie dopuszcza możliwości stosowania w projektach stawek jednostkowych.

Stawki ryczałtowe mają zastosowanie w przypadku rozliczania kosztów pośrednich w projekcie. Generator samodzielnie oblicza te koszty po wybraniu z listy rozwijanej % przyporządkowanego do wartości projektu.

Kwoty ryczałtowe będą miały zastosowanie przy projektach o wartości do 100 tysięcy EURO. Sposób rozliczania zadań za pomocą kwot ryczałtowych określony został w rozdziale 8.6.2 Wytycznych kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Kwoty ryczałtowe określone są dla każdego zadania w projekcie (zasada: jedno zadanie – jedna kwota).

Zaleca się, aby w ramach kwot ryczałtowych zadania nie były rozbudowane. Zadania należy wyodrębnić z uwzględnieniem np. podziału na grupy uczestników, przedmiot wsparcia.

Budżet projektu skonstruowany jest w taki sam sposób jak w projektach, które nie są rozliczane przy zastosowaniu kwot ryczałtowych.

We wniosku aplikacyjnym wypełnienie punktu 4.2 Kwoty ryczałtowe możliwe jest po zaznaczeniu pola typu czeckbox „Kwoty ryczałtowe”. Po wybraniu opcji „nowe zadanie” uaktywnia się pole 4.2 „Kwoty ryczałtowe dla zadania”. Wnioskodawca wskazuje nazwę i wartości wskaźnika dla rozliczenia kwoty ryczałtowej dla zadania oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników.

Szczegółowe informacje dot. konstrukcji wniosku w oparciu o kwoty ryczałtowe znajdują się w rozdziale 4.2 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

Realizacja prac społecznie użytecznych obejmuje 2 bloki: Aktywizacja, której koszt pokrywany jest przez gminę w wysokości 100% a następnie refundowany przez PUP (60%). Czy w przypadku zaliczenia wydatków na prace społecznie użyteczne jako wkład własny należy uwzględnić wydatki w wysokości 100% , czy pomniejszyć je o refundację i przyjąć w wysokości 40% poniesionych nakładów?
Czy realizację drugiego bloku INTEGRACJA można w całości sfinansować z projektu (PUP nie może tego sfinansować)?
Czy w ramach bloku INTEGRACJA można skierować beneficjenta do CIS i sfinansować koszty organizacji aktywizacji w CIS?

W przypadku realizacji PAI koszt prac społecznie użytecznych może w całości stanowić wkład własny w projekcie.

Tak, koszty bloku Integracja mogą być finansowane ze środków EFS.

Blok Integracja tj. działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służą kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Skierowanie do udziału w CIS nie jest traktowane jako integracja społeczna.

Natomiast PUP po zakończeniu udziału danej osoby w PAI może skierować bezrobotnego, w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Finansowanie jego udziału możliwe jest ze środków Funduszu Pracy.

 

***

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez OPS / PCPR - cz. I (PDF, 718 KB)

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez OPS / PCPR - cz. II (PDF, 581 KB)