Zastosowane kryterium „Grupę docelową w co najmniej 30 % stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) dla których ustalono III profil pomocy i jednocześnie aktywizacja tych osób odbywa się we współpracy z PUP w ramach Programu Aktywizacja i Integracja” wynika wprost z Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Podrozdział 4.6. pkt. 4). W piśmie DZF.I.8510.61.2015.ABu.1 z 8 października 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyjaśniło, iż z uwagi na zapisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w projektach PCPR nie ma obowiązku stosowania tego narzędzia. Niemniej jednak, zatwierdzone kryteria wyboru projektów muszą być stosowane. W związku z brzmieniem kryterium, w ramach projektów realizowanych przez PCPR musi zostać zachowany co najmniej 30 % udział osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy. Aktywizacja tych osób musi odbywać się w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) i projekt musi być realizowany we współpracy z powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej (lub też organizacją pozarządową, jeśli taki model wdrażania PAI przyjął PUP). Nie oznacza to, iż PAI realizowany jest przez PCPR. PCPR w ramach działań skierowanych dla osób objętych PAI realizować może wsparcie uzupełniające wobec wsparcia w ramach PAI. Dobór działań, zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu oraz beneficjenta. W ramach projektu kwalifikowalne będą działania, które wpisują się w instrumenty aktywizacji wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020.

Reasumując, PCPR może spełnić przedmiotowe kryterium poprzez wspólną realizację projektu z OPS i PUP lub PUP i organizacją pozarządową zaangażowaną w realizację PAI, gdzie PUP i OPS/organizacja pozarządowa realizują PAI a PCPR odpowiada za wsparcie uzupełniające.

Podkreślić również należy, iż wspólna realizacja działań przez OPS, PCPR i PUP na rzecz osób najbardziej oddalonych od rynku pracy stanowi skuteczne narzędzie pomocy bezrobotnym najbardziej oddalonym od rynku pracy. Występujące w województwie podkarpackim problemy społeczne związane z wykluczeniem społecznym wymagają profesjonalnego i zintegrowanego funkcjonowania doświadczonych instytucji i doświadczonej kadry działającej w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego dysponują diagnozą problemów społecznych, posiadają doświadczoną i merytoryczną kadrę.

***

Stanowisko Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie interpretacji zapisów kryterium wyboru projektów w ramach Działania 8.2 (PDF, 969 KB)