Kto może być partnerem w projekcie Działania 8.1?

Zgodnie z punktem 2.7.10 Regulaminu konkursu 8.1 partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (wymienione w pkt. 2.4.1 Regulaminu), tj.

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym),
 • podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,
  poza wymienionymi w punkcie 2.4.2 niniejszego Regulaminu tj.
 • podmiotami podlegającymi wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • podmiotami, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
 • podmiotami, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn. zm.);
 • osobami fizycznymi (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Czy w projekcie można nie planować kursów zawodowych?

Pierwszy typ projektu w ramach konkursu dotyczy zintegrowanych i zindywidualizowanych programów realizowanych w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji np. o charakterze zawodowym, czy edukacyjnym. Zaoferowane w ramach projektu wsparcie ma odpowiadać na indywidualne potrzeby każdego z uczestników, nie ma zatem obowiązku zapewnienia uczestnikom wszystkich usług aktywnej integracji, o ile wsparcie to będzie umożliwiało osiągnięcie wskaźników projektu, w tym wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Czy w Działaniu 8.1 dla osób bezrobotnych z III profilu wymagana jest realizacja PAI? Czy osoby te mogą być objęte różnymi instrumentami poza zawodowymi np. w KIS?

Dla osób bezrobotnych z III profilu, w przypadku aktywizacji zawodowej obowiązkowo musi zostać zastosowane wsparcie przewidziane w ramach PAI. Dodatkowe wsparcie – instrumenty pozazawodowe, również mogą być realizowane dla osób bezrobotnych z III profilu. Osoba po zakończeniu PAI może korzystać ze wszystkich usług aktywnej integracji, o ile w wyniku realizacji PAI jej profil nie ulegnie zmianie. Natomiast, jeżeli zmianie ulegnie profil pomocy, wówczas osoba może korzystać w ramach CT 9 z usług aktywnej integracji (o ile charakteryzuje ją co najmniej jedna cecha z definicji osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), z wyłączeniem usług aktywizacji zawodowej, gdyż te powinny być finansowane w ramach CT 8.

Czy kryterium dostępu dotyczące trwałości projektu mówiące o istnieniu podmiotu na taki okres po jego zakończeniu, jaki okres trwał projekt dotyczy tylko podmiotów nowo utworzonych w ramach projektu czy wszystkich podmiotów?

Wymagana trwałość dotyczy projektów, w których założono tworzenie nowych podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej.

Kto może być objęty aktywizacją zawodową w ramach projektu Działania 8.1?

Aktywizacją zawodową mogą być objęte następujące grupy osób:

1. Osoby będące klientami PUP, ale nie podlegające profilowaniu przez PUP tj. posiadające status osób poszukujących pracy, charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą korzystać z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Natomiast z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym mogą korzystać osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy:

 • i pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane jako poszukujące pracy),
 • i kwalifikujące się do kategorii ubogich osób pracujących.

2. Osoby bezrobotne będące klientami PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy mogą korzystać w ramach CT9 ze wszystkich instrumentów aktywnej integracji. Osoby skierowane do Programu Aktywizacja i Integracja obowiązkowo otrzymują wsparcie wynikające z PAI na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku realizacji PAI w ramach ośrodka pomocy społecznej osoba zakwalifikowana do PAI może w ramach środków EFS otrzymać usługi aktywnej integracji wykraczające poza PAI i ramy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako wsparcie uzupełniające po zakończeniu PAI. Osoba po zakończeniu PAI może korzystać ze wszystkich usług aktywnej integracji, o ile w wyniku realizacji PAI jej profil nie ulegnie zmianie.

3. Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niebędące klientami PUP (niezarejestrowane w PUP), ale charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą korzystać z w ramach CT 9 ze wszystkich usług aktywnej integracji. Ponadto osoby bezrobotne niebędące klientami PUP korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocia mogą korzystać w ramach CT 9 ze wszystkich usług aktywnej integracji.

4. Osoby ubogie pracujące mogą korzystać ze wszystkich usług aktywnej integracji, z tym, że osoby te nie będą liczyły się do wskaźnika zatrudnieniowego.

Co to znaczy certyfikat rozpoznawalny w branży? Np. w przypadku fryzjera czy kelnera jakie to są certyfikaty?

Jest to certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Instytucjami certyfikującymi mogą być np. uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, czy organy administracji publicznej.

Czy w przypadku umowy o pracę na 1/2 etatu, umowa również musi mieć wartość trzykrotnego wynagrodzenia minimalnego? (dotyczy zatrudnienia uczestnika projektu).

O przesłance dotyczącej wartości umowy równej, co najmniej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia jest mowa w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez uczestnika na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu wynagrodzenie powinno być ustalone zgodnie z proporcją wynikającą z wymiaru zatrudnienia, tj. co najmniej połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów.

Do jakiego zadania przypisać pracownika socjalnego?

Wynagrodzenie pracownika socjalnego powinno być ujęte w każdym zadaniu merytorycznym, w ramach, którego będzie on wykonywał czynności związane z realizacją projektu. Możliwa jest również sytuacja, w której pracownik socjalny będzie wykonywał zadania związane z obsługą administracyjną projektu. Wówczas jego wynagrodzenie będzie rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Wartość bazowa wskaźnika – jak określić?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla działania 8.1: „Dla każdego wybranego wskaźnika rezultatu należy określić jednostkę pomiaru, a następnie na podstawie przeprowadzonej analizy problemu należy określić jego wartość bazową, czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Należy pamiętać, że wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej.

Wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów, niemniej nie musi ograniczać się tylko do działań zrealizowanych przez tego wnioskodawcę (może dotyczyć również wsparcia pozaprojektowego). W sytuacji, gdy oszacowanie wartości bazowej nie jest możliwe, m.in. ze względu na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność – wartość bazowa może wynosić zero. Wartość docelowa wskaźnika powinna natomiast odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i określać cel, jaki wnioskodawca chce osiągnąć dzięki realizacji projektu.

W przypadku wskaźników produktu, dla każdego wybranego wskaźnika produktu należy określić jednostkę pomiaru oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Wartość bazowa dla wskaźnika produktu nie jest określana. Wartość docelowa, tak jak w przypadku rezultatów, dotyczy działań zaplanowanych do realizacji w projekcie.

Co może stanowić wkład własny?

Wszystkie koszty kwalifikowalne w projekcie mogą stanowić wkład własny. Wkład własny może być wniesiony w postaci finansowej lub rzeczowej (zgodnie z Rozdziałem 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

 

***

FAQ do konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (PDF, 935 KB)