Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 w ramach Działania 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez OPS / PCPR.

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 dla Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PDF, 262 KB)