Uprzejmie informujemy, iż ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 21 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu.
W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

- Uchwała nr 54 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR

- Uchwała nr 55 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Specyficzne kryteria wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy zawarte w Ramowym Planie Działań RPO WP 2014-2020 dla działania 7.2 na rok 2017.

- Uchwała nr 56 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

- Uchwała 57 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

- Uchwała nr 58 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

- Uchwała nr 59 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

- Uchwała nr 60 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Specyficzne kryteria wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

- Uchwała nr 61 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 - Upoważnienie do prowadzenia obrad

Załącznik nr 2 - Katalog praw i obowiązków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie i deklaracja reprezentanta da członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 4 – Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla obserwatora w KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 5 – Wniosek o zwołanie posiedzenia KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 6 – Wniosek o zapewnienie specjalnych potrzeb członków KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 7 – Wniosek o powołanie grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 8 - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020

- Uchwała Nr 62 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 28/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dotyczącego planu szkoleń dla członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu w 2016 roku.

 

 Prezentacje z posiedzenia:

  1. Zasada dostępności funduszy europejskich dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Zmiany kryteriów w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014 – 2020 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
  3. Kryteria formalne dopuszczające standardowe w ramach i osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 - projekty pozakonkursowe (Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe).
  4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów merytorycznych dopuszczających standardowych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 – tryb konkursowy i pozakonkursowy.
  5. Zmiany w załączniku 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR.
  6. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów dla działań: 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP oraz 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez pożyczki - projekt pozakonkursowy BGK.
  7. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 w ramach VIII Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna.
  8. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 - Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Działanie 9.2, 9.4 i 9.6).
  9. Nowy kompleksowy program na rzecz umiejętności.

 

Protokół z VIII. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r.

Protokół z VIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 w dniu 21 listopada 2016 r.

Zał nr 1 - Lista obecności VIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020

Zał nr 2 - Porządek obrad VIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020