Uprzejmie informujemy, iż dziewiąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 10 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 1 marca 2017 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

- Uchwała nr 65 / IX / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR.

- Uchwała nr 66 / IX / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

- Uchwała nr 67 / IX / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

- Uchwała 68 / IX / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

 Prezentacje z posiedzenia:

  1. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020.
  2. Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Jednostek Naukowych.
  3. Zmiana kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1, 8.2 i 8.3 w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna.
  4. Ewaluacja ex-ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego.
  5. Główne rekomendacje dla wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające z Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podkarpackiego.

Protokół z IX. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 r.

Protokół z IX posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 w dniu 10 marca 2017 r.

Zał. nr 1 - Lista obecności IX posiedzenia

Zał. nr 2 - Porządek obrad IX posiedzenia