Wobec planowanej przez Województwo Podkarpackie realizacji projektu pozakonkursowego pn. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2, który ma na celu walkę z pandemią, w tym, zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa podkarpackiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa nastąpiła konieczność przyjęcia przez KM RPO WP 2014-2020 kryteriów wyboru projektów.

Uchwała podjęta przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała 181/XX/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 5.87 MB)

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 299.97 KB)