Mając na względzie stan epidemii COVID-19 oraz konieczność zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa podkarpackiego, a także koniecznością łagodzenia negatywnego wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE nastąpiła konieczność zatwierdzenia przez KM RPO WP 2014-2020 propozycji zmian RPO WP 2014-2020.

Uchwała Nr 182/XX/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających na celu łagodzenie wpływu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. (ZIP, 8.35 MB)

Ponadto, w trybie obiegowym - nadzwyczajnym zostały podjęte:

Uchwała Nr 183/XX/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstwa od obowiązku stosowania kryteriów specyficznych dostępu w odniesieniu do projektów wybranych w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-025/20. (PDF, 273.76 KB)

Uchwała Nr 184/XX/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstwa od obowiązku stosowania kryterium ogólnego formalnego w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19. (PDF, 201.71 KB)