Mając na względzie stan epidemii COVID-19 w celu łagodzenia negatywnego wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, konieczne było przyjęcie przez KM RPO WP 2014-2020 kryteriów wyboru projektów dla nowo wydzielonego Działania 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach tego działania uruchomione zostanie wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19, przeznaczone na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania działalności gospodarczej przez te przedsiębiorstwa.

Uchwała Nr 190/XXI/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 5.53 MB)

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 291.15 KB)