Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja br., w godz. 09:00 – 12:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

Prezentacje z posiedzenia:

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020 oraz informacja nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 (PDF, 2.59 MB)

Planowane zmiany RPO WP 2014-2020 - w tym podział środków w ramach REACT EU (PDF, 515.13 KB)

Postęp prac nad programem operacyjnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (PDF, 1.69 MB)

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych (PDF, 795.81 KB) 

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała 202/XXIII/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020. (ZIP, 7.68 MB)

Uchwała Nr 203/XXIII/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 1.17 MB)

Uchwała Nr 204/XXIII/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia  2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 1 MB)

 

Protokół z XXIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020:

Protokół z XXIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1.86 MB)