Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca br., w godz. 10:00 – 11:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

Prezentacja z posiedzenia:

Zmiany RPO WP 2014-2020 uwzględniające II transzę instrumentu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) (PDF, 980.63 KB)

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała 212/XXVI/2022 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ZIP, 1.63 MB)

Uchwała 213/XXVI/2022 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI oraz XI-XII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZIP, 5.68 MB)

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR (PDF, 370.34 KB)

 

Protokół z XXVI posiedzenia KM RPO WP 2014-2020:

Protokół z XXVI posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1.64 MB)