Uprzejmie informujemy, iż siódme posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 30 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 września 2016 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

- Uchwała nr 44 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

- Uchwała nr 45 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR.

 

- Uchwała nr 46 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów konkursowych dla wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

 

- Uchwała nr 47 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Kryteria wyboru projektów pozakonkursowych dla wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

 

- Uchwała nr 48 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

 

- Uchwała nr 49 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

 

- Uchwała nr 50 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.6 – Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

- Uchwała nr 51 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.

 

- Uchwała nr 52 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

 

- Uchwała nr 53 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 - Upoważnienie

Załącznik nr 2 - Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 3 – Oświadczenie i deklaracja reprezentanta da członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 4 – Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla obserwatora w KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 5 – Wniosek o zwołanie posiedzenia KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 6 – Wniosek o zapewnienie specjalnych potrzeb członków KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 7 – Wniosek o powołanie grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 8 - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020

 

Prezentacje z posiedzenia:

 1. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (stan na dzień 27.09.2016 r.).
 2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz kryteria wyboru projektów dla projektów realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFRR I EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 3. Odniesienie do uwag członków KM RPO WP 2014-2020 w ramach I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
 4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza w zakresie: poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych oraz poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji - (projekty parasolowe) w ramach III osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 Czysta energia.
 5. Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – drogi lokalne w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura komunikacyjna RPO WP 2014-2020.
 6. Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna - Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (konkurs ogólny).
 7. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów ogólnych formalnych i merytorycznych dla projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020.
 8. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działań: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego; 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego; 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie - w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020– Regionalny rynek pracy.
 9. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3 w ramach VIII Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna.
 10. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji i kompetencji w regionie - Działanie 9.4.
 11. Autokorekta w Regulaminie działania KM RPO WP 2014-2020.

 

 

Protokół z VII. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r.

Protokół z VII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 w dniu 30 września 2016 r.