Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Czy firma, która jest Wnioskodawcą musi być właścicielem lokalu, w którym powstanie infrastruktura B+R oraz będą przeprowadzane prace rozwojowe?

 

Mając na uwadze zapisy paragrafu 4 ust. 7 Regulaminu konkursu do naboru nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19 do oceny będą dopuszczone projekty, w których wnioskodawca będzie dysponował wyłącznie prawem własności lub prawem wieczystego użytkowania nieruchomości na której lub w której będzie realizowana inwestycja związana z utworzeniem Infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia prac B+R opisanych w dokumentacji aplikacyjnej.

Proszę o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez zapis "infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom (określono sposób jej udostępniania)" w odniesieniu do warunków, które musi spełnić IOB, jako wnioskodawca.
Czy możliwe jest udostępnianie nabytej w ramach projektu infrastruktury w sposób komercyjny zgodnie z ustalonym odgórnie cennikiem, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych oraz na zasadach równych dla wszystkich (wzór umowy dostępny do pobrania).

 

Sformułowanie „przejrzyste i niedyskryminacyjne warunki dla wszystkich zainteresowanych podmiotów” należy odczytać jako równe traktowanie firm, które spełniają wyznaczone wcześniej warunki dostępu do infrastruktury oraz możliwości współpracy z Wnioskodawcą (IOB). Warunki i zasady są precyzyjnie określone, jednakowe i dostępne dla wszystkich chcących nawiązać współpracę z Instytucją Otoczenia Biznesu. Zróżnicowanie warunków dla różnych podmiotów może budzić uzasadnione podejrzenia o nierówne traktowanie przedsiębiorców (dla każdego  z przedsiębiorców inne zasady, warunki czy sposób korzystania z infrastruktury).
W przypadku Instytucji Otoczenia Biznesu, spełnienie ww. warunku należy uzasadnić w „Planie wykorzystania infrastruktury B+R” (zał. nr 5 do wniosku  o dofinansowanie), gdzie należy określić sposób w jaki infrastruktura nabyta w ramach projektu będzie udostępniana oraz wykazać, iż będzie ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w oparciu o takie same warunki i zasady.

Czy będzie wydatkiem kwalifikowanym w ramach naboru zakup i montaż fotowoltaiki na dachu nowo wybudowanego budynku przeznaczonego na cele badawczo-rozwojowe?

 

Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Komisji Europejskiej istnieje możliwość dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w ramach pomocy regionalnej lecz pod wskazanymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

 • wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu (większość kosztów nie powinna być powiązana z wytwarzaniem energii);
 • zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane.

 

 

 

Przedsiębiorstwo planujące zakup infrastruktury B+R ma siedzibę w Rzeszowie. Siedziba przedsiębiorstwa zlokalizowana jest w nieruchomości, którą przedsiębiorstwo dysponuje na podstawie prawa własności.  W nieruchomości tej zlokalizowane jest także laboratorium, w którym miałaby zostać zlokalizowana zakupiona w ramach projektu aparatura naukowo-badawcza. Projekt badawczy wymaga jednak także zakupu aparatury naukowo-badawczej instalowanej na kominach elektrociepłowni, służącej do realizacji pomiarów emisji niezbędnych w ramach prowadzonych prac badawczych - naturalnie przedsiębiorstwo nie dysponuje w tym przypadku prawem własności nieruchomości. Koszt aparatury naukowo-badawczej zainstalowanej poza siedzibą wnioskodawcy (poza laboratorium) jest w tym przypadku wyższy niż koszt aparatury planowanej do zainstalowania w laboratorium w siedzibie przedsiębiorstwa. Bardzo proszę o informację:
- czy opisana sytuacja spełni wymóg dysponowania przez wnioskodawcę prawem własności nieruchomości na cele realizacji projektu?
- czy dopuszczalna jest sytuacja, w której część zakupionej infrastruktury badawczo-rozwojowej zlokalizowana jest poza nieruchomością, której własnością dysponuje wnioskodawca?

 

Zgodnie z  Regulaminem konkursu ogłoszonego 29 sierpnia 2017 r., dofinansowanie udzielane było wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musiała być zlokalizowana w województwie podkarpackim, a Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musiał posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością mogło być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

            Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w zapytaniu, opisaną sytuację można by było uznać za dopuszczalną, pod warunkiem, że utworzony  lub rozwinięty w ramach projektu dział badawczo-rozwojowy mieściłby się na terenie województwa podkarpackiego w nieruchomości, do której Wnioskodawca dysponowałby prawem własności lub wieczystego użytkowania. Umieszczenie aparatury służącej prowadzeniu badań oraz pozyskiwaniu danych mogłoby wykraczać poza wskazaną lokalizację, jeżeli tego wymagałyby założenia badawcze.

            Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, iż przywołane zapisy dotyczyły konkursu, do którego nabór zakończył się w grudniu 2017 r. Regulamin kolejnego konkursu w ramach działania 1.2, typ projektu: Infrastruktura B+R wraz z całą dokumentacja aplikacyjną zostanie podany do wiadomości na 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.

 

Czy w ramach trwającego obecnie konkursu kosztem kwalifikowalnym jest zakup nieruchomości zabudowanych?

 

Zgodnie z paragrafem 13, pkt 9 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP na lata 2014–2020, oś priorytetowa I, działanie  1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R: „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania”.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu paragrafem 13 ust. 9 konkursu o tym, że Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu.
Czy przedsiębiorca wynajmujący powierzchnie produkcyjne i biurowe w inkubatorze przedsiębiorczości na zasadzie umowy najmu jest wykluczony z możliwości starania się o dofinansowanie w ramach niniejszego projektu?

 

Zgodnie z  Regulaminem konkursu ogłoszonego 29 sierpnia br., dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim, a Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.
Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorca wynajmujący powierzchnie produkcyjne i biurowe w inkubatorze przedsiębiorczości na zasadzie umowy najmu jest wykluczony z możliwości starania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

 

 

Kiedy przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego będą mogli ubiegać się o wsparcie na utworzenie/rozbudowę laboratorium B+R ze środków 1.2 Infrastruktura B+R.

Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 planuje ogłoszenie dodatkowego naboru w ramach działania 1.2, Typ projektu Infrastruktura B+R w III kwartale 2017 r. Zmiana Harmonogramu naboru wniosków w przedmiotowym zakresie zostanie najprawdopodobniej uchwalona 29 marca 2017 r. Konkurs będzie obejmował m.in. motoryzację jako inteligentną specjalizację regionu, która według Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) stanowi szeroko rozumianą działalność w zakresie produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz taboru szynowego, a także wytwarzania elementów wykorzystywanych w produkcji wyżej wymienionych wyrobów finalnych, jak również działalność jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, których wyniki będą wdrażane w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zdefiniowanym obszarze.

Czy w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych na zakupionej aparaturze/infrastrukturze jest obligatoryjne, czy Wnioskodawca może ją wykorzystywać tylko to prowadzenia własnych prac B+R?

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane drogą elektroniczną uprzejmie informuję, iż kwestia obligatoryjnego udostępniania infrastruktury B+R zależy od typu Wnioskodawcy.

Wnioskodawca (w ramach działania 1.2 typ projektu Infrastruktura B+R) będący przedsiębiorcą tworzy lub rozwija infrastrukturę na potrzeby własnych prac B+R, może jednak dodatkowo udostępniać ją i świadczyć usługi innym przedsiębiorcom. Zgodnie z zapisami regulaminu takie udostępnienie infrastruktury jest fakultatywne i powinno się odbywać na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach. Warunki te określa sam przedsiębiorca.

Wnioskodawca będący IOB (instytucją otoczenia biznesu) może ubiegać się o wsparcie projektu polegającego na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw. Ten zapis nakłada obowiązek świadczenia usług dla przedsiębiorców. Dodatkowo w regulaminie należy zwrócić uwagę na warunki ujęte w paragrafie 3 pkt 6 ppkt 5.

5) Projekty instytucji otoczenia biznesu, o których mowa w pkt 3 będą wspierane pod warunkiem, że:

 1. inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,
 2. inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych,
 3. przedmiotowa infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom,
 4. Instytucja otoczenia biznesu przedstawi plan wykorzystania infrastruktury B+R, o którym mowa w ust. 7 pkt 13 lit. b).
W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy w ramach wniosku, którego efektem będzie zapewnienie dostępu w formie dzierżawy lub najmu do infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz realizacja zleconych prac B+R na rzecz innych przedsiębiorstw, punktowane będzie wykazanie tychże przedsiębiorstw/nabywców nie posiadających siedziby ani oddziałów na terenie woj. podkarpackiego? W związku z powyższym, czy w ramach kryterium merytorycznego „Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej" punktowane będzie jedynie korzystanie z infrastruktury przez podmioty których siedziby i/lub oddziały zlokalizowane są na terenie woj. podkarpackiego, czy również posiadających siedziby i/lub oddziały wyłącznie poza terenem woj. podkarpackiego?

2. Czy w rozumieniu zapisów regulaminu tj. „Inwestycja stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę BR" określenie "uzupełnienie istniejących zasobów" dotyczy zasobów będących aktualnie w dyspozycji Wnioskodawcy (IOB), czy omawiany zapis dotyczy uzupełnienia istniejących zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstw, które uzyskają dostęp w formie dzierżawy lub najmu do infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz na rzecz których realizowane będą zlecone Wnioskodawcy prace B+R.
3. W odniesieniu do wykluczenia ze wsparcia sektora wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury prosimy o potwierdzenie, iż wykonywane w ramach robót budowlanych instalacje w postaci wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji obiektu centrum badawczo-rozwojowego, nie są zaliczane do ww. wykluczenia.
4. Proszę o informację czy w przypadku IOB działającej w formie spółki, gdzie jeden ze wspólników posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji prac B+R, możliwe jest uzyskanie punktów w kryterium merytorycznego jakościowego „Doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych" po przeniesieniu praw własności intelektualnej lub udzieleniu  nieodpłatnej licencji na korzystanie z wyników prac B+R przez ww. spółkę.

W odpowiedzi na e-mail z 14 października br. uprzejmie informuję:

1. Zgodnie z Regulaminem konkursu, dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim, a Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

Z kolei w ramach kryterium „Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej” ocenie podlegać będzie liczba przedsiębiorstw, które w ramach działalności B+R skorzystają (samodzielnie, we współpracy z jednostką naukową, przez jednostkę naukową na zlecenie przedsiębiorstwa) ze wspartej infrastruktury badawczej niezależnie od tego, kto był beneficjentem zrealizowanego projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ramach ww. kryterium uwzględnia się wszystkie podmioty - niezależnie od tego, gdzie mieści się ich siedziba/oddział - które skorzystają z infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach projektu i zlokalizowanej na stałe na terenie województwa podkarpackiego.

2. Zacytowany zapis, będący warunkiem udzielenia wsparcia projektom przedłożonym przez instytucję otoczenia biznesu (IOB), dotyczy wyłącznie zasobów IOB będącego Wnioskodawcą, tj. inwestycja w infrastrukturę B+R ma uzupełnić aktualne zasoby IOB, która planuje realizację projektu.

3. Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcia nie otrzymają przedsięwzięcia realizowane w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury. W związku z powyższym zainstalowanie np. pompy ciepła, solarów czy instalacji fotowoltaicznych jest wydatkiem niekwalifikowanym projekcie. Wydatki związane z instalacją wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji obiektu potencjalnie kwalifikują się do dofinansowania.

4. Ze względu na lakoniczne informacje podane w zapytaniu trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy jednak pamiętać, że przedmiotem analizy i oceny kwalifikowalności pod każdym kątem jest podmiot składający wniosek, tj. spółka, nie poszczególni jej wspólnicy. Warto również rozważyć, czy spółka bez wątpliwości może zostać uznana za instytucję otoczenia biznesu, a nie wyłącznie za spółkę świadczącą usługi na rzecz innych przedsiębiorców. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania punktów podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

W związku z przygotowywaniem się do aplikowania o środki finansowe w ramach działania 1.2 typ projektu: Infrastruktura B+R, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jednego z kryteriów merytorycznych jakościowych, a mianowicie "Współpraca z jednostkami naukowymi".
W ramach powyższego kryterium punktacja jest następująca:
- Planowana współpraca w obszarach wskazanych w pkt. 1-3 – 10 pkt.,
- Rozwijanie współpracy w jednym określonym obszarze w pkt. 1-3 – 20 pkt.,
- Rozwijanie współpracy w dwóch i więcej obszarach wskazanych w pkt. 1-3 – 30 pkt.
Czy w rozumieniu powyższego „rozwijana” jest synonimem słowa „planowana”
– tzn. współpraca takowa rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Czy też może pojęcie „rozwijana” oznacza współpracę, która realizowana jest już w chwili składania wniosku o dofinansowanie, a w ramach jego realizacji nastąpi jej kontynuacja i dalszy rozwój (np. nawiązanie współpracy z kolejnymi Jednostkami Naukowymi)?

Przytoczone przez Pana fragmenty zapisów dotyczących kryterium Współpraca z jednostkami naukowymi nie wymagają interpretacji, należy rozumieć je zgodnie z cytowanymi zapisami:

 1. Planowana współpraca w obszarach wskazanych w pkt 1–3:
 • współpraca planowana’, czyli dotychczas nierealizowana; współpraca, którą dopiero zamierza się prowadzić z wykorzystaniem wspartej infrastruktury;
 • ‘w obszarach’, w jednym spośród obszarów wskazanych w pkt 1–3;
 1. Rozwijanie współpracy w jednym określonym obszarze wskazanym w pkt 1–3:
 • ‘rozwijanie współpracy’, czyli kontynuowania współpracy już uprzednio prowadzonej (przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie);
 • w jednym określonym obszarze’, czyli w jednym z obszarów wskazanych w pkt 1–3;
 • w ramach kryterium identyfikuje się liczbę ‘obszarów współpracy’, nie identyfikuje się liczby podmiotów, z którymi współpraca jest/będzie prowadzona;
 1. Rozwijanie współpracy w dwóch i więcej obszarach wskazanych w pkt 1–3;
 • ‘rozwijanie’ definiowane jak powyżej;
 • w dwóch i więcej obszarach’, czyli w dwóch lub więcej niż dwóch obszarach.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nasza firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) może być Wnioskodawcą w ramach Działania 1.2, wpisując się w typ Beneficjenta „Instytucja Otoczenia Biznesu” (…).

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP), instytucją otoczenia biznesu (IOB) jest „podmiot, który bez względu na formę prawną nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe”.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w zapytaniu, pojawia się istotna wątpliwość, czy firma prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisuje się w przytoczoną powyżej definicję IOB. Ponadto brak dokumentów statutowych firmy wskazujących jednoznacznie sposób postępowania z wypracowanym zyskiem oraz szereg potencjalnych powiązań i rodzajów działalności prowadzonej w ramach jednej firmy (w otrzymanym zapytaniu wielokrotnie definiuje się podmiot jako ‘firmę’) nie pozwalają sformułować jednoznacznej opinii, czy wskazany podmiot w sposób nie budzący wątpliwości można uznać za instytucję otoczenia biznesu.

Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całą dokumentacją aplikacyjną.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, iż beneficjentami działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ 3 Infrastruktura B+R oprócz instytucji otoczenia biznesu są także przedsiębiorstwa definiowane jako podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Proszę zweryfikować, czy opisywany podmiot nie wpisuje się w ww. definicję.

Czy koszty opracowania planu i dokumentacji architektonicznej i technicznej związanej z adaptacją pomieszczenia na cele laboratorium B+R może stanowić w tym typie projektu (1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R) koszt kwalifikowany?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ projektu Infrastruktura B+R za kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na:

1) nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oprogramowania ściśle związanego z realizacją projektu i nabytymi środkami trwałymi (w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),

3) roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane ,

4) spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,

5) nabycie środków transportu z podgrupy nr 78 KŚT.

Przez umowę na roboty budowlane należy rozumieć umowę, w której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Ponadto, umowa na roboty budowlane winna zobowiązywać wykonawcę również do zapewnienia niezbędnych materiałów budowlanych związanych z budową obiektu będącego przedmiotem projekt

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach niniejszego działania jest katalogiem zamkniętym zatem wydatki poniesione na „opracowanie planu i dokumentację architektoniczną i techniczną związaną z adaptacją pomieszczenia na cele laboratorium B+R” nie mogą być uznane za kwalifikowane.

W biznesplanie w punkcie 27 należy podać nakłady na działalność B+R, całkowite nakłady inwestycyjne oraz podać udział tych obu wartości. W szarym polu do tego puntu są wyjaśnienia, iż „Należy wykazać przewidywaną wartość nakładów (wydatków) na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu. Założenia w zakresie wartości nakładów na działalność B+R i całkowitych wydatków inwestycyjnych w okresie realizacji projektu i okresie trwałości będą monitorowane przez okres referencyjny odpowiadający okresowi trwałości inwestycji, tj. 3 lat (dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat) i będą wymagały potwierdzenia deklaracją GUS PNT-01.”. Należy zwrócić uwagę na zapisy mówiące o monitorowaniu przedmiotowych wartości przez okres trwałości oraz, że będą one wymagały potwierdzenia deklarację GUS PNT-01.
Ponieważ wartości te nie wchodzą do katalogu wskaźników (przynajmniej nie stanowią wartości obligatoryjnych), czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek osiągnięcia tych wartości, i co jeśli w okresie 3 lat nie uda się ich osiągnąć bez względu na przyczynę. Czy będą tego jakikolwiek konsekwencje dla Wnioskodawcy ?

Zgodnie z instrukcją zawartą w polu 27 biznesplanu należy wykazać m.in. przewidywaną całkowitą wartość nakładów (wydatków) na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu, jak również dane historyczne dotyczące dotychczasowych nakładów na działalność B+R.

Przedstawione wartości mają charakter informacyjny i mają służyć właściwej ocenie spełnienia przez Wnioskodawcę wybranych kryteriów merytorycznych, na przykład kryterium pn. „Doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych”. Dane odnoszące się do przyszłości będą pomocne m.in. przy ocenie, a następnie monitorowaniu trwałości projektu, pomagając ocenić np. czy nabyta infrastruktura jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i służy realizacji planu badawczego, czy Wnioskodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu. Przedstawione dane mają więc charakter pomocniczy w stosunku do kryteriów wyboru projektów.

W kryteriach oceny merytorycznej jakościowej przyznawane są punkty za współpracę z jednostkami naukowymi, sposób udokumentowania współpracy w tym przypadku jest jasny. Premiowane są nadto płatne staże pracownika B+R z danej jednostki naukowej. Proszę zatem o przykłady dokumentów, które udokumentują chęć organizacji staży. Czy mają to być umowy, listy intencyjne oraz z kim zawarte, z jednostką naukową czy z samymi zainteresowanymi czyli stażystami tych jednostek.

Kryterium merytoryczne jakościowe (punktowe) „Współpraca z jednostkami naukowymi”.

Trwała współpraca z jednostkami naukowymi powinna być stosownie udokumentowana i szczegółowo opisana we wniosku. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryterium, mogą być między innymi: umowa współpracy, listy intencyjne czy porozumienia zawarte z jednostką naukową. Brak jest zamkniętego katalogu dokumentów potwierdzających współpracę premiowaną w ramach w/w kryterium.

Dotyczy: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Podkarpackiego. Czy ww. konkurs przeznaczony jest tylko dla firm znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim, a Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

Mam pytanie dot. kryterium „Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej”. Czy kryterium jest spełnione przy wykazaniu współpracy z chociażby jednym podmiotem w ramach Klastra, Izby itd.?

Sama współpraca z podmiotem będącym członkiem lub współpracującym z klastrem /izbą gospodarczą /stowarzyszeniem nie spełnia kryterium merytorycznego jakościowego nr 3. Punktowana w ramach ww. kryterium będzie współpraca/członkostwo w takich klastrach, izbach gospodarczych/stowarzyszeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przed dniem ogłoszenia konkursu. Wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające okres przynależności/członkostwa do tego typu organizacji. Charakter współpracy należy opisać w Biznesplanie.

Czy w ramach działania 1.2  typ projektów Infrastruktura B+R kosztem kwalifikowanym może być budowa laboratorium badawczego – budynek ok. 300 m kwadr. na potrzeby prowadzenia działalności b+r przedsiębiorstwa? Jeśli tak, czy są limity dotyczące stosunku prac budowlanych do zakupu środków trwałych i wnip?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie kwalifikowania  wydatków na lata 2014-2020 rozdział 7, kwalifikowane są wydatki poniesione na roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane; jednakże ostateczna weryfikacja kwalifikowalności wydatku do dofinansowania możliwa jest po złożeniu kompletnej dokumentacji wymaganej w ramach przedmiotowego konkursu. Zapisy Regulaminu konkursu nie przewidują limitów dotyczących stosunku prac budowlanych do zakupu środków trwałych.

Czy można realizować projekt w trybie zaprojektuj i wybuduj – wówczas dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę dostarczone będą dopiero na etapie realizacji projektu (po ew. podpisaniu umowy o dofinansowanie)?

Do wniosku należy załączyć zezwolenie na realizację inwestycji – dokument potwierdzający uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych (pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych). Wspomniane dokumenty powinny obejmować cały zakres robót budowlanych objętych projektem oraz być aktualne. Ponadto należy dostarczyć wyciąg z dokumentacji technicznej, przygotowany zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku; dokumentacja techniczna powinna obejmować cały zakres rzeczowy projektu, dla którego jest wymagana.

Szczegółowe informacje nt. wymienionych załączników do wniosku zawiera Instrukcja wypełniania załączników, która stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nie jest możliwa.

Firma wynajmuje pomieszczenia od podmiotu zewnętrznego w ramach umowy na czas określony (10 lat), nie ma przeciwwskazań, aby prowadzić prace B+R, w tym wyposażyć dział w niezbędną infrastrukturę. Czy takie posiadanie prawa do korzystania z lokalu spełnia wymogi stawiane w konkursie w ramach dysponowania obiektem na cele projektu? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub  wieczystego użytkowania.

Czy w ramach kryterium merytorycznego: liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – jest to zarazem wskaźnik rezultatu – do liczby firm korzystających wlicza się także beneficjenta? Czy dokumentami potw. realizację wskaźnika mogą być umowy z firmami na prace B+R? Czy wskaźnik ze względu na swoją specyfikę może być osiągnięty po zakończeniu projektu w okresie trwałości (do max. 3 lat)?

Kryterium merytoryczne jakościowe (punktowe) „Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej” nie obejmuje wnioskodawcy. Natomiast wskaźnik o identycznie brzmiącej nazwie, tj. „Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej” zlicza wszystkie przedsiębiorstwa korzystające z infrastruktury, w tym beneficjenta. Ww. kryterium oraz wskaźnik należy traktować rozdzielnie.

Dokumentami potwierdzającymi realizację wskaźnika mogą być między innymi umowy z firmami na prace B+R. Wartość docelową wskaźników rezultatu należy osiągnąć w roku zakończenia realizacji projektu. Jeżeli nie będzie to możliwe, można wybrać rok następny po roku zakończenia realizacji projektu, a powody i przyczyny, dla których nie jest możliwe osiągnięcie rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu, należy podać w punkcie C.3.4. wniosku o dofinansowanie.

Czy maksymalna wartość dofinansowania dla małej firmy w działaniu 1.2 Infr. B+R to 70% z 30 mln zł ?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu dla mikro- i małego przedsiębiorstwa wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 000 PLN. Zakładając, że wnioskodawca będący małą firmą wybierze maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania przy najwyższej dopuszczalnej kwocie wydatków kwalifikowanych, wówczas maksymalna wartość dofinansowania będzie wynosiła 70% x 30 000 000 zł , tj. 21 000 000 zł.

Czy przedsiębiorca inny niż MŚP musi obliczać dochód w projekcie (opłaty za korzystanie z infrastruktury B+R), czy nie tylko ryczałtowo pomniejsza koszty kwalifikowalne (gdy są większe od 1 mln euro) o 20% nie obliczając ww. dochodu?

Zgodnie z paragrafem 3, pkt. 14 Regulaminu konkursu, konieczność uwzględniania dochodu w projektach dotyczy wyłącznie Wnioskodawców innych niż MŚP, czyli dużych przedsiębiorstw. W sytuacji, gdy Wnioskodawca będący dużym przedsiębiorcą składa projekt generujący dochód, tj. projekt, którego całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom bezpośrednio ponoszonym przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntów lub budynków, lub dzierżawę gruntów, lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenia, dla których wartość bieżąca przychodów przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych w danym okresie referencyjnym zobligowany jest do skorygowania kosztów kwalifikowanych zgodnie ze stawką ryczałtową wynoszącą 20%. Analogiczny zapis znajduje się Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w pkt. D.7.2. i odnosi się do podmiotów wskazanych w ww. Regulaminie, tj. wnioskodawców innych niż MŚP (dużych przedsiębiorstw). Ponadto pragnę zauważyć, iż zgodnie z zapisami Regulaminu w ramach przedmiotowego naboru nie ma zastosowania metoda luki finansowej, o której mowa w art. 61 ust.3 lit. b Rozporządzenia 1303/2013. Pomniejszenie kosztów kwalifikowanych odbywa się wyłącznie przy użyciu stawki ryczałtowej.

Proszę o wyjaśnienie dotyczące poniższego zapisu regulaminu konkursu RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R.
„Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego[1]. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.”
Czy warunek dotyczący formy własności nieruchomości odnosi się jedynie do projektów związanych z budową infrastruktury, czy też obowiązuje w przypadku projektów polegających wyłącznie na zakupie aparatury badawczej?

Regulamin konkursu zawiera zapisy [paragraf 3. Informacje podstawowe, 7. Dodatkowe limity, ograniczenia i warunki otrzymania wsparcia], zgodnie z którymi „9) Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. (…) Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.” Warunek ten odnosi się do wszystkich projektów.

Czy w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R jest możliwość wybudowania centrum badawczego od podstaw? Czy chodzi jedynie o modernizację istniejącej infrastruktury i zakup aparatury naukowo badawczej?

Na podstawie lakonicznego zapytania trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie określono co dokładnie mieści się pod pojęciem centrum badawczego.

Zgodnie z paragrafem 3 ust. 6 pkt. 2 Regulaminu konkursu można ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Ponadto zgodnie z paragrafem 3 ust. 6 pkt. 3 Regulaminu konkursu podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit b), tj. instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).

W Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) wskazano, iż kwalifikowalne są wydatki poniesione na nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości.

Ponadto zgodnie z paragrafem 3 ust. 11 pkt. 11 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R, przez wydatki kwalifikowalne rozumie się wydatki:

 1. niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku z realizacją projektu,
 2. dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 3. zgodne z warunkami kwalifikowalności określonymi przez IZ RPO WP w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), udokumentowane fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej,
 4. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, prawa krajowego oraz RPO WP i SzOOP.

W rozdziale 7.1.1 ww. Wytycznych w zakresie działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, Infrastruktura B+R w pkt. 3 wskazano, iż kwalifikowalne są roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane. Niekwalifikowalne natomiast są roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym, roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające oraz roboty budowlane związane z remontem budynków.

Należy ponadto pamiętać, iż decydując się na inwestycję związaną z pracami budowlanymi, na wnioskodawcy ciąży obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie wszystkich niezbędnych w tym zakresie załączników.

Rodzaje oraz dokładny opis załączników został przedstawiony w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Ponadto spełnione muszą być wszystkie uwarunkowania wskazane z Regulaminie konkursu oraz w przepisach prawa. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków oraz Regulaminu konkursu, gdzie wskazano, iż wydatki muszą być dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, należy rozważyć, czy poniesione nakłady będą mogły być uznane przez eksperta za adekwatne do zakresu planowanych prac B+R oraz oczekiwanych rezultatów (zgodnie z paragrafem 3 ust. 7 pkt. 12 Regulaminu konkursu).

Czy mikro-firma zarejestrowana w województwie małopolskim, lecz prowadząca działalność w województwie podkarpackim może być beneficjentem środków Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia? 

Zgodnie z par. 3 ust. 5 Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R, podmiotami uprawnionymi do objęcia wsparciem w ramach konkursu są:

 1. przedsiębiorstwa, o których mowa w par. 1 ust. 7 Regulaminu,
 2. instytucje otoczenia biznesu, o których mowa w par. 1 ust. 6 Regulaminu.

Podmioty te muszą:

 1. być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno mieć odzwierciedlanie wpisem w odpowiednim rejestrze; w przypadku przedsiębiorstw: w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność – główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność. Przez oddział (analogicznie – dodatkowe miejsce wykonywania działalności) należy rozumieć wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział/siedziba/miejsce wykonywania działalności musi być potwierdzona wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Ze wskazanych w e-mailu danych dotyczących charakteru prowadzonej działalności wynika, iż Spółka z o.o. jest zarejestrowana w woj. małopolskim, natomiast jedynie część działalności prowadzi w województwie podkarpackim, gdzie – jak wskazano – ponosi opłaty związane wyłącznie z częścią działalności, takie jak: opłaty eksploatacyjne, opłaty z tyt. dzierżawy, podatek od nieruchomości.

Analizując cytowane wcześniej zapisy Regulaminu konkursu, należy ponownie przywołać podstawowy obowiązek ciążący na potencjalnym wnioskodawcy, który musi zostać spełniony, by móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, tj.: na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność firma musi posiadać oddział/ siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Fakt ten musi zostać potwierdzony wpisem we właściwym rejestrze – w tym przypadku w KRS.

W myśl powyższego oraz biorąc pod uwagę fakt, iż siedziba firmy znajduje się w Krakowie, na moment pierwszego wniosku o płatność wnioskodawca musi mieć zarejestrowany na terenie województwa podkarpackiego oddział firmy.

Wnioskodawca powinien zatem przeanalizować, czy jest w stanie utworzyć w woj. podkarpackim oddział firmy zgodnie z definicją zawartą w par. 3 ust. 5 pkt. 2 Regulaminu konkursu gdzie wskazano, iż przez oddział należy rozumieć wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Jeżeli na terenie woj. podkarpackiego znajduje się jedynie sama kopalnia, a cała część/funkcja organizacyjna, decyzyjna, czy handlowa firmy prowadzona jest w Krakowie, to należy rozważyć, czy istnieje możliwość / zasadność tworzenia oddziału firmy w woj. podkarpackim.

Należy także mieć na uwadze zapisy par. 3 ust. 7 pkt. 9 Regulaminu konkursu, gdzie jasno wskazano, iż „Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Czy zakup gruntu jest wydatkiem kwalifikowalnym w sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje budowę nowego zakładu?

Przez wydatki kwalifikowalne rozumie się wydatki ponoszone zgodnie z warunkami kwalifikowalności określonymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków.

Zgodnie z zapisami rozdziału 7.1.1 ww. Wytycznych w ramach typu projektu Infrastruktura B+R, zakup gruntu nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, a co za tym idzie nie może być dofinansowany w ramach niniejszego konkursu.

Firma A posiada umowę użytkowania budynku na cele realizacji projektu od Firmy B, która posiada tytuł własności do budynku. Czy można przyjąć takie rozwiązanie do realizacji projektu, którego Wnioskodawcą będzie firma A? Czy koszty najmu budynku/lokalu są kwalifikowalne?

Zgodnie z paragrafem 3 ust. 7 pkt. 9 Regulaminu konkursu. „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.”

Z treści e-maila wynika, iż firma A - czyli wnioskodawca - posiada umowę użytkowania budynku na cele realizacji projektu od firmy B. Ponieważ w dalszej części pytania mowa jest o kwalifikowalności wynajmu – nie jest do końca jednoznaczne, czy chodzi o umowę użyczenia lokalu (która jest formą nieodpłatną), czy umowę najmu lokalu. Jednakże należy zaznaczyć, iż obie te formy, w myśl zapisów Regulaminu nie stanowią wystarczającego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. Należy mieć na uwadze, iż zarówno prawo własności jak również wieczyste użytkowanie musi być zawarte w formie aktu notarialnego wraz z odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. Ponadto zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), najem nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w projekcie.