REACT-EU to inicjatywa Unii Europejskiej obejmująca dodatkowe środki w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020,  której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. REACT-EU jest częścią instrumentu Next Generation EU. Jest to wymiar nowej perspektywy strategicznego długofalowego reagowania na efekty COVID-19, ale w perspektywie krótkoterminowej.

Instrument zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów.

REACT-EU wdrażany jest w RPO WP 2014-2020 w ramach nowego celu tematycznego: „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”, wprowadzonego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU).

Alokacja przeznaczona na Instrument REACT-EU w ramach I transzy dla województwa podkarpackiego wynosiła 24 639 433 euro (tj. 6,75% alokacji dla programów regionalnych), w tym kwota EFRR na pomoc techniczną – 985 577 euro.

Środki z I transzy REACT-EU zostały przeznaczone na dofinansowanie gotowych do realizacji projektów pozostających na listach rezerwowych w Działaniu 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz w Działaniu 3.1 Rozwój OZE (konkurs ogólny oraz konkurs na projekty parasolowe), jak również przeznaczono dopuszczalną (4% z alokacji REACT-EU) kwotę na pomoc techniczną.

Podział I transzy REACT EU pomiędzy województwa