REACT-EU to element pakietu określanego jako „Plan odbudowy dla Europy”, czyli NextGenerationEU. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej obejmująca dodatkowe środki w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Instrument zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów.

Celem implementacji instrumentu REACT-EU, IZ RPO WP dokonała w 2021 r. przeglądu Programu. W ramach pierwszej transzy, województwo podkarpackie otrzymało na ten cel 24 639 433 EUR.

W związku z tym, w RPO WP 2014-2020 zaprogramowano 2 dodatkowe osi priorytetowe:

  • ·OP XI RACT-EU –na projekty z listy rezerwowej z Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (7 884 619 EUR) oraz projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE (15 769 237 EUR)
  • ·OP XII Pomoc Techniczna RACT-EU - na działania edukacyjne, informacyjno– promocyjne oraz komunikacyjne (985 577 EUR).

Przy okazji powyższych zmian, w związku z powstałymi oszczędnościami lub niezagospodarowanymi środkami, w programie dokonano również wewnętrznych przesunięć środków niezwiązanych z instrumentem REACT-EU oraz rekalkulacji wartości docelowych wskaźników wynikających z tych realokacji lub potrzeby ich urealnienia.

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 206/XXIII/2021 z dnia 14 października 2021 r.) i zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2021) 8538 z dnia 25 listopada 2021 r. W dniu 29.12.2021 r. uchwałą ZWP Nr 347/6889/21 IZ RPO WP przyjęła zmieniony Program.