Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Beneficjenci mają obowiązek oznakowania w sposób widoczny i czytelny zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych tworzonych lub uzyskanych w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta powinny zawierać informacje o otrzymanym wsparciu za pomocą:

  1. symbolu Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii
  2. odniesienia do Europejskiego Funduszu Społecznego lub do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W okresie projektu beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności przez:

  • zamieszczenie na stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii
  • umieszczenie przynajmniej jednego plakatu z informacjami na temat projektu (minimalny rozmiar: A3), w tym informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego z Unii, w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak wejście do budynku.

W przypadku projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz, w stosownych przypadkach, przedsięwzięć wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, beneficjent zapewnia, aby podmioty uczestniczące w operacji były poinformowane o takim wsparciu.

W okresie realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjent umieszcza, w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, tymczasowy billboard dużego formatu dla każdego zakładającego finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR.

Zasady promowania projektu będą opisane w przygotowywanym obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

                                                                                              *****

Zobacz również

Weź udział w promocji programu

Zasady promocji i oznakowania projektów

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS