Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 przyjęty na pierwszym posiedzeniu KM uchwałą nr 1/I/2015 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r., z późn. zm.

  1. Regulamin działania KM RPO WP 2014-2020 - aktualna wersja obowiązująca od 23 maja 2018 r.
  2. Załącznik nr 1 do regulaminu – Upoważnienie
  3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020
  4. Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla członka i zastępcy nczłonka KM RPO WP 2014-2020
  5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla obserwatora w KM RPO WP
  6. Załącznik nr 5 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia KM RPO WP 2014-2020
  7. Załącznik nr 6 do regulaminu - Wniosek o zapewnienie specjalnych potrzeb członków KM RPO WP 2014-2020
  8. Załącznik nr 7 do regulaminu - Wniosek o powołanie grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020
  9. Załącznik nr 8 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020
  10. Załącznik nr 9 do regulaminu - Upoważnienie do udziału w KM RPO WP 2014-2020

Instrukcja dla członków i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w zakresie zasad finansowania KM RPO WP 2014-2020  

Załącznik 1 - Wniosek o refundację kosztów przejazdu i/lub zakwaterowania dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020

Załącznik 2 - Wniosek o organizację szkolenia horyzontalnego za pośrednictwem sekretariatu Komitetu

Załącznik 3 - Wniosek o akceptację udziału w szkoleniu dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji

Załącznik 4 - Wniosek o refundację kosztów szkolenia dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji

Załącznik 5 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby Komitetu

Załącznik 6 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby członków i zastępców członków Komitetu reprezentujących partnerów spoza administracji