Dotyczy działania (działań): oś priorytetowa I PO WER oraz w zależności od danego RPO; Podstawa prawna UE: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1; Wymóg notyfikacji: Nie; Stan prac: Weszło w życie 30 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 457 i Dz. U. z 2014 r., poz. 846)

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

PDF 526 KB

Obowiązuje od: 01.07.2014