Dotyczy działania (działań): W zależności od danego RPO; Podstawa prawna UE: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1), Wymóg notyfikacji: Nie (schemat pomocy nie wymaga notyfikacji do KE); Stan prac: Weszło w życie 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 488)

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych

PDF 721 KB

Obowiązuje od: 22.04.2015