Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, pomocy na usługi doradcze, a także na udział w targach, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), a także podmioty udzielające tej pomocy.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

PDF 456 KB

Obowiązuje od: 18.09.2015