W dniu 18 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Rozporządzenie określa warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń wydatków kwalifikowanych odpowiadające stwierdzonym nieprawidłowościom indywidualnym.

Należy podkreślić, iż zgodnie z § 8 ww. Rozporządzenia, zastosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna nie będzie możliwe w stosunku do podmiotów, które powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. od 4 marca 2016 r.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

(PDF 1,0 MB)

Obowiązuje od: 4 marca 2016 r.