Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 - informacje ogólne

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 powołany został na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 49/1087/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Obecnie Komitet liczy 67 osób, a w jego skład wchodzą:

 •  z prawem do głosowania (członkowie albo w przypadku ich nieobecności zastępcy członków) tj.:
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego, jako Przewodniczący Komitetu,
  • przedstawiciele strony samorządowej, w tym przedstawiciele: instytucji realizujących RPO WP 2014-2020, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego (18 osób),
  • przedstawiciele strony rządowej (9 osób),
  • przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedstawiciele: organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych (16 osób),
 •  bez prawa do głosowania:
  • obserwatorzy (21 osób)
  • przedstawiciele Komisji Europejskiej (2 osoby).

Zadania Komitetu

Na mocy art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne) z dnia 17 grudnia 2013 r. do głównych zadań Komitetu należy:

 1. systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
 2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia;
 3. konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;
 4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

KM RPO WP 2014-2020 rozpatruje i zatwierdza (zgodnie z art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego):

 1. metodykę i kryteria wyboru projektów,
 2. roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Programu,
 3. plan ewaluacji oraz strategie komunikacji Programu i ich zmiany,
 4. wszelkie propozycje IZ RPO WP 2014-2020 dotyczące zmian Programu.

KM RPO WP 2014-2020 rozpatruje w szczególności (zgodnie z art. 56 ust. 3, art. 110 ust. 1 oraz art. 116 ust. 3 rozporządzenia ogólnego):

 1. wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu,
 2. postępy w realizacji planu ewaluacji Programu oraz wykorzystanie wyników ewaluacji,
 3. postępy w realizacji strategii komunikacji Programu,
 4. działania majce na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 5. przedsięwzięcia mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju,
 6. wdrażanie instrumentów finansowych,
 7. postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych.

 

Aktualizacje składu KM RPO WP 2014-2020

Utworzono 01.12.2023 r.

Na mocy uchwały Nr 545/11477/23 z dnia 28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF,152.3 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 215.16 KB)

 

Utworzono 25.05.2023 r.

Na mocy uchwały Nr 490/10194/23 z dnia 23 maja 2023 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 142.22 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 158.36 KB)

 

Utworzono 01.12.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 439/8968/22 z dnia 22 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.64 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 308.95 KB)

 

Utworzono 05.07.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 402/8024/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.23 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 307.94 KB)

 

Utworzono 20.05.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 387/7744/22 z dnia 17 maja 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 308.9 KB) 

 

Utworzono 05.01.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 347/6888/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020  (PDF, 361.31 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.93 KB)

 

Utworzono 03.12.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 341/6661/21 z dnia 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020  (PDF, 361.25 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.67 KB)

 

Utworzono 27.09.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 314/6243/21 z dnia 21 września 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 360.96 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.67 KB)

 

Utworzono 10.06.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 280/5559/21 z dnia 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.76 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 307.1 KB)

 

Utworzono 02.03.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 255/5023/21 z dnia 23 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.06 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.6 KB)  

 

Utworzono 06.10.2020 r.

Na mocy uchwały Nr 206/4155/20 z dnia 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.29 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 253.05 KB)

 

Uworzono 17.02.2020 r.

Na mocy uchwały Nr 122/2829/20 z dnia 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.08 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.21 KB)

 

Utworzono: 17.12.2019 r. 

Na mocy uchwały Nr 104/2467/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.57 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 251.91 KB)

 

Utworzono: 14.10.2019

Na mocy uchwały Nr 83/2100/19 z dnia 8 października 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.72 KB)

2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.29 KB)

 

Utworzono: 04.06.2019

Na mocy uchwały Nr 48/1177/19 z dnia 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.17 KB)

2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.05 KB)

 

Utworzono: 19.02.2019 r. 

Na mocy uchwały Nr 22/499/19 z dnia 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

  1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.05 KB)

  2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 249.35 KB)

 

Utworzono: 21.12.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 9/197/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 13.12.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 7/147/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 10.05.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 424/8856/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 03.01.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 381/7993/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

Utworzono: 28.11.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 372/7796/17 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 12.10.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 350/7442/17 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 20.06.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 317/6642/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 08.03.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 281/5608/17 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 22.11.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 236/4732/16 z dnia 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą

Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 03.10.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 218/4386/16 z dnia 27 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 09.09.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 211/4222/16 z dnia 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 12.05.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 174/3556/16 z dnia 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 08.04.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 163/3376/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 477 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3,36 MB)

Utworzono: 17.03.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 157/3268/16 z dnia 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

Utworzono: 21.01.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 136/2927/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

 

Utworzono: 15.07.2015 r.

Na mocy uchwały Nr 76/1708/15 z dnia 14 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

Utworzono: 24.06.2015 r.

Na mocy uchwały Nr 65/1466/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf) 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS