Informacja o zakończonym naborze wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17

 

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektu (PLN)

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

1

85 000 000,00

85 000 000,00

100 000 000,00