Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku o dofinansowanie i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17, oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”

 

Zobacz wyniki naboru