Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typu projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17

 

Zobacz wyniki naboru