Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o projekcie wybranym do dofinansowania i składzie Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typu projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17

Zobacz wyniki naboru