Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

11

69 672 155,92

33 573 623,08

71 000 000,00