Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17)

 

Zobacz wyniki naboru