Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” (Konkurs dedykowany dla MOF) RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17).

Zobacz wyniki naboru