Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Inkubatory przedsiębiorczości” (Konkurs dedykowany dla MOF) RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17).

 

Zobacz wyniki naboru.