Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok, na listopad 2018 r., naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dla typów projektów:

  1. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej,
  2. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni).

-  z pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w wysokości 10 000 000 PLN.

 

Powodem nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest brak zatwierdzenia przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planu Działania dla ww. typów projektów.

Niemniej jednak zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowego konkursu nastąpi w listopadzie br.