Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

L.p.

Nr rejestracyjny wniosku wg LSI

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Status po ocenie formalnej

1

RPPK.01.05.00-18-0001/17

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

Wniosek oceniony pozytywnie