W związku z opracowaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Podręcznika Beneficjenta w wersji 2.0 uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014, został udostępniony Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, bazujący na aktualnej wersji dokumentu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wraz z Uszczegółowieniem Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Główne zmiany w wersji 2.0 Podręcznika Beneficjenta SL2014 dotyczą modułu Monitorowanie uczestników projektu oraz nowego modułu Dokumentacja. Ponadto w Uszczegółowieniu Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność dodano zapis o konieczności złożenia przez Beneficjenta wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub kolejnym (jeżeli pierwszy wniosek o płatność został już złożony do IZ i zatwierdzony, a w projekcie nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o płatność końcową) Oświadczenia, w którym potwierdzi, że odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części sfinansowanej dotacją w ramach realizowanego projektu nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Podręcznika Beneficjenta.

Dokumenty można pobrać tutaj