Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej” RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17)

 

Zobacz wyniki naboru