Zgodnie z zapisami SZOOP oraz Regulaminu konkursu w poddziałaniu 3.3.2 Redukcja emisji, wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, m.in. pod warunkiem: braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności sieci gazowej. Co do zasady przyjąć należy, iż sieć gazowa jest dostępna w przypadku, gdy budynek posiada przyłącz gazowy lub sieć gazowa znajduje się na działce ostatecznego odbiorcy, na której posadowiony jest ww. budynek. 

Warunek dotyczący braku dostępności sieci gazowej powinien zostać zweryfikowany przez Wnioskodawcę. W tym celu Beneficjent powinien wystąpić do operatora sieci gazowej, z pytaniem, czy sieć występuje na konkretnych działkach i uzyskać odpowiedź negatywną. Odpowiedź operatora winna być aktualna w stosunku do daty zawarcia umowy z właścicielem nieruchomości, tj. nie powinna być datowana wcześniej niż 1 miesiąc w stosunku do daty zawarcia ww. umowy.

Analogiczne zasady należy przyjąć w odniesieniu do sieci ciepłowniczych, przy czym potwierdzenie braku dostępności sieci ciepłowniczej winno być uzyskane od właściwego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, jeśli jest taki podmiot prowadzący działalność na terenie danej gminy, albo przez samą gminę w przypadku braku takiego podmiotu.