W związku z ogłoszonymi w ramach I osi priorytetowej naborami wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków EFFR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, tj. :

  • 1.1  Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych - nr naboru RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19,
  • 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19,
  • 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19,
  • 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19,
  • 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19,

informujemy, iż w kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska.
W związku ze zmianami organizacyjnymi  podajemy aktualny spis telefonów do kontaktu
w powyższej sprawie: 17 743 31 63, 17 743 31 61, 17 743 31 64, 17 743 31 56,
17 743 31 57, 17 743 31 58, 17 743 31 59.