Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Parki Biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, nr RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19 (edycja I)

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

1

16 169 927,35

6 508 641,20

30 000 000,00