Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19 (edycja V)

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

10

34 668 048,61

18 595 171,52

15 000 000