W dniu 10 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na to, że obecnie trwają prace nad opracowaniem Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, punktem odniesienia dla planowanych konkursów są typy projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014-2020.

Z uwagi na powyższe zakłada się, iż dokument ten będzie podlegał uszczegółowieniu i aktualizacjom.

Do pobrania: