Nowe rozwiązania czekają beneficjentów w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 w obszarze rewitalizacji.

W celu upowszechnienia zasad dotyczących rewitalizacji, rozumienia jej kompleksowego charakteru oraz ujednolicenia podejścia do jej realizacji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowuje Narodowy Plan Rewitalizacji (NPR).  Dokument ten odwołuje się również do konieczności przygotowywania programów rewitalizacji na poziomie gmin oraz ich minimalnego zakresu.

Ponadto jak już wcześniej informowaliśmy trwają w MIiR prace nad Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument podejmuje zagadnienia rewitalizacji, a szczególnie możliwości wsparcia projektów rewitalizacyjnych współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowanej 2014-2020.

Rząd przyjął również założenia ustawy o rewitalizacji, której jednym z istotniejszych elementów jest uregulowanie kwestii dotyczących wspomnianych gminnych programów rewitalizacji (GPR).  Będą one podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną  (a także realizowanych przez nią samą). Jego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia.

Przedsięwzięcia w obszarze rewitalizacji dotyczyć będą przede wszystkim działań o charakterze kompleksowym, które mają na celu rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów na określonym obszarze w wymiarze społecznym
i infrastrukturalnym.

Rewitalizacja ma być sposobem na zmiany w innym niż dotąd wymiarze. Z jednej strony ma dotyczyć przestrzeni określonego obszaru, z drugiej zaś, i to przede wszystkim, osób nią objętych. To właśnie aspekt społeczny rewitalizacji jest najistotniejszy.

Beneficjenci planując rewitalizację o charakterze infrastrukturalnym muszą wziąć pod uwagę problemy społeczne
w danym obszarze i sposób ich rozwiązania.

W praktyce oznacza to, że projekt infrastrukturalny ma faktycznie wpływać na niwelowanie problemów społecznych
w obszarze objętym rewitalizacją. Dlatego aby skutecznie prowadzić takie przedsięwzięcia koniecznym jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy, tak aby wskazać te obszary, które skupiają ogniska problemowe oraz zaprojektować odpowiednie działania zaradcze i realizować je również przy wsparciu środkami unijnymi.

Każdy samorząd lokalny, który ubiegać się będzie o wsparcie na rewitalizację ze środków RPO WP na lata 2014-2020
w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9b będzie zobligowany do przygotowania lokalnych programów rewitalizacji.

****

Zobacz również

Wytyczne dla beneficejntów

Założenia do projektu ustawy o rewitalizacji