Portal, służący do umieszczania przez beneficjentów osi II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz beneficjentów osi I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 ogłoszeń o zamówieniach, co do których nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Takie ogłoszenie powinno być opublikowane przez podmiot zamawiający w celu zapewnienia jak najszerszej konkurencji.

Link do portalu: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl