Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nabiera rozpędu. Zarząd Województwa uruchamia kolejne konkursy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na stronie internetowej rpo.podkarpackie.pl znaleźć można informacje o ogłoszonym w tym tygodniu konkursie dotyczącym różnorodności biologicznej.

Na co można przeznaczyć środki

Pieniądze z tego konkursu to w skrócie - fundusze na ochronę i wspieranie terenów szczególnie cennych przyrodniczo. Można je przeznaczyć m.in. na inicjatywy związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), a także ochrony siedlisk i gatunków w parkach miejskich i ekoparkach. Na dofinansowanie mogą liczyć także podmioty, które w ramach projektu ograniczą lub wręcz wstrzymają negatywne oddziaływanie turystyki na obszary cenne przyrodniczo. Wsparciem objęte zostaną również wszelkie inicjatywy związane z promowaniem form ochrony przyrody. To fundusze, które powinny być wykorzystane na tworzenie nowych tzw. banków genowych czy też wspierające funkcjonowanie ogrodów botanicznych. O środki aplikować mogą podmioty, chcące rozwijać lecznice i ośrodki rehabilitacji dla zwierząt dzikich i chronionych. Na wsparcie mogą liczyć również ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Po pieniądze na bioróżnorodność sięgnąć mogą m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki naukowe oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. Wnioski będzie można składać między 23 a 30 listopada br.

Jak wysoka będzie kwota wsparcia?

Do rozdysponowania w ramach konkursu zaplanowano ponad 33,2 mln zł. Beneficjenci mogą liczyć maksymalnie nawet na 85 – procentowe dofinansowanie w przypadku, kiedy projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych w projektach może wynosić 1 mln zł w przypadku projektów, które dotyczą centrów edukacji ekologicznej i nawet 3 mln zł dla pozostałych typów projektów.

Szczegóły naboru umieszczone są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Skorzystaj, a następnie pod ikoną Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.