W dniu 24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Zmiany dokumentu obejmują wprowadzenie do rozdziału 7 Wytycznych szczegółowych wykazów wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych dla:

  • działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
  • działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
  • działania 5.1 Infrastruktura drogow
  • poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
  • działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna

Ponadto, skorygowana została część ogólna dokumentu, w zakresie następujących podrozdziałów:

  • 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  • 6.14 Koszty pośrednie
  • 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

(PDF 1.13 MB)

Obowiązuje od: 24 listopada 2015 r.

***

Zobacz również:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Wytyczne Instytucji Zarządzającej