Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Nabory obejmują trzy poddziałania realizowane w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna - Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna tj.:

  • Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola
  • Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ
  • Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Informacje o naborze w zakładce: Zobacz ogłoszenia naborów wniosków

***

Zobacz również:

Poznaj zasady działania Programu

Dowiedz się o lokalnych systemach informatycznych