Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 9 grudnia br. zaprasza do wzięcia udziału w forum poświęconym tematyce zmian, które zostały wprowadzone w realizacji Funduszy Europejskich, w związku z przyjęciem Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020. Dokument ten został przygotowany w celu zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w projektach dofinansowanych ze środków europejskich.

Forum odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym adres: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1

Dla kogo

Beneficjenci, potencjalni beneficjenci, uczestnicy projektów, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, partnerzy, osoby z niepełnosprawnościami, instytucje i organizacje zaangażowane w realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoś się!

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl