Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępnej pod adresami:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz

www.konkurencyjnosc.gov.pl  

Beneficjenci projektów współfinansowanych z EFS, stosujący zasadę konkurencyjności, są zobowiązani do publikacji zapytań ofertowych na ww. stronach internetowych, zgodnie podrozdziałem 6.5.3, pkt 7 a tiret i. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji na ww. stronach internetowych ogłoszeń o zamówieniu publicznym dotyczy wszystkich beneficjentów od dnia 14 lutego 2016 r.